Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2784/QĐ-BNN-TCTL năm 2010 phê duyệt Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp trạm bơm và hệ thống tưới tiêu khu vực huyện Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa thuộc hệ thống thủy lợi Sông Cầu tỉnh Bắc Giang do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2784/QĐ-BNN-TCTL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 20/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 2784/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP TRẠM BƠM VÀ HỆ THỐNG KÊNH TƯỚI TIÊU KHU VỰC HUYỆN VIỆT YÊN, TÂN YÊN, HIỆP HÒA THUỘC HỆ THỐNG THỦY LỢI SÔNG CẦU TỈNH BẮC GIANG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 16 tháng 9 năm 2009;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư Xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang tại Tờ trình số 85/TTr-SNN ngày 01 tháng 10 năm 2010 về việc đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm và hệ thống tưới tiêu khu vực huyện Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa thuộc hệ thống thủy lợi Sông Cầu, kèm theo hồ sơ Dự án do Công ty Hồng Quảng lập;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, kèm theo Báo cáo thẩm định số 114/BC-TL-CT ngày 08 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm và hệ thống tưới tiêu khu vực huyện Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa thuộc hệ thống thủy lợi Sông Cầu tỉnh Bắc Giang với nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm và hệ thống tưới tiêu khu vực huyện Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa thuộc hệ thống thủy lợi Sông Cầu

2. Địa điểm xây dựng: Huyện Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang

4. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Hồng Quảng

5. Chủ nhiệm lập dự án: KS. Đào Văn Thìn

6. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Sửa chữa, nâng cấp các trạm bơm và hệ thống kênh tưới, tiêu thuộc 3 huyện Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa để bảo đảm cung cấp nước tưới cho 7.355ha và tiêu cho 925ha đất canh tác nhằm nâng cao đời sống nhân dân trong vùng, góp phần cải thiện môi trường sinh thái.

7. Các chỉ tiêu thiết kế công trình:

Tần suất bảo đảm tưới:              85%

Tần suất bảo đảm tiêu:               10%

Hệ số tưới lúa:                          1,22 l/s/ha

Hệ số tưới hoa màu:                  0,58 l/s/ha

Hệ số tiêu:                                6,48 l/s/ha

8. Các hạng mục công trình được duyệt.

8.1. Các trạm bơm tưới Chúc Núi, Giá Sơn, Hữu Nghi:

- Xây dựng mới trạm bơm tưới Chúc Núi, Giá Sơn, Hữu Nghi đặt ngoài sông; kết cấu khung BTCT M200 tường bằng gạch xây vữa M75 đặt trên hệ thống cọc bằng BTCT M200; lắp đặt máy trạm bơm chìm xiên; bể hút, bể xả bằng BTCT M200. Làm lại hệ thống điện chiếu sáng cho nhà máy. Các thông số kỹ thuật của các trạm bơm như sau:

TT

Thông số kỹ thuật

Chúc Núi

Giá Sơn

Hữu Nghi

1

Cao trình đáy bể hút (m)

-2,42

-1,4

-1,4

2

Cao trình đáy bể xả (m)

+6,0

+6,06

+6,23

3

Cao trình đặt máy (m)

+8,5

+9,3

+9,3

4

Vị trí xây dựng

Tại vị trí cũ

Cách 100m về phía hạ lưu

Cách 50m về phía hạ lưu

5

Số máy bơm (máy)

3

01

01

6

Công suất máy bơm (m3/h)

2.700

1.000

1.000

- Gia cố các kênh tưới trạm bơm Hữu Nghi dài 1.990m đảm bảo mặt cắt thiết kế; kích thước mặt cắt kênh bxh = 0,4 x 0,5m, sửa chữa, nâng cấp các công trình trên kênh.

8.2. Trạm bơm tưới Liên Chung

- Làm lại trạm bơm mới tại vị trí cũ, kết cấu nhà trạm bằng khung BTCT M200, tường bằng gạch xây vữa M75; bể hút, bể xả bằng BTCT M200. Lắp đặt 3 máy bơm loại hỗn lưu trục ngang, công suất 1.000m3/h. Các thông số kỹ thuật của trạm bơm như sau:

+ Cao trình đáy bể hút: -1,40m

+ Cao trình đáy bể xả: +7,21m

+ Cao trình đặt máy: +4,00m

- Nối dài cống xả qua đê; thay cửa van và máy đóng mở.

- Gia cố kênh xả trạm bơm dài 66,0m; kết cấu bằng MTCT M200 đổ tại chỗ dày 12cm

8.3. Các trạm bơm tiêu:

- Xây dựng mới các trạm bơm tiêu Chúc Núi, Giá Sơn và Hữu Nghi đặt trong đồng; kết cấu khung BTCT M200, tường bằng gạch xây vữa M75; lắp đặt máy bơm hỗn lưu trục ngang; bể hút, bể xả bằng BTCT M200. Thông số kỹ thuật của các trạm bơm như sau:

TT

Thông số kỹ thuật

Chúc Núi

Giá Sơn

Hữu Nghi

1

Cao trình đáy bể hút (m)

+0,39

0,4

0,7

2

Cao trình đáy bể xả (m)

+5,7

8,1

8,1

3

Cao trình đặt máy (m)

+4,7

4,5

5,0

4

Vị trí xây dựng

Tại vị trí cũ

Cách 100m về phía hạ lưu

Cách 50m về phía hạ lưu

5

Số máy bơm (máy)

5

4

3

6

Công suất máy bơm (m3/h)

2.500

1.800

1.800

- Nạo vét các kênh tiêu bảo đảm mặt cắt thiết kế, sửa chữa, nâng cấp các công trình trên kênh. Các chỉ tiêu thiết kế kênh như sau:

Trạm bơm

Chiều dài kênh (m)

QTK (m3/s)

Bđầu kênh (m)

iđáy

m

Chúc Núi

T1 = 1.430

3,24

8,0

10-5

1,5

T2 = 970

1,296

5,0

10-5

1,5

Giá Sơn

1.865

1,68

4,5

10-5

1,5

Hữu Nghi

1.700

1,07

6,0

10-5

1,5

(Ghi chú: Trong giai đoạn TKKT-BVTC để bảo đảm tưới tiêu trong quá trình thi công cần nghiên cứu thêm phương án đặt trạm bơm Chúc Núi cạnh vị trí trạm bơm hiện tại)

8.4. Trạm biến áp:

Xây dựng các trạm biến áp cấp điện cho các trạm bơm như sau:

TT

Loại biến áp

Chúc Núi

Hữu Nghi

Giá Sơn

Liên Chung

1

160KVA 6(22/0,4)

 

1

1

 

2

250KVA 6(22/0,4)

 

 

 

2

3

320KVA 6(22/0,4)

 

1

 

 

4

400KVA 6(22/0,4)

 

 

1

 

5

560KVA 6(22/0,4)

2

 

 

 

8.5. Kênh N3

- Sửa chữa, nâng cấp kênh N3 dài 21,45km theo các chỉ tiêu thiết kế như sau:

TT

Đoạn kênh

QTK (m3/s)

BKênh (m)

Hệ số mái

1

K0+000 ÷ K1+578

7,66

5,5

1,5

2

K1+578 ÷ K6+630

6,24

5,5

1,5

3

K6+630 ÷ K10+561

5,09

4,5

1,5

4

K10+561 ÷ K13+600

4,936

4,5

1,5

5

K13+600 ÷ K16+823

4,607

4,0

1,5

6

K16+823 ÷ K21+005

1,9

2,0

1,0

Trong đó:

+ Đoạn kênh từ K0+000 đến K13+000: Nạo vét, áp trúc bờ kênh bảo đảm mặt cắt thiết kế, mở rộng 1 bên bờ kênh kết hợp làm đường quản lý kênh; chiều rộng mặt đường B = 3,0m, lề đường rộng 0,5m.

+ Đoạn kênh từ K13+000 đến K16+823: Gia cố 2 mái kênh bằng các tấm BTCT M200 dày 10cm; đáy có dầm đỡ bằng BTCT M200.

+ Đoạn kênh từ K16+823 đến K21+005: Gia cố theo phương án đáy kênh bằng BTCT M200 dày 12cm; 2 mái bằng các tấm BTCT M200 dày 10 cm.

- Sửa chữa, nâng cấp các công trình trên kênh gồm 92 cống lấy nước đầu kênh, 9 cầu qua kênh và 2 cống điều tiết.

8.6. Kênh N3-2

- Nạo vét, hoàn thiện mặt cắt kênh N3-2 dài 8.610m theo mặt cắt thiết kế. Các chỉ tiêu thiết kế như sau:

TT

Đoạn kênh

QTK (m3/s)

BKênh (m)

HKênh (m)

Hệ số mái

1

K0+000 ÷ K2+687

1,33

3,0

 

1,0

2

K2+687 ÷ K5+850

1,15

3,0

 

1,0

3

K5+850 ÷ K7+915

0,98

2,0

 

1,0

4

K7+915 ÷ K8+610

0,34

1,4

0,9

 

- Gia cố toàn bộ kênh theo phương án:

+ Đoạn từ K0+000 đến K5+830 mặt cắt hình thang; 2 mái kênh gia cố bằng các tấm BTCT M200 dày 10cm; kích thước tấm bxh = 60x60 cm; đáy kênh có dầm đỡ bằng BTCT M200.

+ Đoạn từ K5+830 đến K7+915 mặt cắt hình thang; đáy kênh gia cố bằng BTCT M200 dày 12cm; mái kênh gia cố bằng các tấm BTCT M200 dày 10cm; kích thước tấm bxh = 60x60cm.

+ Đoạn từ K7+915 đến K8+610 mặt cắt chữ nhật; gia cố đáy bằng BTCT M200 dày 12cm; hai thành bên bằng gạch xây vữa M75.

- Sửa chữa, nâng cấp các công trình trên kênh gồm 42 cống lấy nước đầu kênh và 3 cầu qua kênh.

8.7. Kênh N 3-4

- Gia cố kênh N3-4 đoạn từ K3+099 đến K7+560 mặt cắt hình thang; đáy kênh bằng BTCT M200 dày 12cm; mái kênh gia cố bằng các tấm BTCT M200 dày 10cm; kích thước tấm bxh = 60x60cm với các chỉ tiêu thiết kế như sau:

+ QTkế: 1,85 (m3/s)

+ BKênh (m): 2,0 (m)

+ Hệ số mái: 1,0

- Sửa chữa, nâng cấp các công trình trên kênh gồm 24 cống lấy nước đầu kênh, 4 cống qua đường và 3 cầu qua kênh.

8.8. Kênh Talanh

Gia cố kênh Ta Lanh dài 3.000m theo phương án mặt cắt chữ nhật; đáy kênh gia cố bằng BTCT M200 dày 12cm; hai thành bên bằng gạch xây vữa M75 với các chỉ tiêu thiết kế như sau:

TT

Đoạn kênh

QTK (m3/s)

iđáy

BKênh (m)

HKênh (m)

1

K0+000 ÷ K1+700

0,26

1,5x10-3

0,65

0,7

2

K1+700 ÷ K3+000

0,26

2,0x10-4

0,90

1,05

8.9. Nhà quản lý, trang thiết bị quản lý

- Xây dựng 4 nhà quản lý các trạm bơm theo tiêu chuẩn nhà cấp IV, diện tích sử dụng 50 m2.

- Xây dựng nhà điều hành hệ thống công trình thủy lợi huyện Việt Yên, Hiệp Hòa theo tiêu chuẩn nhà cấp IV, diện tích sử dụng 450 m2.

9. Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư được duyệt là: 171.034.917.000 đ

(Một trăm bảy mươi mốt tỷ, không trăm ba mươi tư triệu, chín trăm mười bảy ngàn đồng)

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng:                                         103.327.757.000 đ

+ Chi phí thiết bị:                                              27.716.800.000 đ

+ Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng:                       8.691.891.000 đ

+ Chi phí khác:                                                   4.146.323.000 đ

+ Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng:                  1.694.720.000 đ

+ Chi phí dự phòng:                                          23.886.353.000 đ

(Chi tiết xem phụ lục kèm theo)

Kinh phí trên thuộc nguồn vốn ngân sách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

10. Các bước thiết kế: Thiết kế 2 bước

- Thiết kế cơ sở

- Thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán

11. Thời gian thực hiện dự án: 4 năm kể từ ngày khởi công.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Phương thức thực hiện dự án:

Thiết kế, thi công: Thực hiện theo các quy định về đấu thầu hiện hành

Điều 2. Phân giao nhiệm vụ:

1. Bộ Nông nghiệp và PTNT là cấp quyết định đầu tư công trình. Bộ giao:

a. Tổng cục Thủy lợi thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành;

b. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ đầu tư được giao tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

a. Được ủy quyền quyết định đầu tư và tổ chức thực hiện phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư đảm bảo đáp ứng tiến độ dự án.

b. Cử cán bộ tham gia với Chủ đầu tư, theo dõi giám sát thi công công trình để thuận lợi trong việc nghiệm thu, tiếp nhận, bàn giao công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tài chính (Vụ ĐT);
- UBND tỉnh Bắc Giang;
- Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang;
- Kho bạc NN tỉnh Bắc Giang;
- Cục XD, Các Vụ KH, TC;
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

PHỤ LỤC

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN: SỬA CHỮA, NÂNG CẤP TRẠM BƠM VÀ HỆ THỐNG KÊNH TƯỚI TIÊU KHU VỰC HUYỆN VIỆT YÊN, TÂN YÊN, HIỆP HÒA THUỘC HỆ THỐNG THỦY LỢI SÔNG CẦU TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo Quyết định số 2784/QĐ-BNN-TCTL ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Hạng mục

Tỷ lệ
Tlợi

Tổng mức đầu tư (đ)

A

Kinh phí xây dựng

 

103.327.757.000

1

Trạm bơm Chúc Núi

 

10.618.639.000

a

Trạm bơm tưới

 

1.430.213.000

b

Trạm bơm tiêu

 

4.517.651.000

c

Kênh tiêu

 

3.963.561.000

d

Nhà quản lý trạm bơm

 

707.214.000

2

Trạm bơm Hữu Nghi

 

4.326.086.000

a

Trạm bơm tưới

 

298.610.000

b

Trạm bơm tiêu

 

1.314.611.000

c

Kênh tưới

 

874.236.000

d

Kênh tiêu

 

1.184.631.000

e

Nhà quản lý trạm bơm

 

653.998.000

3

Trạm bơm Giá Sơn

 

4.244.181.000

a

Trạm bơm tưới

 

551.312.000

b

Trạm bơm tiêu

 

1.423.815.000

c

Kênh tưới

 

98.616.000

d

Kênh tiêu

 

1.516.440.000

e

Nhà quản lý trạm bơm

 

653.998.000

4

Trạm bơm Liên Chung

 

2.102.593.000

5

Kênh N3

 

35.232.201.000

6

Kênh N3-2

 

17.147.004.000

7

Kênh N3-4

 

17.524.539.000

8

Kênh Ta Lanh

 

4.013.147.000

 

Nhà điều hành hệ thống CTTL Huyện Việt Yên

 

4.679.999.000

 

Nhà điều hành hệ thống CTTL Huyện Hiệp Hòa

 

3.439.368.000

B

Chi phí thiết bị

 

27.716.800.000

C

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

 

8.691.891.000

1

Khảo sát + lập dự án đầu tư

 

2.658.818.000

2

Khảo sát địa hình, địa chất bổ sung (tạm tính)

 

1.000.000.000

3

Chi phí thiết kế giai đoạn BVTC-TDT

1.96 x 1.5

3.174.539.000

5

Chi phí thẩm tra TKKT, TKBVTC

0.076

82.063.000

6

Chi phí thẩm tra dự toán

0.075

80.983.000

7

Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT thi công

0.074

79.903.000

8

Chi phí giám sát thi công xây dựng

1.266

1.366.995.000

9

Chi phí khác (tạm tính)

 

200.000.000

D

Chi phí quản lý dự án

1.455

1.571.073.000

E

Chi phí khác

 

4.146.323.000

1

Lệ phí thẩm định dự án đầu tư

0.015

17.049.000

2

Lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở

0.015

17.049.000

3

Chi phí bảo hiểm

0.600

681.963.000

4

Chi phí kiểm toán

0.130

147.945.000

5

Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán

0.105

119.437.000

6

Rà phá bom mìn, vật nổ

 

2.862.880.000

7

Chi phí đảm bảo an toàn giao thông (tạm tính)

 

100.000.000

8

Chi phí khác (tạm tính)

 

200.000.000

F

Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng (tạm tính)

 

1.694.720.000

G

Chi phí dự phòng

0.200

23.886.353.000

 

Tổng mức đầu tư

 

171.034.917.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2784/QĐ-BNN-TCTL năm 2010 phê duyệt Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp trạm bơm và hệ thống tưới tiêu khu vực huyện Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa thuộc hệ thống thủy lợi Sông Cầu tỉnh Bắc Giang do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.990

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123