Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2859/QĐ-UBND 2022 giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn Bình Dương

Số hiệu: 2859/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Võ Văn Minh
Ngày ban hành: 04/11/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2859/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 04 tháng 11 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định s 1161/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 74/TTr-SKHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 lần 2 là 3.541,86 tỷ đồng cho 2 dự án thành phần thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh - Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông; cụ thể:

1. Dự án thành phần 5: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi): 1.180 tỷ đồng.

2. Dự án thành phần 6: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương: 2.361,86 tỷ đồng.

Tổng Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giao tại Quyết định này và Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh cho dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh là 7.807,86 tỷ đồng (chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông; thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- TT.TU, TT.HĐND, Đoàn ĐB
QH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT;
- BCĐ theo
QĐ số 2485 ngày 06/10/2022;
- Các Sở: KHĐT, TC, GTVT, XD, TNMT;
- KBNN tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD CTGT;
- LĐVP, Thg, KT, TH, Công Báo, Website;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Minh

 

PHỤ LỤC

GIAO BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025.
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Đính kèm Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Dương)

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Danh mục

Kế hoạch vốn giao tại Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 14/9/2022

Kế hoạch vốn giao bổ sung lần 2

Tng kế hoạch vốn được giao

Dự án thành phần 5:

Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi).

1.266

1.180

2.446

Dự án thành phần 6:

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương.

3.000

2.361,86

5.361,86

Tng

4.266

3.541,86

7.807,86

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2859/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 về giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.329

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!