Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/2009/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn xổ số kiến thiết do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 28/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Bùi Ngọc Sương
Ngày ban hành: 14/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 28/2009/-UBND

Rch Giá, ngày 14 tháng 12 m 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2010 BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cLut Tổ chức Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Lut Ban hành văn bản quy phm pháp lut ca Hi đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn c Lut Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn c Quyết định s 278/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2009 của BKế hoch và Đầu tư vviệc giao d toán ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn c Ngh quyết s 82/2009/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2009 ca Hi đng nhân dân tnh Kiên Giang, khóa VII, k họp th hai mươi lăm v việc giao chtiêu vn đầu tư xây dựng cơ bn năm 2010;
Căn c Ngh quyết s 83/2009/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2009 ca Hi đng nhân dân tnh Kiên Giang, khóa VII, k họp th hai mươi lăm v việc giao ch tiêu vn đầu tư xây dựng cơ bn năm 2010 bng ngun vn x s kiến thiết;
Theo đnghị ca Giám đốc Sở Kế hoch và Đu tư ti Ttrình s430/TTr-SKHĐT ngày 09 tháng 12 năm 2009 v việc xin phê duyệt danh mc công trình đu tư xây dựng bản năm 2010 trên đa bàn tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chtiêu kế hoch đầu tư xây dng cơ bản năm 2010 bng ngun vn ngân sách nhà nước và ngun vn x s kiến thiết cho các s, ban, ngành cp tỉnh; y ban nhân dân các huyn, th xã, thành ph và các đơn vị trc thuc với tổng mc đu tư xây dựng cơ bản năm 2010 là 3.974.244 triu đồng. Trong đó:

Tng vốn xây dựng cơ bn năm 2010: 3.974.244 triệu đng

I. VỐN NGÂN SÁCH: 3.554.244 triu đồng

Trong đó:

1. Nguồn vốn xây dựng cơ bn cân đối qua ngân sách: 1.009.074 triu đng

a) Vn Trung ương h trợ có mc tiêu: 459.204 triệu đng

- Chương trình mc tiêu quc gia, chương trình 135, d án 5 triệu ha rng: 33.386 triu đồng;

- Vốn Trung ương h trợ có mc tiêu khác: 425.818 triu đng.

b) Vn cân đi qua ngân sách địa phương: 479.870 triu đng

- Vốn đi đt (ghi thu, ghi chi): 275.000 triệu đồng;

- Vốn cân đối chung các ngành, lĩnh vc: 204.870 triu đồng.

c) Nguồn vn ngoài nước (ODA): 70.000 triệu đng

2. Nguồn vốn không cân đi qua ngân sách: 2.545.170 triệu đồng

- Ngun trái phiếu Chính ph: 2.500.000 triu đng;

- Ngun vn tm mượn ngân sách Đng: 20.000 triệu đng;

- Tm mượn ngun vượt thu xskiến thiết xây dựng nhà tình nghĩa: 25.170 triu đồng.

II. VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

1. Tng vn xây dựng cơ bản năm 2010: 420.000 triu đồng

Trong đó:

- Vốn phân b năm 2010: 380.000 triệu đng;

- Vốn vượt thu năm 2009 chuyn sang 2010: 40.000 triệu đồng.

2. Phân b cho các ngành, nh vc:

- Lĩnh vc y tế: 91.000 triu đng;

- Lĩnh vc giáo dục và đào to: 222.300 triệu đồng;

- Chuẩn bđu tư (lĩnh vc y tế, giáo dục): 20.500 triu đồng;

- Công trình phúc li xã hội quan trng khác: 86.200 triu đồng.

(Kèm theo danh mc chi tiết).

Điều 2. Giao cho Giám đc Sở Kế hoạch và Đu tư tchc trin khai, kiểm tra vic t chc thc hin kế hoạch; Giám đốc các s, Th trưng các quan cấp tỉnh, Ch tch y ban nhân dân các huyn, th xã, thành ph và các đơn v liên quan trách nhim đy nhanh tiến đ thc hin các công trình đảm bo hoàn thành tt ch tiêu được giao.

Đi vi ngun d png: y quyền cho Giám đốc Sở Kế hoch và Đầu tư phân b vn cho các công trình đã được ch đu tư đăng ký đu năm khi có đy đ th tc, h sơ xây dựng bản theo quy định hiện hành ca Nhà nưc.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Kế hoch

và Đu , Giám đc Sở Tài chính; Giám đc (Th trưng) các s, ban, ngành tnh; Ch tch y ban nhân dân các huyn, th xã, thành phố; các ch đu tư và Th trưng các cơ quan, đơn vị có liên quan chu tch nhim thi hành Quyết định này.

Quyết định y hiệu lc sau 10 ny k tngày ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Ngc Sương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2009/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn xổ số kiến thiết do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.062

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123