Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2711/QĐ-BNN-XD năm 2010 về phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án "Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2711/QĐ-BNN-XD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 11/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2711/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ DỰ ÁN “HỆ THỐNG QUAN SÁT TÀU CÁ, VÙNG ĐÁNH BẮT VÀ NGUỒN LỢI THỦY SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ VỆ TINH”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ v/v sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Căn cứ Quyết định 302/QĐ-BNN-HTQT ngày 3/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v phê duyệt dự án “Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh”

Căn cứ Quyết định 2520/QĐ-BNN-HTQT ngày 20/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v điều chỉnh dự án “Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh” vốn ODA của Cộng hòa Pháp;

Xét Tờ trình số 1641/DANN-MOVIMAR ngày 30/8/2010 và 1858/DANN-MOVIMAR ngày 28/9/2010 của Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp v/v xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể “Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh” vốn ODA của Cộng hòa Pháp và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1219/XD-CĐ ngày 06 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt kế hoạch đấu thầu tng th dán Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh với nội dung chính như sau:

1. Phần công việc không áp dụng đấu thầu. Giá trị: 170.000EUR (Một trăm bảy mươi nghìn euro)

- Chi phí Ban quản lý dự án.

- Quyết toán

- Dự phòng.

2. Phần kế hoạch đu thầu. Giá trị: 14.173.000 EUR (Mười bốn triệu, một trăm bảy ba nghìn euro)

- Gói thầu số 1: Xây dựng Trung tâm THEMIS (Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho việc lắp đặt Trung tâm THEMIS tại Hà Nội)

- Gói thầu số 2 (EPC): thầu Cung cấp hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh.

- Gói thầu số 3: Thiết bị văn phòng cho Ban Quản lý dự án

- Gói thầu số 4: Bàn ghế và các dụng cụ khác cho Ban quản lý

- Gói thầu số 5: Máy phát điện cho Trung tâm THEMIS

- Gói thầu số 6: Thuê văn phòng và sửa chữa nhỏ

- Gói thầu số 7: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu EPC (Cung cấp hệ thống quan sát tầu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh)

- Gói thầu số 8: Giám sát thi công cho gói thầu EPC (Cung cấp hệ thống quan sát tầu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh)

- Gói thầu số 9: Giám sát thi công cho Gói số 1- Xây dựng Trung tâm THEMIS (Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng cho việc lắp đặt Trung tâm THEMIS tại Hà nội)

- Gói thầu số 10: Khảo sát, thiết kế, lập dự toán gói thầu số 1 - Xây dựng Trung tâm THEMIS

- Gói thầu số 11: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 6 (Thuê văn phòng và sửa chữa nhỏ)

- Gói thầu số 12: Giám sát, đánh giá dự án

- Gói thầu số 13: Kiểm toán

- Gói thầu số 14: Bảo hiểm

- Gói thu số 15: Phiên dịch

Điều 2. Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng (xem Phụ lục chi tiết kèm theo).

Giá gói thầu chuẩn xác cho từng gói thầu sẽ căn cứ vào TKKT-DT hoặc dự toán hạng mục phù hợp với đơn giá, chính sách chế độ tại thời đim chủ đầu tư phê duyệt.

Chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết tại tờ trình số 1641/DANN-MOVIMAR khi lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu.

Điều 3. Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đảm bảo chặt chẽ về thủ tục và theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Trong quá trình thực hiện, triển khai dự án Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm phối hợp cùng cơ quan thụ hưởng dự án là Tổng cục Thủy sản xây dựng cơ chế chính sách trình các cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương hỗ trợ cho ngư dân khoản phí dịch vụ vệ tinh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Hợp tác quốc tế; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình và Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5
- Lưu VT, XD

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

DỰ ÁN: “HỆ THỐNG QUAN SÁT TÀU CÁ, VÙNG ĐÁNH BẮT VÀ NGUỒN LỢI THỦY SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ VỆ TINH”
(Kèm theo Quyết định số 2711/QĐ-BNN-XD ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT)

Tên gói thầu

Giá gói thầu (‘000 EURO)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Tổng số

Nguồn vốn

RPE

Đối ứng

TNG S

14.343

13.900

443

 

 

 

 

 

CÔNG VIỆC KHÔNG ĐU THẦU

170

 

170

 

 

 

 

 

Chi phí Ban Quản lý dự án

133

0

133

 

 

 

 

 

Chi phí dự phòng

31

0

31

 

 

 

 

 

Quyết toán

6

 

6

 

 

 

 

 

CÔNG VIỆC ĐU THẦU

14.173

13.900

273

 

 

 

 

 

Xây dựng

70

0

70

 

 

 

 

 

Gói thầu số 1: Xây dựng Trung tâm THEMIS (Sửa chữa, ci tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng cho việc lắp đặt Trung tâm THEMIS tại Hà nội)

70

0

70

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Quí I/2011

Trọn gói

4 tháng

Hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn

13.987

13.900

87

 

 

 

 

 

Gói thầu số 2 (EPC): Cung cấp hệ thống quan sát tầu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh

13.900

13.900

0

Đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB)

Một túi hồ sơ

Quí IV/2010

Trọn gói

36 tháng

Gói thầu s3: Thiết bị văn phòng cho Ban QLDA

41

0

41

Chào hàng cạnh tranh

Một túi hồ sơ

Quí I/2011

Trọn gói

45 ngày

Gói thầu số 4: Bàn ghế và các dụng cụ khác cho Ban qun lý dự án

7

0

7

Chào hàng cạnh tranh

Một túi hồ sơ

Quí I/2011

Trọn gói

45 ngày

Gói thầu số 5: Máy phát điện cho Trung tâm THEMIS tại Hà nội

4

0

4

Chđịnh thầu

Một túi hồ sơ

Quí I/2011

Trọn gói

45 ngày

Gói thầu số 6: Thuê văn phòng/sửa chữa nhỏ

35

0

35

Đấu thầu rộng rãi

Một túi hồ sơ

Quí I/2011

Trọn gói

Theo tiến độ

Tư vấn

116

0

116

 

 

 

 

 

Gói số 7: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu EPC (Cung cấp hệ thống quan sát tầu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bng công nghệ vệ tinh)

16

0

16

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Quí IV/2010

Theo tlệ %

Theo tiến độ

Gói số 8: Giám sát thi công cho gói thầu EPC (Cung cấp hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh)

31

 

31

Chđịnh thầu

Một túi hồ sơ

Quí I/2011

Theo tỷ lệ %

Theo tiến độ

Gói số 9: Giám sát thi công gói thầu số 1 (Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng cho việc lắp đặt Trung tâm THEMIS tại Hà Nội)

7

0

7

Chđịnh thầu

Một túi hồ sơ

Quí I/2011

Theo tlệ %

Theo tiến độ

Gói số 10: Tư vấn khảo sát TK và lập tổng dự toán Gói số 1

5

0

5

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Quí I/2011

Theo tỷ lệ %

2 tháng

Gói số 11: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 6

4

 

4

Chđịnh thầu

Một túi hồ sơ

Quí I/2011

Theo tỷ lệ %

Theo tiến đ

Gói số 12: Giám sát đánh giá dự án

7

0

7

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Quí I/2012

Theo tlệ %

2 tháng

Gói số 13: Kiểm toán

21

0

21

Chđịnh thầu

Một túi hồ sơ

Quí I/2012

Theo tỷ lệ %

2 tháng

Gói số 14: Bo hiểm công trình

5

0

5

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Quí I/2011

Theo tỷ lệ %

Theo tiến độ

Gói số 15: Phiên dịch

20

0

20

Chđịnh thầu

Một túi hồ sơ

Quí I/2011

Trọn gói

Theo tiến độ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2711/QĐ-BNN-XD năm 2010 về phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án "Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


572

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64