Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 286/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 22/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 286/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ NĂM 2011 CỦA TRUNG TÂM QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CỬA ĐẠT THUỘC BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 3

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vụ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 896/QĐ/BNN-XD ngày 08/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt;
Căn cứ Quyết định số 402/QĐ/BNN-TCCB ngày 22/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Trung tâm quản lý khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt;
Căn cứ Quyết định số 777/QĐ/BNN-TCCB ngày 17/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí quản lý dự án đầu tư công trình thủy lợi năm 2010 cho Trung tâm quản lý khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt;
Xét Văn bản số 87/CV-QLĐT-KHTC ngày 26/11/2011 của Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3 xin phê duyệt dự toán chi phí quản lý Trung tâm quản lý khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt dự toán chi phí quản lý năm 2011 của Trung tâm quản lý khai thác công trình Thủy lợi Cửa Đạt thuộc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3 là: 6.740.556.000 (Sáu tỷ bảy trăm bốn mươi triệu năm trăm năm sáu nghìn đồng).

(Chi tiết như Phụ lục 1, 2 kèm theo)

Điều 2. Giám đốc Trung tâm quản lý khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt căn cứ vào dự toán được duyệt, chế độ hiện hành liên quan đến chi phí quản lý để quyết định các khoản chi cụ thể, đảm bảo đầy đủ chứng từ tài chính hợp pháp để quyết toán.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3, Giám đốc Trung tâm quản lý khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- KBNN tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Phạm Ngọc Hưng

 

PHỤ LỤC 1

DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ NĂM 2011 CỦA TRUNG TÂM QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CỬA ĐẠT
(Kèm theo Quyết định số 286 ngày 22/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Nội dung

Dự kiến mức chi năm kế hoạch

1

2

3

 

Tổng cộng

6.740.556.000

1

Tiền lương

1.452.312.800

2

Tiền công

20.000.000

3

Các khoản phụ cấp lương

189.660.000

4

Chi tiền thưởng

20.000.000

5

Chi phúc lợi tập thể

11.000.000

6

Các khoản đóng góp

244.677.000

7

Thanh toán dịch vụ công cộng

2.738.807.200

8

Chi mua vật tư văn phòng

127.270.000

9

Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền

61.500.000

10

Chi hội nghị tập huấn

-

11

Chi công tác phí

283.280.000

12

Chi thuê mướn

20.000.000

13

Chi đoàn ra

0

14

Chi đoàn vào

0

15

Chi sửa chữa tài sản

375.000.000

16

Chi mua sắm tài sản phục vụ quản lý

412.049.000

17

Chi phí khác

285.000.000

18

Dự phòng

500.000.000

 

PHỤ LỤC 2

CHI TIẾT MUA SẮM TÀI SẢN CHỦ YẾU NĂM 2011 CỦA TRUNG TÂM QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CỬA ĐẠT
(Kèm theo Quyết định số 286/QĐ-BNN-TC ngày 22/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Loại tài sản

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Máy phát điện Honda công xuất 6KVA

Cái

2

15.673.500

31.347.000

3

Đục bê tông mũi lục giác HM 1360

Cái

2

13.459.000

26.918.000

4

Máy trộn bê tông

Cái

2

41.970.000

83.940.000

5

Máy khoan bê tông xử lý thoát không

Cái

1

12.000.000

12.000.000

6

Máy cắt góc đa năng Makita

Cái

1

14.589.000

14.589.000

7

Máy mài góc KPT 100AL

Cái

1

4.455.000

4.455.000

8

Phần mềm dự toán, kế toán

Bộ

2

10.000.000

20.000.000

9

Xe gom rác thải

Cái

3

4.500.000

13.500.000

10

Thùng đựng rác thải

Cái

7

650.000

4.550.000

11

Máy bơm xăng, dầu 40 - 80 l/phút

Cái

2

56.000.000

112.000.000

12

Bảng biển chỉ dẫn C.trình, biển chức danh phòng L/V

Cái

40

375.000

15.000.000

13

Bảng thông số kỹ thuật công trình

Cái

3

2.000.000

6.000.000

14

Thang xếp đơn 780P

Cái

2

4.500.000

9.000.000

15

Thiết bị PCCC (bình cứu hỏa)

Cái

28

385.000

10.780.000

16

Bình tắm nóng lạnh (30 lít)

Cái

6

3.245.000

19.470.000

 

Cộng

 

 

 

383.549.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 286/QĐ-BNN-TC ngày 22/03/2011 phê duyệt dự toán chi phí quản lý của Trung tâm quản lý khai thác công trình Thủy lợi Cửa Đạt thuộc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.361

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!