Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 29/2005/QĐ-UB về đơn giá tổng hợp đầu tư xây dựng các loại đường giao thông áp dụng cho các khu (điểm) tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La

Số hiệu: 29/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Chí Thức
Ngày ban hành: 28/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2005/QĐ-UB

Sơn La, ngày 28 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH SƠN LA

V/V BAN HÀNH ĐƠN GIÁ TỔNG HỢP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC LOẠI ĐƯỜNG GIAO THÔNG ÁP DỤNG CHO CÁC KHU (ĐIỂM) TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SƠN LA.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về bồi thường, di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-TU ngày 17/9/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo công tác bội thường, di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ quyết định số 01/2005/QĐ-UB ngày 09/01/2005 của UBND tỉnh Sơn La v/v ban hành quy định cụ thể hoá quyết định số 159/2004/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 của Chính phủ về đền bù, di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La;

Xét đề nghị của liên ngành: Giao thông vận tải - Xây dựng tại Tờ trình số 177/TTr-LN ngay 22/3/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá tổng hợp đầu tư xây dựng các loại đường giao thôns áp dụng cho các khu (điểm) tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La như sau:

1. Qui mô đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật: Tuân thủ quyết định số: 459/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La.

2. Đơn giá tổng hợp cho mỗi Km đường theo từng loại đường tại thời điểm xây dụng đơn giá, cụ thể như sau:

Loại đường

Chỉ tiêu kỹ thuật

Đường nối Khu, điểm TĐC (Cấp 20)

GTNT Loại A

GTNT Loại B

Tốc độ thiết kế (Km/h)

20

15

10

Bế rộng nễn đường (m)

6,5

5,0 (4,0)*

4,0 (3,5)*

Bề rộng mặt đường (m)

3,5

3,5 (3,0)*

3,0 (2,5)*

Bán kính đường cong nằm tối thiểu (m)

15

15

10

Độ dốc dọc tối đa (%)

10(12)*

10(14)*

6

Kết cấu mặt

Láng nhựa

Láng nhựa

Cấp phối

Đơn giá tổng hợp (triệu đồng)

1.900

1.000

700

(Các chỉ tiêu kỹ thuật có dấu * là trị số châm trước)

Điều 2.

1. Đơn giá tổng hợp quy định tại Điều 1 làm cơ sở cho các chủ đầu tư triển khai lập dự án và hồ sơ thiết kế + Tổng dự toán (dự toán) công trình phục vụ cho công tác di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La, nhưng không vượt kinh phí được xác định trong đơn giá tổng hợp. Giá trị thanh toán là giá trị thực tế của từng dự án (tuỳ thuộc vào địa hình, địa chất và qui mô thực tế của‘dự án) nhung không vượt kinh phí được xác định trong đơn giá tổng hợp qui định tại Điều 1.

2. Riêng các dự án đường giao thông khu tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh Sơn La trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì vẫn giữ nguyên quy mô kỹ thuật và -dự toán như Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Trưởng Ban quản lý dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (B/c).
- TT UBND tỉnh.
- Như điều 3 (T/h).
- LĐ VP, CVCK-UBND tỉnh.
- Lưu: VP.

TM. UỶ B AN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2005/QĐ-UB về đơn giá tổng hợp đầu tư xây dựng các loại đường giao thông áp dụng cho các khu (điểm) tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


40

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144