Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 301/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư năm 2016 tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 301/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 02/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 301/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 02 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH CÀ MAU NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 163/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Công văn số 7481/BKHĐT-ĐTNN ngày 12/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 3455/QĐ-BVHTTDL ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt “Chiến lược Marketing du lịch đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 24/7/2012 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của y ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 01/TTr-SNV ngày 06/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2016.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chương trình theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Ngoại vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Ngoại giao;
- Tổng cục Du lịch;
- Cục XTTM - Bộ Công Thương;
- Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh (Th);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- PKT-TH (Tu 02/02), VX (N);
- Lưu: VT, Ktr02/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH CÀ MAU NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định s
301/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Phần I

CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

2. Căn cứ Quyết định số 163/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020.

3. Căn cứ Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030.

4. Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020.

5. Căn cứ Công văn số 7481/BKHĐT-ĐTNN ngày 12/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016.

6. Căn cứ Quyết định số 3455/QĐ-BVHTTDL ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt “Chiến lược Marketing du lịch đến năm 2020”.

7. Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 24/7/2012 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tng thphát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

8. Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh Cà Mau.

9. Căn cứ Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của y ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Phần II

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2016 xuất phát từ yêu cầu thực tế của địa phương, gắn với các chương trình xúc tiến của khu vực và quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, hỗ trợ, tạo điu kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp giữ vững và phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục cải thiện và mở rộng mối quan hệ đối tác trong và ngoài nước, nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và du lịch góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của tỉnh

Chương trình xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư năm 2016, bao gồm các nội dung chính sau:

Chương trình I

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NGOÀI NƯỚC

I. MỤC TIÊU

Tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ với khách hàng truyền thống, khai thác tốt các thị trường hiện có, chú trọng tìm kiếm khách hàng và thị trường mới có nhiều tiềm năng; nắm bắt thông tin, nhu cầu của thị trường, tiếp cận công nghệ mới, trau dồi, nâng cao kỹ năng kinh doanh; khảo sát học tập kinh nghiệm quản lý, điều hành sản xuất, quản lý chất lượng,... ký kết các hợp đồng xuất khu, tiêu thụ sản phẩm, góp phần thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kim ngạch xuất khu năm 2016 của tỉnh là 1,3 tỷ USD.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH

- Tham gia các hội chợ, gặp gỡ, tiếp xúc, đàm phán trực tiếp với khách hàng, đối tác; giới thiệu sản phm, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp thông qua các tài liệu, ấn phm, băng đĩa,...

- Nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến xuất khẩu và phát triển thị trường theo hướng: giữ vững, củng cố và phát triển thị trường có tỷ trọng lớn như: Mỹ, Nhật; tăng thêm thị phần tại thị trường EU, Canada, Hàn Quốc, Úc, Nga; mở rộng thêm thị trường tại một số nước Đông Âu và Trung Đông.

- Phối hợp với các đại sứ quán, thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và đơn vị có liên quan đtổ chức các diễn đàn giao thương giữa các doanh nghiệp xuất khu Cà Mau với các nhà nhập khu, phân phối lớn.

- Khảo sát thực tế các hoạt động mua bán, kinh doanh tại các trung tâm thương mại, một số thành phố lớn đhọc tập kinh nghiệm về quản lý kinh tế - xã hội, nuôi trồng thủy sản,...

- Thiết lập các mối quan hệ đối tác, nhất là cộng đồng kiều bào nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và ngoại giao nhân dân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỤ THỂ

Đđạt mục tiêu, yêu cầu và nội dung nêu trên, đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến xuất khẩu; năm 2016 xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức các đoàn tham gia xúc tiến thương mại, diễn đàn, hội chợ và khảo sát thị trường nước ngoài chủ yếu sau:

A. Hoạt động xúc tiến thương mại ngoài nưc

1. Tham gia Hội nghị Doanh nghiệp Ấn Độ - Các nước Tiểu vùng sông Mêkông (CLMV) lần thứ 3, khảo sát thị trường, xúc tiến đầu tư, học tập kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản tại n Độ

- Thời gian tổ chức: Ngày 10 - 17/01/2016.

- Địa điểm: Chennai, Ấn Độ.

- Đơn vị tchức: Sở Ngoại vụ.

- Thành phần tham gia: Thường trực UBND tỉnh, các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ và doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Cà Mau.

- Hoạt động chính: Tham dự Hội nghị, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch, mời gọi đầu tư.

- Hoạt động kết hợp: Khảo sát thị trường, học hỏi kinh nghiệm tại một số mô hình nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp tiên tiến của Ấn Độ; nghiên cứu hạ tầng, dịch vụ nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản của Ấn Độ.

2. Tham gia Hội chợ thủy sản tại Boston, Hoa Kỳ

Thời gian tổ chức: Tháng 3/2016.

Không tchức đoàn, chỉ bố trí cho các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia và hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định.

3. Tham gia Hội chợ Thủy sản Toàn cầu tại Brussel - Bỉ; kết hp khảo sát thị trường tại Châu Âu

- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 4/2016.

- Địa điểm: Trung tâm triển lãm quốc tế Brussel, Bỉ.

- Đơn vị tổ chức: Sở Ngoại vụ.

- Thành phần tham gia: Đơn vị tổ chức: 1 người; lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, thành phố: 1-2 người; 5 doanh nghiệp xuất khẩu tham gia, mỗi doanh nghiệp từ 1 - 2 người.

- Gian hàng dự kiến thuê: 2 gian tiêu chuẩn.

- Hoạt động chính: Xúc tiến xuất khẩu. Hoạt động kết hợp: Xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch.

4. Tham gia Hội chợ công nghệ Thủy sản Nhật Bản, kết hợp khảo sát thị trường và xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản

- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 8/2016.

- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Tokyo, tòa nhà Tokyo Big Sight.

- Đơn vị tổ chức: Sở Ngoại vụ.

- Thành phần tham gia: Đơn vị tổ chức: 1 người; lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, thành phố: 1 - 2 người; 4 doanh nghiệp xuất khẩu tham gia, mỗi doanh nghiệp từ 1 - 2 người.

- Gian hàng dự kiến thuê: 2 gian tiêu chun.

- Hoạt động chính: Xúc tiến xuất khẩu. Hoạt động kết hp: Xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch.

5. Tham gia Hội chợ Fine Food Australia 2016, kết hp khảo sát thị trường tại Úc

- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 9/2016.

- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Melbourne.

- Đơn vị tchức: Sở Ngoại vụ.

- Thành phần tham gia: Đơn vị tổ chức: 1 người; lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, thành phố: 1-2 người; 3 doanh nghiệp xuất khẩu tham gia, mỗi doanh nghiệp từ 1 - 2 người.

- Gian hàng dự kiến thuê: 2 gian tiêu chuẩn.

- Hoạt động chính: Xúc tiến xuất khẩu. Hoạt động kết hp: Xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch.

6. Tham gia Hội Chợ World Food Moscow 2016, kết hợp khảo sát thị trường tại Nga

- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 9/2016.

- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ triển lãm Moscow.

- Đơn vị tchức: Sở Ngoại vụ.

- Thành phần tham gia: Đơn vị tổ chức: 1 người; Lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, thành phố: 1 - 2 người; 3 doanh nghiệp xuất khu tham gia, mỗi doanh nghiệp từ 1 - 2 người.

- Gian hàng dự kiến thuê: 2 gian tiêu chuẩn.

- Hoạt động chính: Xúc tiến xuất khẩu. Hoạt động kết hp: Xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch.

7. Tham gia Hội chợ quốc tế Thủy sản và Nghề cá Hàn Quốc 2016, kết hợp khảo sát thị trường và xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 10/2016.

- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ triển lãm Busan (BEXCO).

- Đơn vị tổ chức: Sở Ngoại vụ.

- Thành phần tham gia: Đơn vị tổ chức: 1 người; Lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, thành phố: 1-2 người; 3 doanh nghiệp xuất khẩu tham gia, mỗi doanh nghiệp từ 1- 2 người.

- Gian hàng dự kiến thuê: 2 gian tiêu chuẩn.

- Hoạt động chính: Xúc tiến xuất khẩu. Hoạt động kết hp: Xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch.

8. Xúc tiến trên mạng Internet

8.1. Khai thác Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, website của đơn vị và các trang website hiện có của các ngành, doanh nghiệp và các trang website chuyên ngành, nổi tiếng để thực hiện.

- Cung cấp thông tin:

+ Khai thác có chọn lọc các thông tin, cập nhật kịp thời các chính sách, quy định của Nhà nước về lĩnh vực xúc tiến thương mại đưa lên website www.camautravel.vn.

+ Cung cấp các thông tin về thị trường, giá cả và các điều kiện thương mại tại một số thị trường nhập khẩu.

+ Cập nhật hình ảnh, hoạt động, quy mô, năng lực sản xuất, hiệp hội lên trang website www.camautravel.vn và giới thiệu trên các trang website khác.

+ Giới thiệu các sản phẩm làng nghề, sản phẩm của các tổ chức, hiệp hội lên trang website www.camautravel.vn.

- Thực hiện trao đổi thông tin, đàm phán online, mua, bán hàng trên mạng và quảng cáo thương mại.

- Liên kết các trang website của doanh nghiệp trong tỉnh với các cổng giao dịch điện tử có uy tín và có chất lượng trong và ngoài nước.

8.2. Nâng cấp và khai thác có hiệu quả trang website www.camautravel.vn.

8.3. Xây dựng kho dữ liệu: các thông tin cần thiết dạng file, bao gồm các thông tin cơ bản, cần thiết về thị trường, hàng hóa dịch vụ; các điều kiện thương mại, các văn bản pháp luật có liên quan; thông tin về các dự án, hình ảnh, bản đồ các khu công nghiệp; thông tin nhà đất,...

8.4. Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử: xây dựng trang website doanh nghiệp, tham gia cập nhật thông tin trên website www.camautravel.vn.

B. Hoạt động hợp tác hữu nghị

1. Tổ chức đoàn thăm và chúc Tết tỉnh Koh Kong - Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay

- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 4/2016.

- Địa điểm: Campuchia.

- Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh.

- Đơn vị tổ chức: Sở Ngoại vụ.

- Thành phần tham gia: Đơn vị tổ chức: 1 người; lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, thành phố: 10-14 người.

- Hoạt động chính: Thăm và chúc Tết. Hoạt động kết hợp: Quảng bá du lịch.

2. Thăm và làm vic với tỉnh Khăm Mun - Lào

- Thời gian tổ chức: Dự kiến Quý III/2016.

- Địa điểm: Lào.

- Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh.

- Đơn vị tổ chức: Sở Ngoại vụ.

- Thành phần tham gia: Đơn vị tổ chức: 1 người; Lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, thành phố: 10-14 người.

- Hoạt động chính: Thăm và làm việc. Hoạt động kết hợp: Quảng bá du lịch.

3. Thăm và làm việc với tỉnh Trat - Thái Lan

- Thời gian tổ chức: Dự kiến Quý II/2016.

- Địa điểm: Thái Lan.

- Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh.

- Đơn vị tổ chức: Sở Ngoại vụ.

- Thành phần tham gia: Đơn vị tổ chức: 1 người; lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, huyện, thành phố: 10-14 người.

- Hoạt động chính: Thăm và làm việc. Hoạt động kết hợp: Quảng bá du lịch, học tập kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản (tôm).

IV. NGUỒN KINH PHÍ

Sử dụng kinh phí Chương trình xúc tiến thương mại do ngân sách tỉnh phân bổ cho Sở Ngoại vụ năm 2016 để chi:

- Tổ chức tham gia xúc tiến thương mại, hội chợ, hội thảo, khảo sát thị trường nước ngoài do tỉnh tchức.

- Tổ chức các đoàn đối ngoại hữu nghị, thăm và làm việc vi các nước láng giềng.

- Chi phí cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành, huyện, thành phố và đơn vị tổ chức tham gia xúc tiến thương mại, hội chợ, hội thảo, khảo sát thị trường nước ngoài do tỉnh tổ chức.

- Đối với hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư của tỉnh Cà Mau. Các doanh nghiệp không tổ chức gian hàng riêng thì phải tham gia gian hàng chung mới được hỗ trợ.

- Các doanh nghiệp tự tổ chức hoạt động xúc tiến ở nước ngoài hoặc đăng ký tham gia theo chương trình do hiệp hội ngành hàng hoặc theo Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, UBND tỉnh sẽ xét hỗ trợ cụ thể cho từng trường hp trên cơ sở tính chất công việc và khả năng ngân sách.

- Nâng cấp, thuê máy chủ và duy trì tên miền cho website www.camautravel.vn; nhuận bút, nhuận ảnh cho tác giả viết bài; thù lao cho Ban Biên tập website theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của y ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định mức chi đảm bảo hoạt động cho Cổng Thông tin điện tử tnh và Trang thông tin điện tử thành phần trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Chi cho các nội dung hoạt động xúc tiến trên Internet thuộc Chương trình.

Chương trình II

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC

I. MỤC TIÊU

Chương trình xúc tiến Thương mại nội địa tỉnh Cà Mau nhằm góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, gặp gỡ tiếp xúc với các khách hàng, các nhà phân phối, tại các hội chợ thương mại, hội chợ quốc tế tchức tại Việt Nam; tạo điều kiện cho nhân dân và người tiêu dùng được tiếp cận và mua sắm sản phm của các doanh nghiệp trong nước, góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Tham gia một số hội chợ thương mại do các hiệp hội, ngành hàng tổ chức; tổ chức hoặc tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ thương mại do các địa phương tổ chức; tham gia hội nghị kết nối cung cầu; tổ chức hội chợ tại Cà Mau; tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỤ THỂ

1. Tổ chức Hội chợ Thương mại - Du lịch 2016 - Lễ Hi nghinh Ông (thuộc Kế hoạch tchức các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - ĐBSCL)

- Thời gian tổ chức: Quý I/2016.

- Địa điểm: Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

- Nội dung: Trưng bày các sản phm nông nghiệp, thủy sản, đặc sản Cà Mau; hàng may mặc; tư vấn dịch vụ du lịch, giới thiệu các điểm đến du lịch, tour du lịch, các sản phẩm du lịch đặc trưng; dịch vụ làm đẹp; trang trí nội thất; công nghệ điện máy...

- Đơn vị tổ chức: Sở Công Thương phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện có năng lực.

- Dự kiến có 100 - 120 gian hàng tham gia.

- Kinh phí dự kiến: 60.000.000 đồng.

2. Tổ chức Hội chợ Nông nghiệp - Thương mại Cà Mau 2016 (hội chợ thường niên của tỉnh)

- Thời gian tổ chức: Quý II/2016.

- Địa điểm: Quảng trường Thanh niên, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau.

- Nội dung: Thúc đẩy tiêu thụ nội địa, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

- Đơn vị tổ chức: Sở Công Thương phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện có năng lực.

- Dự kiến có 200 - 250 gian hàng tham gia.

- Kinh phí dự kiến: 90.000.000 đồng.

3. Tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2016 (hoạt động thường niên của Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia - Cục Xúc tiến thương mại)

- Thời gian tổ chức: Quý II/2016.

- Địa điểm: Trung tâm triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung: Trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phm công nghiệp, thương mại, các sản phm nhãn hiệu hàng hóa tập th, một số sản phm đoạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng của địa phương, nhằm phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh xuất khu ngành hàng nông, thủy sản, thực phm chế biến.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Gian hàng dự kiến thuê: 02 gian hàng tiêu chun.

- Dự kiến có 10 - 12 doanh nghiệp tham gia.

- Kinh phí dự kiến: 97.700.000 đồng.

4. Tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế thủy sản Việt Nam - Vietfish 2016 (hội chợ do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam - VASEP tổ chc thường niên)

- Thời gian tổ chức: Quý II/2016.

- Địa điểm: Tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung: Hướng dẫn các đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ, quảng bá thương hiệu, giới thiệu các sản phm, thúc đy xuất khu và tăng cường tiêu thụ nội địa.

- Thành phần tham gia: Sở Công Thương và 10 - 12 doanh nghiệp.

- Kinh phí dự kiến: 11.200.000 đồng.

5. Tham gia Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 14 - VietNam Expo in Ho Chi Minh City 2016 (do Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad - Bộ Công Thương tổ chức thường niên)

- Thời gian tổ chức: Quý IV/2016.

- Địa điểm: Trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế Sài Gòn (SECC).

- Nội dung: quảng bá thương hiệu, thúc đẩy xuất khẩu, tăng cường tiêu thụ nội địa.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Gian hàng dự kiến thuê: 2 gian hàng tiêu chuẩn.

- Dự kiến có 10 - 12 doanh nghiệp tham gia.

- Kinh phí dự kiến: 91.800.000 đồng.

6. Tham gia Hội chtriển lãm Công Thương khu vực phía Nam 2016 (hội chthường niên)

- Thời gian tổ chức: Quý III/2016.

- Địa điểm: Khu vực phía Nam.

- Nội dung: Trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phm công nghiệp thương mại, các sản phẩm nhãn hiệu hàng hóa tập th, một số sản phm đoạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng của địa phương, nhằm phát trin thị trường nội địa, đy mạnh xuất khu ngành hàng nông, thủy sản, thực phẩm chế biến...

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Gian hàng dự kiến thuê: 2 gian hàng tiêu chuẩn.

- Dự kiến có 10 - 12 doanh nghiệp tham gia.

- Kinh phí dự kiến: 79.00.000 đồng.

7. Tham gia Hội chợ triển lãm khu vực miền Trung Tây nguyên 2016 (theo Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2016)

- Thời gian tổ chức: Quý II/2016.

- Địa điểm: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nội dung: Quảng bá thương hiệu, giới thiệu các sản phẩm, thúc đẩy xuất khẩu, tăng cường tiêu thụ nội địa.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Gian hàng dự kiến thuê: 2 gian hàng tiêu chuẩn.

- Dự kiến có 5 - 7 doanh nghiệp tham gia.

- Kinh phí dự kiến: 96.200.000 đồng.

8. Tham gia Hội chợ hàng Đặc sản vùng miền Vit Nam 2016 - lần thứ 3 (được tchức thường niên)

- Thời gian tổ chức: Quý IV/2016.

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

- Nội dung: Quảng bá và phát triển thị trường các mặt hàng đặc sản của địa phương, nhằm thúc đẩy xuất khẩu và tăng cường tiêu thụ nội địa.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Gian hàng dự kiến thuê: 2 gian hàng tiêu chuẩn.

- Dự kiến có 5 - 7 doanh nghiệp tham gia.

- Kinh phí dự kiến: 145.800.000 đồng.

9. Tham gia Hội chợ Công Thương MDEC - Hậu Giang

- Thời gian tổ chức: Quý II/2016.

- Địa điểm: Tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Nội dung: Trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phm công nghiệp thương mại, các sản phẩm nhãn hiệu hàng hóa tập th, một số sản phm đoạt giải sản phm công nghiệp nông thôn tiêu biu và sản phm đặc trưng của địa phương, nhằm phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh xuất khẩu ngành hàng nông, thủy sản, thực phm chế biến.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh, phóng viên báo, đài của tỉnh.

- Gian hàng dự kiến thuê: 2 gian hàng tiêu chuẩn.

- Dự kiến có 5 - 7 doanh nghiệp tham gia.

- Kinh phí dự kiến: 68.000.000 đồng.

10. Tham gia Hội nghị Kết nối cung - cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành năm 2016 (hội nghị thường niên)

- Thời gian tổ chức: Quý II, IV/2016.

- Địa điểm: Khu vực ĐBSCL.

- Nội dung: Kết nối Cung - cầu, bình ổn thị trường.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Gian hàng dự kiến: 2 gian hàng tiêu chun.

- Dự kiến có 10 - 12 doanh nghiệp, cơ sở, hp tác xã, làng nghề tham gia.

- Kinh phí dự kiến: 22.400.000 đồng.

11. Tổ chức 03 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn

- Thời gian tổ chức: Tháng 11/2016.

- Địa điểm: Các huyện: Ngọc Hiển, Năm Căn và Phú Tân.

- Nội dung: Quảng bá thương hiệu và phục vụ người dân mua sắm hàng Việt và hàng Việt Nam chất lượng cao, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Đơn vị tchức: Sở Công Thương.

- Số lượng doanh nghiệp và gian hàng dự kiến: 30-35 doanh nghiệp, với 40 - 45 gian hàng/phiên.

- Kinh phí dự kiến: 270.000.000 đồng.

12. Xúc tiến trên mạng Internet

12.1. Xây dựng website riêng cho hoạt động xúc tiến thương mại.

- Cung cấp thông tin:

+ Khai thác có chọn lọc các thông tin, cập nhật kịp thời các chính sách, quy định của Nhà nước có liên quan đưa lên website xúc tiến thương mại.

+ Cập nhật hình ảnh hoạt động, quy mô, năng lực sản xut, máy móc trang thiết bị, quy trình quản lý chất lượng, sản phẩm hàng hóa, thương hiệu và các dịch vụ lên website xúc tiến thương mại của tỉnh và giới thiệu trên các website khác.

+ Giới thiệu các sản phẩm làng nghề, sản phẩm của các tổ chức, hiệp hội lên website xúc tiến thương mại của tỉnh.

- Thực hiện trao đổi thông tin, đàm phán online, mua, bán hàng trên mạng và quảng cáo thương mại.

- Liên kết các website của doanh nghiệp trong tỉnh với các cổng giao dịch điện tử có uy tín và có chất lượng trong và ngoài nước.

12.2. Xây dựng kho dữ liệu: Các thông tin cần thiết dạng file, bao gồm các thông tin cơ bản, cần thiết về thị trường, hàng hóa dịch vụ; các điều kiện thương mại, các văn bản pháp luật có liên quan.

12.3. Kinh phí dự kiến: 36.018.000 đồng.

IV. NGUỒN KINH PHÍ

Sử dụng nguồn kinh phí xúc tiến thương mại trong nước năm 2016 đã phân bổ cho Sở Công Thương để chi:

- Hội chợ Nông nghiệp - Thương mại Cà Mau 2016, Hội chợ Thương mại - Du lịch 2016 - Lễ hội nghinh Ông: Đơn vị tổ chức tự cân đối thu chi; các cơ quan xúc tiến các tỉnh bạn tham gia hội chợ tại Cà Mau được hỗ trợ 50% chi phí gian hàng (mỗi đơn vị được hỗ trợ tối đa 2 gian hàng tiêu chuẩn, nhưng không quá 10 triệu đồng).

- Chi phí tham gia các cuộc hội chợ, triển lãm, tổ chức các sự kiện quảng bá, xúc tiến thương mại tại các tỉnh, thành phố.

- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm thương mại ngoài tỉnh: 100% chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn (09m2), chi phí khách sạn cho 2 người/cuộc. Riêng Hội chợ triển lãm quốc tế thủy sản Việt Nam - Vietfish 2016 doanh nghiệp tham gia tự cân đối chi phí.

- Hỗ trợ mỗi phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn 90 triệu đồng.

- Chi phí tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành năm 2016.

- Chi phí xúc tiến thương mại trên mạng Internet bao gồm: Xây dựng, duy trì hoạt động website xúc tiến thương mại; chi phí mua thông tin từ các trang website chuyên ngành cung cấp cho doanh nghiệp; chi trả nhuận bút, thù lao cho Ban Biên tập website theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của y ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định mức chi đảm bảo hoạt động cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử thành phần trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Chương trình III

XÚC TIẾN DU LỊCH

I. MỤC TIÊU

- Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế hiện có, đẩy mạnh việc phát triển và xây dựng các sản phẩm du lịch mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội năm 2016 của tỉnh.

- Xuất phát từ yêu cầu thực tế của địa phương, gắn với các chương trình xúc tiến của khu vực và quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các đơn vị, các tchức, cá nhân kinh doanh phục vụ trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ du lịch; giữ vững, phát triển các loại hình đa dạng, phong phú theo hướng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách. Đồng thời, tiếp tục cải thiện và mở rộng quan hệ đối tác trong và ngoài nước.

- Đẩy mnh hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá, giới thiệu các điểm đến, tour, tuyến du lịch, thông qua liên kết các doanh nghiệp, tchức và cá nhân kinh doanh hoạt động lữ hành, phát huy tiềm năng, thế mạnh, nét đặc trưng riêng du lịch của tỉnh nhằm thu hút khách du lịch vào tỉnh Cà Mau theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Trên cơ sở liên kết với các tỉnh, thành phố trong cả nước đ hình thành các tour, tuyến du lịch phù hợp, phục vụ vận chuyển, đón khách du lịch nội địa và quốc tế; khách có nhu cầu tham quan du lịch kết hợp các hoạt động xúc tiến du lịch trong nước và mời gọi đầu tư du lịch vào thị trường du lịch Cà Mau.

- Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, nâng cao chất lượng đào tạo năng lực đối với đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến du lịch cũng như đào tạo kỹ năng về du lịch đối với nguồn nhân lực phục vụ trong lĩnh vực dịch vụ. Quan tâm công tác xúc tiến du lịch nội tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động các khu, đim du lịch hiện có, xây dựng phát triển các làng nghề truyền thống; chú trọng đy mạnh thiết kế đa dạng, nâng cao chất lượng và bảo đảm cung cấp sản phẩm hàng hóa lưu niệm, quà tặng đặc trưng của tỉnh Cà Mau phục vụ tốt nhu cầu của khách du lịch.

- Chủ động phối hp và tăng cường mạnh mẽ công tác truyền thông, nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, đa dạng hóa phương pháp cung cấp thông tin thông qua các kênh truyền hình, báo, đài, website; kết hợp lồng ghép các hoạt động xúc tiến xuất khẩu tại nước ngoài, hội chợ thương mại, diễn đàn đầu tư với xúc tiến du lịch nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, nét đặc trưng của du lịch Cà Mau. Mở rộng thị trường du lịch, xúc tiến việc liên kết phát triển các dịch vụ du lịch, lữ hành, kết nối tour, tuyến với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch đến với các thị trường nhiều tiềm năng, khách du lịch tại các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá du lịch trong nước, tập trung vào các thị trường trọng điểm: thành phố Hồ Chí Minh, miền Trung, Thủ đô Hà Nội và tỉnh Kiên Giang.

- Tham gia các hội thảo, hội chợ, triển lãm, các hoạt động về du lịch nhằm mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch với các tỉnh, thành trong cả nước và nước ngoài về đim đến, các tour, tuyến du lịch, văn hóa, ẩm thực, con người, các dự án kêu gọi đầu tư, các lợi thế phát triển du lịch Cà Mau; cung cấp ấn phẩm, tờ rơi, tập gấp, đĩa phim, địa chỉ và các sản phẩm du lịch, sản phm lưu niệm,... của địa phương.

- Tạo cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, lữ hành Cà Mau giới thiệu về các sản phm, dịch vụ du lịch hấp dẫn của mình; tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng kinh doanh, trao đi kinh nghiệm giữa các bên liên quan. Liên kết mở rộng thị trường, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỤ THỂ

1. Tham gia triển lãm du lịch “Năm du lịch quốc gia 2016” tại tỉnh Kiên Giang

- Thời gian tổ chức: Năm 2016.

- Địa điểm: Tỉnh Kiên Giang.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tchức: Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch (4 người).

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và đơn vị có liên quan (1 người).

+ Doanh nghiệp: Vận động 2 - 4 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, lữ hành (mỗi doanh nghiệp 1 người).

- Gian hàng dự kiến: 4 gian tiêu chuẩn.

2. Tham gia Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII năm 2016

- Thời gian tổ chức: Quý I/2016.

- Địa điểm: Công viên 23/9, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (4 người).

+ Đơn vị phối hp: Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan (1 người).

+ Doanh nghiệp: Vận động 1-2 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, lữ hành (mỗi doanh nghiệp 1 người).

- Gian hàng dự kiến: 02 gian tiêu chuẩn.

3. Tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh ITE - 2016

- Thời gian tổ chức: Quý III/2016.

- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (4 người).

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và đơn vị có liên quan (1 người).

+ Doanh nghiệp: Vận động 1-2 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, lữ hành (mỗi doanh nghiệp 1 người).

- Gian hàng dự kiến: 2 gian tiêu chuẩn.

4. Phối hợp tổ chức triển lãm du lịch hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2016 tại Cà Mau

- Thời gian tổ chức: Quý I/2016.

- Địa điểm: Tỉnh Cà Mau.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Doanh nghiệp: Mời các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, lữ hành (2 - 4 doanh nghiệp).

- Gian hàng dự kiến: 4 - 6 gian tiêu chuẩn.

5. Thực hiện các ấn phẩm gii thiệu, quảng bá về du lịch Cà Mau

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

- Nội dung: Xây dựng, phát hành các ấn phẩm du lịch hướng dẫn, giới thiệu, quảng bá du lịch Cà Mau nhân các sự kiện mà tỉnh tham gia hoặc tổ chức và phục vụ các đoàn khách đến thăm, làm việc, các điểm thông tin du lịch.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đơn vị phi hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan và các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, lữ hành.

5.1. In tái bản các ấn phẩm du lịch:

- Bản đồ du lịch Cà Mau - Việt Nam. Số lượng 3.000 bản.

- Sách Ẩm thực Cà Mau - Việt Nam. Số lượng 1.000 bản.

- Sách Hướng dẫn Du lịch Cà Mau - Việt Nam. Số lượng 1.000 bản.

5.2. Xuất bản và phát hành sổ tay Hướng dẫn Thuyết minh du lịch Cà Mau.

+ Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

+ Số lượng: 2.000 bản.

6. Tổ chức cuộc thi “Sáng tác logo và slogan du lịch Cà Mau”

- Thời gian tổ chức: Quý III, IV/2016.

- Nội dung: Chọn ra mẫu biểu trưng (logo) và khẳng định khẩu hiệu (slogan) du lịch Cà Mau phục vụ các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá điểm đến mang nét đặc trưng của du lịch tỉnh Cà Mau.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đơn vị phối hợp: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các công ty truyền thông, truyền hình, báo chí.

+ Đối tượng tham gia: Tất cả các nghệ nhân, họa sỹ, nhà thiết kế; nhà điêu khắc, cá nhân trong và ngoài nước.

7. Thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch trên trang thông tin điện tử: www.camautourism.vn

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

- Nội dung: Đẩy mạnh khai thác, cung cấp thông tin trên cng thông tin điện tử tỉnh, website www. camautourism.vn của Trung tâm Thông tin và Quảng bá du lịch và các trang website chuyên ngành, uy tín, có thương hiệu... phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch:

+ Cung cấp thông tin, bài viết, hình ảnh các điểm đến du lịch, địa chỉ nhà hàng, khách sạn, điểm vui chơi giải trí, mua sắm, các dự án du lịch trọng đim của tỉnh, tổng hợp và cập nhật các tin tức liên quan đến hoạt động du lịch, giới thiệu và khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của du lịch Cà Mau.

+ Thông tin về các đơn vị, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch: Hình ảnh hoạt động, thương hiệu hàng hóa, chất lượng dịch vụ phục vụ; giới thiệu các điểm đến, các danh lam thắng cảnh, các tour, tuyến, sản phm du lịch, sản phẩm quà tặng đặc trưng phục vụ du lịch.

+ Đăng tải các thông tin tổng quan về điều kiện - xã hội, môi trường, chính sách, các dự án mời gọi đầu tư về du lịch của tỉnh, liên kết trang web của Trung tâm Xúc tiến du lịch các tỉnh, thành trong cả nước.

+ Tăng cường cung cấp thông tin, bài viết, hình ảnh, các điểm đến du lịch trên website: www. camautourism. vn giao diện tiếng Anh phục vụ nhu cầu tìm hiu thông tin về du lịch Cà Mau của du khách ngoài nước.

8. Tham gia các sự kiện, hội chợ, triển lãm du lịch khác do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tỉnh, thành tổ chức (2 cuộc)

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của sự kiện.

- Địa điểm: Các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (4 người).

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và đơn vị có liên quan (1 người).

+ Doanh nghiệp: Vận động 2 - 4 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, lữ hành (mỗi doanh nghiệp 1 người).

- Gian hàng dự kiến: Mỗi cuộc 2 gian tiêu chuẩn.

9. Hỗ trợ các cơ quan thông tin truyền thông, truyền hình quảng bá về du lịch Cà Mau

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

- Nội dung:

+ Phối hp các công ty truyền thông, truyền hình Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực thực hiện các phóng sự chuyên đề về du lịch phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch phát sóng trên các kênh truyền hình Trung ương và địa phương. Hỗ trợ kinh phí ăn, nghỉ, phương tiện đi lại tại Cà Mau cho các đoàn làm phim.

+ Phối hợp các trang báo, tạp chí, đặc san... Trung ương, khu vực và địa phương đăng tải các thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đơn vị phối hp: Các công ty truyền thông, truyền hình Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh, khu vực và địa phương, các cơ quan báo chí, các sở, ngành và các đơn vị có liên quan, các khu, đim du lịch, các doanh nghiệp, các tchức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch.

- Số lượng hỗ trợ: 3 - 4 kỳ.

10. Xúc tiến hoàn thiện sản phẩm du lịch, kết nối các công ty lữ hành với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2016.

- Nội dung:

Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về du lịch nhằm tăng cường tính liên kết giữa các sở, ngành, địa phương, giữa khu vực nhà nước và tư nhân, nâng cao hiệu quả công tác quảng bá xúc tiến du lịch.

Tổ chức tọa đàm giữa cơ quan quản lý, các chuyên gia, đơn vị lữ hành, các đơn vị cung cấp dịch vụ, các đơn vị tham gia trong lĩnh vực dịch vụ du lịch tại các tuyến, điểm du lịch,... nhằm tạo điều kiện hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch tỉnh nhà.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và đơn vị có liên quan, các công ty kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, lữ hành, các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch.

+ Đối tượng tham gia: Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch: lữ hành, lưu trú, ăn uống, các điểm du lịch cộng đồng, các điểm dừng chân, điểm mua sắm,...

- Số lượng: Tổ chức t1 đến 2 cuộc.

11. Tổ chức mi các đoàn báo chí đến trực tiếp trải nghiệm và viết bài gii thiệu du lịch (presstrip) và du lịch tìm hiểu, làm quen, tiếp th(famtrip) khảo sát điểm đến du lch Cà Mau

- Thời gian thực hiện: Quý III/2016.

- Nội dung: Khảo sát, quay phim, viết bài về du lịch Cà Mau, đưa thông tin trên các trang báo, đài Trung ương, TP. HCM và khu vực. Mời các công ty lữ hành TP. HCM, Hà Nội, Đà Nng và khu vực ĐBSCL khảo sát điểm đến du lịch Cà Mau nhằm quảng bá du lịch Cà Mau tại các thị trường khách du lịch trọng đim của cả nước.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tchức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau, Báo Đất Mũi, các sở, ngành và các đơn vị có liên quan, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch, lữ hành, khu, điểm du lịch Cà Mau,...

+ Mời: Các hãng truyền thông truyền hình Trung ương, TP. HCM và khu vực, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành có uy tín tại các thị trường trọng điểm: Hà Nội, Đà Nng, TP. HCM và khu vực ĐBSCL.

- Số lượng: 35 - 40 đơn vị tham gia (Mỗi đơn vị từ 1 - 2 người).

12. Tổ chức đoàn khảo sát tuyến, điểm du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch mới

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

- Nội dung: Nghiên cứu thị trường, tổ chức khảo sát các tuyến, điểm du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch mới phục vụ công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch và nâng cao chất lượng sản phm du lịch.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và đơn vị có liên quan, các công ty kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, lữ hành, các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch.

+ Đối tượng tham gia: Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch: lữ hành, lưu trú, ăn uống, các đim du lịch cộng đồng, các điểm dừng chân, điểm mua sắm,...

- Số lượng: Tổ chức 1 - 2 cuộc.

13. Các hoạt động xúc tiến khác (chỉ tổ chức sau khi cân đối nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động chính nêu trên, nếu còn kinh phí)

13.1. Tham gia đoàn công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tại nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Du lịch; các Hiệp hội Du lịch tổ chức

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

- Nội dung: Phối hp tham gia quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch với xúc tiến thương mại nước ngoài do tỉnh tổ chức; tham gia đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, các Hiệp hội Du lịch quảng bá, xúc tiến du lịch ở nước ngoài nhằm tạo điều kiện các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp của Cà Mau tìm hiểu, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực xúc tiến du lịch tại các thị trường du lịch trọng điểm ngoài nước, thông qua các chương trình cung cấp thông tin, hình ảnh, ấn phẩm, đĩa phim,... tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đim đến, các tour, tuyến du lịch, văn hóa, con người, ẩm thực, tiềm năng, lợi thế phát trin du lịch Cà Mau đến với thị trường khách du lịch quốc tế.

- Thành phần tham gia:

+ Lãnh đạo tỉnh.

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, TP. Cà Mau.

+ Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, lữ hành.

- Số lượng tham gia: Từ 3 - 4 cuộc.

13.2. Tham gia Festival Huế 2016

- Thời gian tổ chức: Quý II/2016.

- Địa điểm: Tỉnh Thừa Thiên - Huế.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (4 người).

+ Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và đơn vị có liên quan (1 người).

+ Doanh nghiệp: Vận động 2 - 4 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, lữ hành (mỗi doanh nghiệp 1 người).

- Gian hàng dự kiến: 2 gian tiêu chuẩn.

13.3. Tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM HANOI

- Thời gian tổ chức: Quý II/2016.

- Địa điểm: thành phố Hà Nội.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (4 người).

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành và đơn vị có liên quan (1 người).

+ Doanh nghiệp: Vận động 1 - 2 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, lữ hành (mỗi doanh nghiệp 1 người).

- Gian hàng dự kiến: 4 gian tiêu chuẩn.

13.4. Tổ chức giới thiệu điểm đến du lịch Cà Mau tại các thị trường du lịch trọng điểm

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

- Nội dung: Giới thiệu các điểm du lịch trọng điểm của Cà Mau cho các doanh nghiệp lữ hành kết nối tour, cung cấp thông tin, chính sách trong việc kêu gọi đầu tư phát triển du lịch của tỉnh.

- Địa điểm là các trung tâm du lịch lớn như: Hà Nội, Đà Nng, TP. Hồ Chí Minh,...

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đơn vị phối hp: Các sở, ngành và đơn vị có liên quan, các công ty kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, lữ hành, các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, các đơn vị quản lý nhà nước về du lịch các tỉnh, thành ĐBSCL.

+ Đối tượng tham gia: Các tchức, doanh nghiệp, hiệp hội liên quan và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch: lữ hành, lưu trú, ăn uống, các điểm du lịch cộng đồng, các điểm dừng chân, điểm mua sắm,...

- Số lượng: Tổ chức 02 cuộc.

13.5. Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

- Nội dung: Nhằm nâng cao trình độ, chất lượng phục vụ của đội ngũ quản lý, nhân viên các đơn vị, doanh nghiệp, các tchức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ phục vụ du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh.

- Các lp đào tạo như sau:

+ Lp Nghiệp vụ thuyết minh du lịch, hướng dẫn viên.

+ Lp Nghiệp vụ kinh doanh lưu trú Homestay (Du lịch cộng đồng).

+ Lớp Nghiệp vụ kỹ năng giao tiếp.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đơn vị phối hp: Sở Công thương, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh, các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

IV. NGUỒN KINH PHÍ

Sử dụng nguồn kinh phí xúc tiến du lịch năm 2016 đã phân bổ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nguồn đóng góp của các doanh nghiệp và các nguồn huy động hp pháp khác để chi:

- Chi phí tham gia hội chợ, triển lãm và các sự kiện quảng bá, xúc tiến trong và ngoài nước; chi phí tchức các sự kiện như: Hội thi sáng tác logo và slogan du lịch Cà Mau, hội thảo phát triển du lịch.

- Chi phí xuất bản, in ấn, phát hành các ấn phẩm du lịch: Tờ rơi, tập gấp, các chương trình hướng dẫn du lịch, đĩa phim phóng sự về du lịch.

- Chi phí hỗ trợ việc ăn, nghỉ, phương tiện đi lại và đăng bài cho các đơn vị truyền thông, truyền hình Trung ương, TP. Hồ Chí Minh, khu vực và địa phương thực hiện phóng sự chuyên đề về du lịch Cà Mau.

- Chi phí thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch trên mạng Internet bao gồm: Chi phí khai thác website www.camautourism.vn, chi phí duy trì hoạt động, chi phí dịch thuật các thông tin, bài viết sang ngôn ngữ tiếng Anh, chi trả nhuận bút, nhuận ảnh cho tác giả viết bài, thù lao cho Ban Biên tập website theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của y ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định mức chi đảm bảo hoạt động cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử thành phn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Chi phí mời các đoàn presstrip, famtrip khảo sát điểm đến du lịch Cà Mau; chi phí khảo sát tuyến, điểm du lịch, xây dựng sản phm du lịch mới; chi phí xúc tiến hoàn thiện sản phẩm du lịch, kết nối các công ty lữ hành với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phục vụ du lịch.

- Chi phí hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm, liên hoan du lịch trong nước.

- Chi phí tổ chức các lp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch (nếu có).

Chương trình IV

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM

Xây dựng và quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của địa phương. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư tất cả các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh Cà Mau. Đa dạng hóa các hình thức đầu tư nhằm khuyến khích thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đu tư kinh doanh.

Thu hút đầu tư các dự án phù hp với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, phù hp với quy hoạch, đảm bảo phát triển bền vững. Ưu tiên thu hút đầu tư các dự án trong các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như: chế biến, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản công nghệ cao, lâm nghiệp; dịch vụ bất động sản; dịch vụ vận tải; đầu tư lĩnh vực năng lượng sạch; chế biến gỗ; du lịch sinh thái; cảng biển,... Tập trung thu hút các dự án đầu tư vào KKT Năm Căn, KCN Khánh An, KCN Hòa Trung, Cụm công nghiệp Sông Đốc.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỤ THỂ

1. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

- Thời gian tổ chức: Quý II/2016.

- Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan.

- Nội dung: Tổ chức đoàn đến một số tỉnh có các KKT trọng điểm, các KCN, KKT hoạt động có hiệu quả của các tỉnh, thành phố có điều kiện tương đồng với các KCN, KKT của tỉnh để học tập kinh nghiệm và xúc tiến đu tư.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

2.1. Cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh:

- Thời gian tổ chức: Hoàn thành vào Quý II/2016.

- Đơn vị thực hiện: Cổng Thông tin điện tử tỉnh chủ trì xây dựng, đăng tải cơ sở dữ liệu; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế là đơn vị tổng hợp cung cấp các thông tin để đăng tải.

- Nội dung:

+ Thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, chính sách và môi trường đầu tư của tỉnh, hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước, viễn thông, dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, cơ sở giáo dục, dạy nghề, nguồn nhân lực,...

+ Thông tin dữ liệu về các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; thông tin chi tiết về các dự án mời gọi đầu tư, lĩnh vực mời gọi đầu tư, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.

+ Lập tập tin dữ liệu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đu tư; các trình tự, thủ tục, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; quy trình cho thuê đất, giao đất để thực hiện dự án; gỡ bỏ các thông tin đã hết hiệu lực, cập nhật các thông tin đã được thay thế mới.

2.2. Đăng tải các dữ liệu:

Tng hợp thông tin của doanh nghiệp, cung cấp cho các bộ, ngành ở Trung ương và các đơn vị ở địa phương đăng tải lên website đ quảng bá, tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư.

- Thời gian tchức: Quý II - III/2016 (sau khi xây dng các tập tin dữ liệu).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế.

- Nội dung:

+ Cung cấp các dữ liệu trên Cng Thông tin điện tử của tỉnh camau.gov.vn và các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành đầu mối khác, sẵn sàng cung cấp khi tiếp nhà đầu tư và các đối tác có yêu cầu.

+ Đẩy mnh hoạt động xúc tiến đầu tư trên các cổng thông tin điện tử, trên kênh thông tin báo, đài để thực hiện các hoạt động giới thiệu về doanh nghiệp, quảng bá mời gọi đầu tư; khai thác, nắm bắt thông tin, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, kết hợp xúc tiến trên mạng với hoạt động xúc tiến trực tiếp.

3. Xây dựng danh mục dự án mời gọi đầu tư

- Thời gian thực hiện: Quý I/2016.

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng Danh mục dự án mời gọi đầu tư, trình UBND tỉnh xem xét và công bố.

- Nội dung: Xây dựng Danh mục mời gọi đầu tư của tỉnh.

4. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư:

- Thời gian thực hiện: Quý I - II/2016.

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nội dung: Xây dựng tài liệu mời gọi đầu tư, biên tập, in, phát hành.

- Cập nhật thông tin mới nhất về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư của tỉnh, chính sách pháp luật có liên quan đbiên tập, in, phát hành tài liệu mời gọi đầu tư của tỉnh bằng 2 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh.

- Xây dựng mới và sang in đĩa phim tư liệu giới thiệu và mời gọi đầu tư vào tỉnh Cà Mau bằng 4 thứ tiếng: Việt, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc.

- Phát hành Quy trình đầu tư vào các KCN, KKT Năm Căn (in trắng đen, kẹp vào sách quảng cáo (brochure) “Khu kinh tế Cà Mau - Tiềm năng và Cơ hội”).

- Xây dựng file dữ liệu mời gọi đầu tư (powerpoint): Biên tập và dịch sang tiếng Anh (60 slides). In ấn các bản đồ, sơ đồ và làm panô: KKT Năm Căn, các KCN Khánh An, Hòa Trung.

5. Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư

5.1. Xúc tiến, mời gọi đầu tư thông qua các kênh truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các đơn vị truyền thông có uy tín của các bộ, ngành Trung ương để đăng tải thông tin về môi trường đầu tư, quảng bá, giới thiệu cơ chế chính sách đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, tìm năng và thế mạnh của tỉnh Cà Mau.

5.2. Tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư tại tỉnh Cà Mau.

- Thời gian tổ chức: Quý III/2016.

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, có liên quan.

- Tổ chức Hội thảo tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ và khuyến khích đầu tư của tỉnh. Qua đó, đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tháo gỡ, hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp và thu hút thêm những dự án đầu tư mới.

5.3. Tổ chức xúc tiến đầu tư tại các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác.

- Thời gian tổ chức: Năm 2016.

- Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp vi Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, đơn vị và doanh nghiệp có liên quan.

- Mục đích: Tuyên truyền, giới thiệu các thông tin, cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường đầu tư cũng như các dự án kêu gọi đầu tư của Cà Mau đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

- Đối tác đầu tư: Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hạ tầng, nông nghiệp phát trin xanh, công nghệ cao...

- Hình thức xúc tiến: Kết hợp với hoạt động xúc tiến xuất khẩu (theo Chương trình xúc tiến Thương mại tỉnh Cà Mau năm 2016) đ tchức hội thảo mời các doanh nghiệp nước ngoài tham dự.

6. Đào tạo, tập huấn, tăng cưng năng lực về xúc tiến đầu tư

Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ xúc tiến đầu tư do bộ, ngành Trung ương và các đơn vị có liên quan tchức trong năm 2016.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị có liên quan.

7. Hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế.

- Nội dung: Tổ chức hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh tìm hiu thị trường tiềm năng, thế mạnh và chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

8. Hp tác về xúc tiến đu tư

8.1. Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư đến các đại sứ quán, lãnh sự quán, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh:

- Thời gian tổ chức: Trong năm 2016.

- Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế.

8.2. Tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, hội chợ triển lãm do các cơ quan Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành tổ chức:

- Thời gian tham gia: Trong năm 2016.

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế.

8.3. Tham gia câu lạc bộ các KCN, KKT tỉnh thành phía Nam:

- Thời gian tham gia: Trong năm 2016.

- Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế

8.4. Tham gia Diễn đàn MDEC 2016:

- Thời gian tổ chức: Quý II/2016.

- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị tham gia: Các sở, ban, ngành có liên quan và doanh nghiệp trong tỉnh.

- Nội dung: Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, dự án kêu gọi đầu tư, cơ hội đầu tư vào tỉnh Cà Mau; trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương, xúc tiến thương mại, kết hp quảng bá du lịch vào tỉnh gắn với các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

8.5. Một số hoạt động khác:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tích cực triển khai, thực hiện Đ án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đy mạnh công tác trợ giúp doanh nghiệp như: trợ giúp pháp lý, khởi sự doanh nghiệp, đào tạo tập huấn về quản trị doanh nghiệp; chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các sở, ban, ngành chủ động nghiên cứu, tìm kiếm đối tác, nhà đu tư tiềm năng đtrực tiếp mời gọi đầu tư vào tỉnh.

- Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố Cà Mau: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ của các cơ quan nhà nước, làm tốt công tác cung cấp các dịch vụ công; công khai các quy hoạch, các khoản phí, thủ tục tại các cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ; rút ngắn thời gian, thủ tục hành chính; nâng cao nghiệp vụ của cán bộ đầu mối giải quyết thủ tục đầu tư.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng đim phục vụ thu hút đầu tư

- Tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, phát huy hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của tỉnh. Đầu tư xây dựng hạ tầng văn hóa - xã hội phục vụ nhu cầu đời sống của người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp nhằm góp phần thu hút các dự án đầu tư.

- Tăng cường chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ công tác GPMB, xây dựng các khu tái đnh cư sau khi công bố quy hoạch được phê duyệt đối với các dự án có hộ dân phải di dời. Cần phải xử lý mạnh mẽ hơn, dứt đim hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch cho nhà đầu tư và coi đó là những tiêu chí đđánh giá năng lực lãnh đạo của các cấp, các ngành trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Nâng cao quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền cp huyện, cấp cơ sở trong công tác giải phóng mặt bằng. Công khai, minh bạch và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về giải phóng mặt bằng.

2. Phát triển nguồn nhân lực

- Phát trin đa dạng các hình thức đào tạo, dạy nghề, mở rộng hình thức dạy nghề trực tiếp trong các doanh nghiệp. Mở rộng quy mô các trường đại học, giáo dục nghề nghiệp với nhiều hình thức học tập, đào tạo linh hoạt để tạo điều kiện cho mọi người học tập tốt nhằm phát triển mạnh nguồn nhân lực. Chú trọng đào tạo công nhân kỹ thuật, thợ lành nghề cho các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất gắn với nhu cầu của nhà đầu tư.

- Xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp tạo điều kiện để các thành phần kinh tế đầu tư vào việc đào tạo đội ngũ công nhân có trình độ tay nghề cao phù hợp với yêu cầu phát triển trên địa bàn tỉnh. Thu hút thêm nguồn vốn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mở thêm các trường tư thục, theo hướng đào tạo đa ngành, đa nghề đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới. Đầu tư chiều sâu, tăng cường cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng nghề, Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật và các trung tâm dạy nghề hiện có. Ưu tiên huy động nguồn vốn ODA đhiện đại hóa một số trường và ngành nghề đào tạo trọng điểm.

- Xây dựng chương trình chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý công chức, viên chức nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hội nhập kinh tế thế giới.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư, kinh doanh, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh trong hoạt động xúc tiến đầu tư

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, đơn vị truyền thông ở Trung ương, địa phương, trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành; thông qua các diễn đàn, các hội thảo để nhằm giới thiệu tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, thông tin về quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới; giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước biết để có kế hoạch và hướng đầu tư vào tỉnh. Hoàn chỉnh và thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư để tạo niềm tin và sự an tâm cho nhà đầu tư, nhà doanh nghiệp trong việc bỏ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.

4. Đy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

- Tổ chức thực hiện tốt Đán 1 cửa liên thông trong cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, khắc dấu và đăng ký mã số thuế để nhà đầu tư, doanh nghiệp chỉ giao dịch và tiếp nhận hồ sơ của mình tại một cửa từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Sắp xếp lại các phòng giao dịch "một cửa" tại các sở, ngành và các huyện, thành phố đhoạt động thực sự có hiệu quả.

- Công khai hóa các quy trình, thủ tục hành chính; quy trách nhiệm cho người đứng đầu đơn vị về những hành vi nhũng nhiễu, chậm tiến độ mà cán bộ dưới quyền của mình thực hiện ở mỗi công đoạn trong chuẩn bị đầu tư, đăng ký thành lập doanh nghiệp để có biện pháp xử lý thích đáng. Đồng thời, khi xử lý cán bộ vi phạm cần phải công khai trên các phương tiện thông tin. Cán bộ, công chức trực tiếp xử lý công vụ phải đeo thẻ công chức, ghi rõ họ tên, chức danh đngười dân tiện giao dịch và khi phát hiện sai trái, nhũng nhiễu thì có cơ sở báo với cơ quan chức năng xử lý.

- ng dng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính như giao dịch thông qua mạng điện tử, qua trang Cổng Thông tin điện tử của địa phương, triển khai Đề án hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp tại nhà nhằm giảm bớt chi phí thời gian, chi phí đi lại, giảm bớt tiếp xúc với cán bộ trực tiếp thực hiện, tăng thêm độ tin cậy cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đối với chính quyền địa phương.

- Đa dạng hóa hình thức và rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đu tư. Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính các cấp. Xây dựng chương trình và nội dung kiểm tra công tác cải cách hành chính trong từng năm ở các địa phương, đơn vị để công tác cải cách hành chính được hoạt động thường xuyên, có hiệu quả.

- Trong năm tổ chức ít nhất 2 cuộc đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với các nhà đầu tư nhằm rà soát, đánh giá, tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn theo thm quyền của tỉnh, thúc đy nhanh tiến độ đầu tư cho các nhà đầu tư.

IV. NGUỒN KINH PHÍ

Sử dụng nguồn kinh phí xúc tiến đầu tư năm 2016 đã phân bổ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (phân bổ kinh phí cho Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện các hoạt động do đơn vị tổ chức) và nguồn kinh phí hợp pháp khác để chi: Nội dung và định mức hỗ trợ chi theo quy định tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh Cà Mau.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. y ban nhân dân tỉnh giao: Sở Ngoại vụ chủ trì thực hiện Chương trình xúc tiến Thương mại ngoài nước; Sở Công Thương chủ trì thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại trong nước; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện nội dung Chương trình xúc tiến Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư do đơn vị thực hiện, Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì thực hiện nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư do đơn vị thực hiện.

2. Các cơ quan phối hp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

3. Doanh nghiệp tham gia: Tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

4. Kết hợp lồng ghép giữa xúc tiến xuất khẩu với xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch; học tập kinh nghiệm quản lý thông qua các cuộc xúc tiến thương mại, hội chợ, khảo sát thị trường... nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến và tiết kiệm chi phí.

5. Tăng cường mối quan hệ với sứ quán, thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và thương vụ, sứ quán nước ngoài tại Việt Nam. Ký kết những hợp đồng, ghi nhớ những phối hợp giữa các bên nhằm từng bước đưa hoạt động xúc tiến có tính chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Tăng cường mối quan hệ với các tỉnh, thành phố trong việc phát triển du lịch, ký kết những hợp đồng, ghi nhớ những công việc phối hợp liên doanh liên kết phát triển du lịch nhằm từng bước đưa hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá du lịch có tính chuyên nghiệp, hiệu quả.

6. Trên cơ sở nguồn kinh phí ngân sách nhà nước phân bổ và nội dung Chương trình, Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế hiệp y với Sở Tài chính để phân khai cho các nội dung hoạt động chương trình cụ th và trin khai thực hiện.

7.  Đối với các hoạt động ngoài Chương trình này, các cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ phải có trách nhiệm lập nội dung chương trình cụ th, dự toán kinh phí cho chuyến đi; tổ chức tốt chuyến đi; quản lý thu, chi, thu hồi hàng hóa, tài sản trưng bày tại hội chợ, trin lãm; thanh, quyết toán trực tiếp với Sở Tài chính và báo cáo kết quả chuyến đi với UBND tỉnh, đồng gửi Sở Ngoại vụ (hoạt động xúc tiến thương mại ngoài nước), Sở Công thương (hoạt động xúc tiến thương mại trong nước), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoạt động xúc tiến du lịch), Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoạt động xúc tiến đu tư) để tổng hp.

8. Giao Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch cụ thể cho các hoạt động xúc tiến thương mại ngoài nước kết hợp xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch tại nước ngoài; phi hợp Sở Tài chính xây dựng dự toán chi tiết từng hoạt động của Chương trình.

9. Tham gia các cuộc hội chợ (kể cả trong nước và ngoài nước) phải tchức gian hàng trưng bày sản phẩm hoặc giới thiệu, quảng bá sản phm bằng các hình thức khác,... (có thể tổ chức gian hàng chung cho doanh nghiệp của tỉnh hoặc từng doanh nghiệp tổ chức gian hàng riêng). Đây là điều kiện để xem xét, hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp.

10. Đơn vị tổ chức và các đơn vị phối hợp thống nhất xây dựng kế hoạch và dự toán chi phí cụ thể cho các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trên đây là Chương trình xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2016. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các đơn vị phản ánh về Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 301/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư năm 2016 tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.424

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69