Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 271/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 17/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại báo cáo thẩm định số 285/BC-STC ngày 02/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp dịch vụ phục vụ hoạt động của Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:

1. Bên mời thầu: Ban Quản lý Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng.

2. Tổng dự toán kinh phí: 1.720.384.000 đồng (một tỷ, bảy trăm hai mươi triệu, ba trăm tám tư ngàn đồng); trong đó:

2.1. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm các chi phí phục vụ công tác lựa chọn nhà thầu do bên mời thầu thực hiện: 16.000.000 đồng (mười sáu triệu đồng).

2.2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1.704.384.000 đồng (một tỷ, bảy lẻ bốn triệu, ba trăm tám tư ngàn đồng); gồm các gói thầu sau:

2.2.1. Gói thầu số 1: Dịch vụ vệ sinh hàng ngày:

a) Nội dung công việc vệ sinh:

- Toàn bộ khu vực sân, đường đi nội bộ;

- Khu vực tầng hầm B1, B2, B3;

- Khu vực tiền sảnh, lễ tân, khu vực giao dịch 1 cửa;

- Khu vực thang bộ, thang máy các tầng;

- Các hội trường;

- Buồng vệ sinh công cộng từ tầng 1 đến tầng 9;

- Khu vực không gian sân trời;

- Khu vực gom rác thải;

- Làm sạch cửa sổ, cửa chớp, công tắc điện, hộp điện, chân tường, tường đá, thùng rác, bình cứu hỏa, hộp cứu hỏa, quét tường, trần.

b) Thời gian:

- Ngày làm việc 8 giờ (buổi sáng: từ 6h30 đến 10h30; bui chiều từ 13h đến 17h);

- Tuần làm việc 7 ngày (từ thứ hai đến thứ bảy);

- Thời gian thực hiện gói thầu: Từ ngày 01/3/2016 đến ngày 28/02/2017.

c) Giá gói thầu: 742.788.000 đồng (bảy trăm bốn hai triệu, bảy trăm tám tám ngàn đồng chẵn).

Đã bao gồm: Thuế giá trị gia tăng; chi phí nhân công, giám sát, quản lý (16 người); khấu hao máy móc thiết bị, công c, dụng cụ; bo hộ lao động; vật tư mau hỏng; hóa chất.

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

đ) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2.2.2. Gói thầu số 2: Vệ sinh tổng thể Trung tâm hành chính tỉnh.

a) Nội dung công việc:

- Làm sạch toàn bộ kính bên ngoài xung quanh tòa nhà Trung tâm hành chính;

- Quét mạng nhện trên trần bên trong trục vận hành;

- Làm sạch các khung lam nhà 5 tầng;

- Làm sạch kính trong ngoài trục vận hành.

b) Thời gian thực hiện 20 ngày.

c) Giá gói thầu: 194.932.000 đồng (một trăm chín tư triệu, chín trăm ba hai ngàn đồng).

Đã bao gồm: Thuế giá trị gia tăng; chi phí nhân công, quản lý; trang thiết bị, dụng cụ hóa chất; các chi phí khác liên quan.

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

đ) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2.2.3. Gói thầu số 3: Dịch vụ giữ xe hàng ngày.

a) Nội dung công việc: Giữ xe tầng hầm B1, B2, B3 và bãi giữ xe của khách đến liên hệ công tác tại Trung tâm Hành chính tỉnh.

b) Thời gian:

- Ngày làm việc 12 giờ (Từ 6h30 đến 18h30);

- Tuần làm việc 6 ngày (từ thứ hai đến thứ sáu);

- Thời gian thực hiện gói thầu: Từ ngày 01/3/2016 đến ngày 28/02/2017.

c) Giá gói thầu: 425.040.000 đồng (bốn trăm hai lăm triệu, không trăm bốn mươi ngàn).

Đã bao gồm: Thuế giá trị gia tăng; chi phí nhân viên (7 người); chi phí đi lại và hỗ trợ khi có sự cố xảy ra của nhân viên công tác tại mục tiêu.

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

đ) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2.2.4. Gói thầu số 4: Dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ.

a) Nội dung công việc: Bảo hiểm cháy, nổ của một số hạng mục theo danh mục kèm theo Tờ trình số 43/TTr-BQLTTHC ngày 30/12/2015 của Ban Quản lý Trung tâm hành chính tỉnh.

b) Thời gian thực hiện gói thầu: Từ ngày 01/3/2016 đến ngày 28/02/2017.

c) Giá gói thầu: 341.624.000 đồng (ba trăm bốn mốt triệu, sáu trăm hai bốn ngàn đồng).

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

đ) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

3. Nguồn vốn:

a) Dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2016 đã giao cho Ban Quản lý Trung tâm hành chính theo Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng: 1.525.746.000 đồng;

b) Tổng hợp dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2017 của Ban Quản lý Trung tâm hành chính: 194.638.000 đồng.

4. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 2 và tháng 3 năm 2016.

Điều 2. Ban Quản lý Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (bên mời thầu) có trách nhiệm lập thủ tục đấu thầu các gói thầu cung dịch vụ phục vụ hoạt động của Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Trưởng Ban Quản lý Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành và đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCTUBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TC.

KT. CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 271/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp dịch vụ phục vụ hoạt động của Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.532

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239