Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3649/QĐ-UBND năm 2016 về giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 3649/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 29/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3649/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Khóa IX – Kỳ họp thứ 3 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 108/TTr-SKHĐT ngày 27/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 là: 33.507.402 triệu đồng (Ba mươi ba nghìn năm trăm lẻ bảy tỷ bốn trăm lẻ hai triệu đồng). Phân bổ vốn đầu tư từng danh mục dự án, công trình và từng huyện, thị xã, thành phố theo Phụ lục đính kèm. Trong đó:

- Vốn cân đối theo nguyên tắc, tiêu chí: 20.255 tỷ 894 triệu đồng.

- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 2.504 tỷ 106 triệu đồng.

- Vốn xổ số kiến thiết: 5.000 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách trung ương: 3.147 tỷ 72 triệu đồng.

- Dự phòng: 2.600 tỷ 330 triệu đồng.

1. Phân bổ vốn của các ngành cấp tỉnh:

a) Hạ tầng kinh tế: 8.772 tỷ 644 triệu đồng, tăng 1.250 tỷ đồng so với giai đoạn 2011-2015, bố trí cho 101 dự án. Trong đó:

- 49 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 với tổng số vốn bố trí là 3.556 tỷ 8 triệu đồng;

- 38 dự án khởi công mới và hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 với tổng số vốn bố trí là 5.106 tỷ 741 triệu đồng;

- 03 dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 và hoàn thành sau năm 2020 với tổng số vốn bố trí là 86 tỷ 145 triệu đồng.

- Chuẩn bị đầu tư để khởi công giai đoạn 2021 – 2025 với tổng số vốn bố trí là 23 tỷ 750 triệu đồng.

b) Hạ tầng văn hóa – xã hội: 7.743 tỷ 775 triệu đồng, tăng 1.200 tỷ đồng so với giai đoạn 2011-2015, bố trí cho 221 dự án. Trong đó:

- Nguồn vốn cân đối theo nguyên tắc, tiêu chí: Bố trí cho 88 dự án với tổng số vốn bố trí là 2.743 tỷ 775 triệu đồng. Trong đó:

+ 46 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 với tổng số vốn bố trí là 1.466 tỷ 996 triệu đồng;

+ 33 dự án khởi công mới và hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 với tổng vốn bố trí là 897 tỷ 519 triệu đồng;

+ 02 dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 và hoàn thành sau năm 2020 với tổng vốn bố trí là 374 tỷ 460 triệu đồng.

+ Chuẩn bị đầu tư để khởi công giai đoạn 2021 – 2025 với tổng số vốn bố trí là 4 tỷ 800 triệu đồng.

- Vốn Xổ số kiến thiết: 5.000 tỷ đồng, tăng 650 tỷ đồng so với giai đoạn 2011-2015, bố trí cho 133 dự án. Trong đó:

+ 71 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 với tổng vốn bố trí là 2.648 tỷ 969 triệu đồng;

+ 45 dự án khởi công mới và hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 với tổng vốn bố trí là 2.129 tỷ 454 triệu đồng;

+ 11 dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 và hoàn thành sau năm 2020 với tổng vốn bố trí là 219 tỷ 7 triệu đồng.

+ Chuẩn bị đầu tư để khởi công giai đoạn 2021 – 2025 với tổng số vốn bố trí là 2 tỷ 570 triệu đồng.

c) Quản lý nhà nước – Quốc phòng – An ninh: 1.944 tỷ 045 triệu đồng, tăng 1.540 tỷ 072 triệu đồng so với giai đoạn 2011-2015, bố trí cho 69 dự án. Trong đó:

- 05 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 với tổng số vốn 44 tỷ 701 triệu đồng;

- 19 dự án khởi công mới và hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 với tổng số vốn là 731 tỷ 14 triệu đồng;

- 03 dự án hoàn thành sau năm 2020 với tổng số vốn là 387 tỷ 147 triệu đồng.

- Chuẩn bị đầu tư để khởi công giai đoạn 2021 – 2025 với tổng số vốn bố trí là 1 tỷ 50 triệu đồng.

- Và một số dự án mật, tuyệt mật, tối mật với tổng số vốn bố trí là 780 tỷ 133 triệu đồng.

d) Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ cấp huyện: 2.939 tỷ 536 triệu đồng, tăng 1,29 lần so với giai đoạn 2011-2015, được bố trí cho 119 dự án. Trong đó:

- 56 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016-2020 với tổng vốn bố trí là 1.236 tỷ 865 triệu đồng;

- 58 dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 với tổng vốn bố trí là 1.700 tỷ 171 triệu đồng;

- Chuẩn bị đầu tư để khởi công giai đoạn 2021 – 2025 với tổng số vốn bố trí là 2 tỷ 500 triệu đồng.

2. Phân bổ vốn cho các huyện, thị xã, thành phố:

Tổng nguồn vốn đầu tư cho cấp huyện (theo nguyên tắc, tiêu chí đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015) giai đoạn 2016 -2020 là tỷ 6.350 tỷ đồng, tăng 1.899 tỷ đồng so với giai đoạn 2011-2015; tỷ lệ % so với tổng nguồn vốn từ 20,97% lên 22,46% (tăng 1,91%). Các huyện, thị xã, thành phố chủ động phân bổ danh mục cụ thể nguồn vốn này.

3. Phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương:

a) Vốn nước ngoài (ODA): Phân bổ cho 04 dự án với tổng số vốn bố trí là 2.998 tỷ 842 triệu đồng. Trong đó: 03 dự án thuộc lĩnh vực môi trường với tổng số bố bố trí là 2.898 tỷ 842 triệu đồng, 01 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục với số vốn bố trí là 100 tỷ đồng (theo danh mục dự án Trung ương giao).

b) Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu: Phân bổ cho 02 dự án thuộc lĩnh vực giao thông với tổng số vốn phân bổ là 148 tỷ 230 triệu đồng (theo danh mục dự án Trung ương giao).

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3649/QĐ-UBND năm 2016 về giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


327
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68