Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3155/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 29/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3155/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÊN DỰ ÁN: NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG ĐT 630 (ĐOẠN NGÃ 4 GÒ CAU - DỐC TRUÔNG SỎI), HUYỆN HOÀI ÂN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 6737/BKHĐT-KTĐPLT ngày 10/9/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn các danh mục dự án khởi công mới tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 289/BC-SKHĐT ngày 11/10/2013 về việc báo cáo kết quả thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT 630 (đoạn ngã 4 Gò Cau - Dốc Truông Sỏi), huyện Hoài Ân; đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 07/8/2013; ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư của Sở GTVT tại Văn bản số 1658/SGTVT-GT ngày 21/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT 630 (đoạn ngã 4 Gò Cau - Dốc Truông Sỏi), huyện Hoài Ân.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Hoài Ân.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định.

4. Mục tiêu đầu tư

- Nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật giao thông theo thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân;

- Góp phần chỉnh trang đô thị cho phù hợp với các giải pháp về kiến trúc - quy hoạch, cảnh quan đô thị và hạ tầng kỹ thuật của thị trấn Tăng Bạt Hổ. Thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hoài Ân.

5. Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh lộ ĐT630 (đoạn ngã 4 Gò Cau - Dốc Truông Sỏi) theo Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCXDVN 104:2007 và thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tăng Bạt hổ đã phê duyệt.

a) Phần công trình đường:

- Chiều dài tuyến đường đầu tư xây dựng L = 1.960m; điểm đầu tại km7+800 (ngã tư Gò Cau), điểm cuối Km9+760 (dốc Truông Sỏi) thuộc tuyến đường tỉnh lộ ĐT630;

- Mặt cắt ngang (02 loại):

+ Loại 01 (đoạn Km7+800 - Km9+33 và Km9+233 - Km9+760): Bn­ = 2x7,00m (lề đường) + 12,00m (mặt đường) = 26,00m;

+ Loại 02 (đoạn Km9+33 - Km9+233): Bn = 2x5,00m (lề đường) + 16,00m (mặt đường) = 26,00m.

- Độ dốc ngang: imặt đường = 2%;                ilề đường = 4%;

- Mô đun đàn hồi yêu cầu mặt đường: Eyc ≥ 127Mpa;

- Tải trọng trục thiết kế: P = 15 tấn;

- Kết cấu áo đường (tình từ trên xuống dưới):

* Đối với phần đường mở rộng:

+ Lớp bêtông nhựa nóng C20, chiều dày 03cm;

+ Lớp bêtông nhựa nóng R25, chiều dày 04cm;

+ Lớp cấp phối đá dăm loại I, chiều dày 30cm;

+ Lớp cấp phối đồi chiều dày 30cm, hệ số đầm chặt K = 0,98.

* Đối với phần đường hiện hữu:

+ Bù vênh mặt đường cũ bằng bêtông nhựa bóng C20, chiều dày trung bình 03cm;

+ Thảm tăng cường lớp bêtông nhựa nóng C20, chiều dày 03cm.

* Đối với phần lề đường: Đắp đất cấp phối đồi, đầm chặt k = 0,95.

- Xây dựng hệ thống cọc tiêu, biển báo, biển báo hiệu an toàn giao thông cho công trình theo quy định về điều lệ đường bộ.

b) Phần hệ thống thoát nước: Xây dựng hệ thống cống thoát nước ngang, bao gồm: Cống tròn Ø600mm (02 cái), Ø1000mm (02 cái), 2Ø1000mm (01 cái), 3Ø1000mm (01 cái). Kết cấu chủ yếu bằng bêtông, bêtông cốt thép.

6. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

7. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông (đường bộ), cấp III.

8. Phương pháp giải phóng mặt bằng: Phương án giải phóng mặt bằng của dự án được tổ chức lập và phê duyệt theo quy định hiện hành.

9. Tổng mức đầu tư: 18.853.725.000 đồng.

(Mười tám tỷ, tám trăm năm mươi ba triệu, bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 14.556.322.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 279.629.000 đồng;

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 1.215.858.000 đồng;

- Chi phí khác: 203.086.000 đồng;

- Chi phí bồi thường GPMB: 884.855.000 đồng;

- Chi phí dự phòng: 1.713.975.000 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách huyện Hoài Ân và các nguồn vốn hợp khác khác.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2014 - 2016.

13. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

14. Nội dung khác: Dự án chỉ được triển khai thực hiện khi đáp ứng các quy định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện cho các cơ quan tổng hợp theo dõi, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K19. (M.10b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3155/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐT 630 (đoạn ngã 4 Gò Cau - Dốc Truông Sỏi), huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.670

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159