Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 32/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 4) các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 32/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 06/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG (ĐỢT 4) CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU THÔNG QUA ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 52/CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ;
Căn cứ Thông báo số 857/TB-TU ngày 20 tháng 8 năm 1999 của Ban Thường vụ Thành Ủy về chủ trương kích cầu thông qua đầu tư các dự án bức xúc để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố ;
Căn cứ Quyết định số 6499/1999/QĐ-UB-KT ngày 27 tháng 10 năm 1999 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố, Quyết định số 21/2000/QĐ-UB-TH ngày 10 tháng 5 năm 2000 về việc giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 2) các dự án thuộc chương trình kích cầu, Quyết định số 50/2000/QĐ-UB-TH và Quyết định số 51/2000/QĐ-UB-TH ngày 21 tháng 9 năm 2000 về việc giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 3) các dự án thuộc chương trình kích cầu ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 923/KHĐT-TH ngày 05 tháng 4 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 4) các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố theo danh mục dự án kèm theo quyết định này với tổng nhu cầu vốn vay là 878,181 tỷ đồng (trong đó các dự án bổ sung mới 862,899 tỷ đồng, các dự án điều chỉnh vốn vay tăng thêm 15,282 tỷ đồng).

Điều 2.- Tổng vốn đầu tư và thời gian vay vốn tối đa ghi trong biểu giao kế hoạch chỉ là dự kiến. Tổng vốn đầu tư và thời gian vay vốn của dự án sẽ được xác định chính thức trong quyết định phê duyệt dự án.

Điều 3.- Các chính sách ưu đãi đối với các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư được áp dụng như quy định tại điều 2 của Quyết định số 6499/1999/QĐ-UB-KT ngày 27 tháng 10 năm 1999 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố và Quyết định số 15/2000/QĐ-UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý về việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án thuộc chương trình kích cầu và Quyết định số 44/2000/QĐ-UB-TH ngày 17 tháng 7 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi khoản 1 và 2 điều 8 chương III trong quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 15/2000/QĐ-UB-TH.

Điều 4.- Giám đốc các Sở quản lý chuyên ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố ; kịp thời báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố những trở ngại ngoài thẩm quyền giải quyết của các Sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện.

Điều 5.- Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố hướng dẫn các chủ đầu tư lập dự án, phê duyệt các dự án nhóm C, trình Ủy ban nhân dân phê duyệt các dự án nhóm B (áp dụng cho tất cả các dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư tại các Quyết định số 6499/1999/QĐ-UB-KT ngày 27 tháng 10 năm 1999, Quyết định số 21/2000/QĐ-UB-TH ngày 10 tháng 5 năm 2000, Quyết định số 50/2000/QĐ-UB-TH và số 51/2000/QĐ-UB-TH ngày 21 tháng 9 năm 2000 và quyết định này).

Điều 6.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở : Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Sở Y tế thành phố, Sở Công nghiệp thành phố, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và chủ đầu tư các dự án liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 6
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Văn phòng Thành Ủy
- VPUB : các PVP, các Tổ, TH (4b)
- Lưu (TH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (đợt 4) các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.306

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171