Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành không còn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017

Số hiệu: 30/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 14/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2018/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI LUẬT QUY HOẠCH NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017;

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch năm 2017;

Theo Tờ trình số 231/TTr-SKHĐT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bãi bỏ một số Quyết đnh do Ủy ban nhân dân tnh ban hành không còn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017, gồm:

1. Quyết định số 64/2000/QĐ-UB ngày 25/8/2000 của UBND tỉnh về việc Quy hoạch vật liệu xây dựng Gia Lai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

2. Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời kỳ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

3. Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 12/7/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch các điểm Karaoke trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020.

4. Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 15/6/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Gia Lai đến năm 2020.

5. Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 của UBND tnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Gia Lai đến năm 2020.

6. Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 07/10/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch trồng trọt gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020.

7. Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 22/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tnh Gia Lai đến năm 2020.

Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng   năm 2018.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Văn hóa Ththao và Du lịch; các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Kế hoạch và Đ
u tư (b/c);
- TT. Tỉnh
y (b/c);
- TT
. HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT - UBND tỉnh ;
- Đ/c CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của t
nh;
- UBND các huyện, TX, thành phố;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Báo Gia Lai; Đài PTTH t
nh;
- Website tỉnh Gia Lai;
- Lưu VT, CNXD, KGVX, NL, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành không còn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


36
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202