Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3651/QĐ-BCT giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 2016

Số hiệu: 3651/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 08/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3651/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (ĐỢT 3)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương,

Căn cứ các Quyết định giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 3): số 1671/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, số 1275/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Công văn số 11603/BTC-ĐT ngày 19 tháng 8 năm 2016 về việc hướng dẫn thực hiện việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2016;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Công Thương giao chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 3) đối với Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định theo Phụ lục 1 đính kèm.

Điều 2. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định có trách nhiệm:

1. Quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Quyết định số 296/QĐ-BCT ngày 20 tháng 1 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Phát triển nguồn nhân lực, Tài chính; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: KH-ĐT, TC;
- KBNN: Trung ương, tỉnh Nam Định;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC DỰ ÁN GIAO BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2016 (ĐỢT 3)
(Kèm theo Quyết định số 3651/QĐ-BCT ngày 08 tháng 9 năm 2016)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Thời gian KC-HT

QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTCP giao KH 2012, 2013

Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2015

Kế hoạch đầu tư nguồn NSTW năm 2016 đã được Bộ Công thương giao tại Quyết định số 296/QĐ-BCT ngày 20/1/2016

Kế hoạch NSTW năm 2016 (đợt 3)

Ghi chú

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

12.000

12.000

7.000

4.528

 

 

GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

12.000

12.000

7.000

4.528

 

 

Các dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông (đường vào) của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Nam Định

2015 2017

7892/QĐ-BCT 05/9/2014

34.899

34.899

12.000

12.000

7.000

4.528

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3651/QĐ-BCT về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước ngày 08/09/2016 (đợt 3) do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


871

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!