Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2564/QĐ-UB-QLDA năm 1999 duyệt công tác qui hoạch phát triển mạng lưới ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2564/QĐ-UB-QLDA Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 06/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2564/QĐ-UB-QLDA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT CÔNG TÁC QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI NGÀNH Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994 ;
Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ; Nghị định số 92/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ;
Xét tờ trình số 658/SYT-BQLDA ngày 10/4/1999 của Sở Y tế thành phố ;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại tờ trình số 845/TT-KHĐT-VX ngày 24/4/1999 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Duyệt công tác qui hoạch phát triển mạng lưới ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh với nội dung sau:

1- Tên công tác nghiên cứu: Qui hoạch phát triển ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

Chủ đầu tư: Sở Y tế thành phố.

2- Mục tiêu và nhiệm vụ đầu tư: Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật-phân vùng chức năng và qui hoạch sử dụng đất, bố cục kiến trúc và không gian đô thị, định hướng phát triển mạng lưới ngành Y tế.

3- Địa điểm công trình: thành phố Hồ Chí Minh.

4- Nội dung công tác hồ sơ qui hoạch chung:

- Lập nhiệm vụ qui hoạch.

- Thiết kế qui hoạch: đánh giá hiện trạng và tổng hợp mạng lưới ngành y tế ; định hướng phát triển mạng lưới ngành y tế đến năm 2010 ; qui hoạch phát triển mạng lưới ngành y tế 5-10 năm.

- Quản lý, thẩm tra, phê duyệt qui hoạch.

5- Tổng kinh phí đầu tư: 400 triệu đồng (bốn trăm triệu đồng).

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 1999.

6- Các trách nhiệm của chủ đầu tư bảo đảm thực hiện:

- Thực hiện đúng quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành của Nhà nước ;

- Nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kiến trúc sư trưởng thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, Cục trưởng Cục Đầu tư phát triển thành phố, Giám đốc Sở Y tế thành phố và các ngành liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2
- TTUB: CT, PCT/QLĐT,VX
- Cục Thống kê TP
- VPUB: PVP/QLDA, VX
- Tổ QLDA, VX
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2564/QĐ-UB-QLDA năm 1999 duyệt công tác qui hoạch phát triển mạng lưới ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.695
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.192.109