Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3785/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ tỉnh lộ 516C vào quần thể Khu di tích lịch sử xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 3785/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 29/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3785/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP, SỬA CHỮA ĐƯỜNG TỪ TỈNH LỘ 516C VÀO QUẦN THỂ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ XÃ ĐỊNH HÒA, HUYỆN YÊN ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2237/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ do tỉnh quản lý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2395/SKHĐT-CNDV ngày 14/10/2013; của Chủ tịch UBND huyện Yên Định tại Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 09/9/2013 về chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường từ tỉnh lộ 516C vào quần thể Khu di tích lịch sử xã Định Hòa, huyện Yên Định và Công văn số 1330/UBND-CTh ngày 24/10/2013 về cam kết bố trí vốn đối ứng từ ngân sách huyện Yên Định để thực hiện dự án trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ tỉnh lộ 516C vào quần thể Khu di tích lịch sử xã Định Hòa, huyện Yên Định, với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ tỉnh lộ 516C vào quần thể Khu di tích lịch sử xã Định Hòa, huyện Yên Định.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Yên Định.

3. Mục tiêu đầu tư: Khắc phục tình trạng xuống cấp, cải thiện điều kiện giao thông của nhân dân và du khách đến tham quan Khu di tích lịch sử xã Định Hòa, huyện Yên Định.

4. Quy mô đầu tư: Nâng cấp mặt đường bằng bê tông xi măng, chiều dài khoảng 800 m, chiều rộng nền đường 8m.

5. Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn xã Định Hòa, huyện Yên Định.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 3,5 tỷ đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư phần chi phí xây dựng từ nguồn sự nghiệp kinh tế giao thông; UBND huyện Yên Định bố trí ngân sách huyện và huy động các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư phần còn lại của dự án theo đúng cam kết tại Công văn số 1330/UBND-CTh ngày 24/10/2013 của UBND huyện Yên Định.

8. Dự kiến thời gian thực hiện: Năm 2014.

Điều 2. Giao UBND huyện Yên Định (chủ đầu tư), căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 và các quy định hiện hành của pháp luật, tổ chức triển khai lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình trên và trình duyệt theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định để triển khai thực hiện.

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để UBND huyện Yên Định thực hiện chủ trương đầu tư trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Yên Định; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3, Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH (2).

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3785/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ tỉnh lộ 516C vào quần thể Khu di tích lịch sử xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.667
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.121.255