Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 258/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 30/03/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 258/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH, ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 TỪ NGUỒN TĂNG THU, CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2021 CHO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ 08 ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN 03 DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC QUAN TRỌNG QUỐC GIA THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 58/2022/QH15, NGHỊ QUYẾT SỐ 59/2022/QH15 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 60/2022/QH15

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 06 năm 2019 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 72/2020/QH14 và Luật số 03/2022/QH15;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội: số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 về Chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; số 104/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 521/NQ-UBTVQH15 ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021; phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1727/TTr- BKHĐT ngày 10 tháng 3 năm 2024, Văn bản số 1966/BKHĐT-TH ngày 19 tháng 3 năm 2024, Văn bản số 2383/BKHĐT-TH ngày 29 tháng 3 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân 08 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng để thực hiện 03 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 58/2022/QH15, Nghị quyết số 59/2022/QH15 và Nghị quyết số 60/2022/QH15 tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 08 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng căn cứ dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 được giao tại Điều 1 Quyết định này:

1. Quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, đúng mục đích, hiệu quả.

2. Thời gian thực hiện giải ngân số vốn được giao bổ sung thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và đầu tư công.

3. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 08 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT;
- HĐND, UBND các tỉnh nêu tại Điều 5;
- Đoàn ĐBQH các tỉnh nêu tại Điều 5;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, CN, QHĐP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

Bộ Giao thông vận tải

PHỤ LỤC

GIAO DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 TỪ NGUỒN TĂNG THU, CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM CHI NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 258/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Dự toán và Kế hoạch vốn năm 2024

Tổng số

2.571.000

VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

2.571.000

Vốn trong nước

2.571.000

Tỉnh Khánh Hòa

PHỤ LỤC

GIAO DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 TỪ NGUỒN TĂNG THU, CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM CHI NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 258/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Dự toán và Kế hoạch vốn năm 2024

Tổng số

600.000

VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

600.000

Vốn trong nước

600.000

Tỉnh Đắk Lắk

PHỤ LỤC

GIAO DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 TỪ NGUỒN TĂNG THU, CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM CHI NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 258/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Dự toán và Kế hoạch vốn năm 2024

Tổng số

300.000

VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

300.000

Vốn trong nước

300.000

Tỉnh Đồng Nai

PHỤ LỤC

GIAO DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 TỪ NGUỒN TĂNG THU, CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM CHI NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 258/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Dự toán và Kế hoạch vốn năm 2024

Tổng số

150.000

VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

150.000

Vốn trong nước

150.000

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

PHỤ LỤC

GIAO DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 TỪ NGUỒN TĂNG THU, CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM CHI NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 258/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Dự toán và Kế hoạch vốn năm 2024

Tổng số

487.000

VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

487.000

Vốn trong nước

487.000

Tỉnh An Giang

PHỤ LỤC

GIAO DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 TỪ NGUỒN TĂNG THU, CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM CHI NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 258/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Dự toán và Kế hoạch vốn năm 2024

Tổng số

1.000.000

VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

1.000.000

Vốn trong nước

1.000.000

Thành phố Cần Thơ

PHỤ LỤC

GIAO DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 TỪ NGUỒN TĂNG THU, CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM CHI NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 258/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Dự toán và Kế hoạch vốn năm 2024

Tổng số

500.000

VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

500.000

Vốn trong nước

500.000

Tỉnh Hậu Giang

PHỤ LỤC

GIAO DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 TỪ NGUỒN TĂNG THU, CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM CHI NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 258/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Dự toán và Kế hoạch vốn năm 2024

Tổng số

50.000

VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

50.000

Vốn trong nước

50.000

Tỉnh Sóc Trăng

PHỤ LỤC

GIAO DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 TỪ NGUỒN TĂNG THU, CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM CHI NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 258/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Dự toán và Kế hoạch vốn năm 2024

Tổng số

800.000

VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

800.000

Vốn trong nước

800.000

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 258/QĐ-TTg giao dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương ngày 30/03/2024 từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Giao thông vận tải và 08 địa phương để thực hiện 03 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia theo Nghị quyết 58/2022/QH15, 59/2022/QH15 và 60/2022/QH15 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


605

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!