Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND về Quy định chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân lao động tại khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 27/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 12/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/2012/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ VÀ NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ về một số cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê; Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điều của Quyết định 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 337/TTr-SKH ngày 27/4/2012; của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 329/BC-STP ngày 24/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 3917/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh ban hành một số cơ chế chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê để ở và Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh ban hành một số cơ chế chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Wesite Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TTr UBMTTQ tỉnh;
- VP Đoàn Đại biểu Quốc hội – HĐND tỉnh;
- Các Phó/VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo – Tin học;
- Các Tổ chuyên môn VP/UB
- Lưu: VT, TH, TM, XD, XD1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ VÀ NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các Nhà đầu tư nhằm khuyến khích, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là chính sách nhà ở công nhân, người có thu nhập thấp)

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

2. Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã.

3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

4. Hộ kinh doanh, cá nhân.

5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; người nước ngoài thường trú ở Việt Nam.

6. Các cơ sở kinh tế; các doanh nghiệp của các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều kiện để được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư.

1. Các nhà đầu tư có nhu cầu tham gia đầu tư xây dựng dự án nhà ở công nhân, người có thu nhập thấp phải đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh để được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định tại Chương II của Quy định này.

Trình tự, thủ tục đăng ký ưu đãi đầu tư theo quy định tại Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp.

2. Không được tính các khoản ưu đãi của Nhà nước vào giá bán, giá cho thuê, thuê mua đối với nhà ở thu nhập thấp và giá cho thuê đối với nhà ở công nhân.

3. Giá cho thuê nhà ở công nhân và giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp phải được UBND tỉnh phê duyệt.

4. Đảm bảo đúng đối tượng được quy định tại Điều 8 Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg đối với nhà ở công nhân lao động tại các khu công nghiệp và tại Điều 6 Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg đối với nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

5. Tuân thủ đúng trình tự, thủ tục xác định đối tượng và thực hiện việc mua, thuê, thuê mua, mua trả góp nhà ở thu nhập thấp quy định tại Điều 7 Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg đối với nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Chương 2.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đăng ký và được cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của Trung ương và địa phương như sau

Điều 4. Ưu đãi về quy hoạch sử dụng đất và một số thủ tục về xây dựng.

1. Được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất lên 1,2 lần so với Quy chuẩn quy hoạch xây dựng hiện hành.

2. Không khống chế số tầng nhưng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Được cung cấp miễn phí các thiết kế mẫu, thiết kế định hình về nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp cũng như các tiến bộ khoa học về kỹ thuật thi công, xây lắp nhằm giảm giá thành xây dựng công trình.

4. Được áp dụng hình thức tự thực hiện nếu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật hoặc chỉ định thầu đối với các hợp đồng tư vấn, thi công xây lắp và mua sắm thiết bị.

Điều 5. Ưu đãi về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất.

Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong phạm vi dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 7. Hỗ trợ về tín dụng.

1. Được vay vốn tín dụng ưu đãi Quỹ đầu tư phát triển hoặc hỗ trợ lãi suất theo quy định.

2. Tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của từng dự án, UBND tỉnh xem xét hỗ trợ một phần lãi vay vốn tín dụng ưu đãi theo khả năng ngân sách.

Điều 8. Hỗ trợ về hạ tầng kỹ thuật và các chi phí khác.

1. Hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường về đất và tài sản trên đất theo đơn giá bồi thường của Nhà nước sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và số liệu quyết toán được Sở Tài chính kiểm tra.

2. Hỗ trợ 100% khối lượng san nền trên cơ sở thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo số liệu quyết toán được Sở Tài chính kiểm tra.

3. Hỗ trợ 100% kinh phí khảo sát địa chất, địa hình và lập quy hoạch chi tiết xây dựng dự án trên cơ sở giá trị dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo số liệu quyết toán được Sở Tài chính kiểm tra.

4. Được phép sử dụng tối đa 20% quỹ đất ở của dự án để làm nhà ở thương mại, phần diện tích đất này không được hưởng các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ tại Quyết định này.

5. Được UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án (giao thông, cấp điện, cấp thoát nước) theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

6. Được sử dụng tầng trệt để kinh doanh các dịch vụ phù hợp nhằm phục vụ nhu cầu của các hộ tại các khu nhà trong phạm vi dự án.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

1. Tổ chức phổ biến công khai rộng rãi các chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, người có thu nhập thấp trên phương tiện thông tin đại chúng và website của sở.

2. Là đầu mối tiếp nhận đăng ký ưu đãi đầu tư của các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư phát triển nhà ở công nhân, người có thu nhập thấp trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư.

3. Bổ sung các dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, người có thu nhập thấp vào danh mục dự án được vay vốn tín dụng ưu đãi hoặc hỗ trợ sau đầu tư của Chính phủ.

4. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách tập trung và các nguồn vốn khác để thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ.

5. Tổ chức thẩm định Dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, người có thu nhập thấp của Doanh nghiệp (nếu có yêu cầu)

6. Định kỳ 6 tháng 01 lần hoặc đột xuất (nếu có) tổng hợp tình hình triển khai thực hiện chính sách khuyến kích và ưu đãi đầu tư phát triển nhà ở công nhân, người có thu nhập thấp và những vấn đề phát sinh cần xử lý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh.

7. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện đầu tư phát triển nhà ở công nhân, người có thu nhập thấp được hưởng chính sách khuyến khích và ưu đãi theo quy định này.

Điều 10. Sở Xây dựng.

1. Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch các khu vực xây dựng nhà ở công nhân, người có thu nhập thấp bảo đảm thực hiện tốt chính sách phát triển nhà ở.

2. Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định giá cho thuê nhà ở công nhân, giá cho thuê, thuê mua, mua trả góp nhà ở cho người có thu nhập thấp.

3. Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp của nhà đầu tư;

4. Cung cấp miễn phí thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở cũng như những thông tin kịp thời những tiến bộ khoa học kỹ thuật về thi công, xây lắp cho chủ đầu tư các dự án ở công nhân, người có thu nhập thấp.

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng nhà ở công nhân, người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 11. Sở Tài chính.

1.Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức thẩm định giá bán, giá cho thuê, thuê mua của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh

2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí nguồn vốn để thực hiện chính sách. Hướng dẫn việc cấp phát, quyết toán và tổng hợp báo cáo nguồn kinh phí thực hiện chính sách theo quy định.

3. Thanh, quyết toán vốn hỗ trợ đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đấu nối có nguồn gốc từ ngân sách.

Điều 12. Sở Tài nguyên và Môi trường.

1. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn về trình tự thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất, kiểm tra, thanh tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến đất đai, chấp hành quy định của Pháp luật về đất đai.

2. Chủ trì kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà đầu tư về việc bảo vệ môi trường theo Bản cam kết môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

3. Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để bổ sung quỹ đất phát triển nhà ở công nhân, người có thu nhập thấp hàng năm.

4. Chủ trì thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở công nhân, người có thu nhập thấp trên địa bàn theo thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Điều 13. Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng, Ban Quản lý KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

1. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối hướng dẫn, giải quyết mọi thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở công nhân cho các doanh nghiệp trong công nghiệp tập trung, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

2. Rà soát nhu cầu, lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển nhà ở công nhân hàng năm và tổ chức công khai rộng rãi quy hoạch xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

3. Xem xét, phê duyệt danh sách và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, người có thu nhập thấp trong Khu kinh tế khu công nghiệp.

Điều 14. Cục Thuế tỉnh.

1. Triển khai chính sách ưu đãi về thuế đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh.

2. Kịp thời giải quyết các chính sách ưu đãi về thuế theo quy định này và các quy định khác của pháp luật về thuế.

3. Định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Xây dựng tình hình thực hiện chính sách ưu đãi trên địa bàn.

Điều 15. Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh.

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng tổng hợp danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, người có thu nhập thấp, hàng năm trình Ngân hàng Phát triển Việt Nam cung cấp tín dụng đầu tư nhà nước theo quy định hiện hành.

2. Hướng dẫn trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo quy định tại Quy định này.

Điều 16. Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh:

Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ kế hoạch đầu tư phát triển nhà ở công nhân, nhà ở người có thu nhập thấp hàng năm để lập kế hoạch cho vay vốn hoặc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 17. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã.

1. Tổ chức điều tra, thống kê, lập kế hoạch đầu tư phát triển nhà ở công nhân, người có thu nhập thấp trên địa bàn hàng năm và 5 năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Tổ chức phổ biến công khai rộng rãi các chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn.

3. Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, người có thu nhập thấp đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn.

4. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở công nhân, người có thu nhập thấp trên địa bàn.

Điều 18. Điều khoản thi hành.

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các ngành, các cấp phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2012/QĐ-UBND về Quy định chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân lao động tại khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.418

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184