Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2560/QĐ-BNN-TCTL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 27/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2560/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU - TIỂU DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG THỦY LỢI KẺ GỖ THUỘC DỰ ÁN HỖ TRỢ THỦY LỢI VIỆT NAM - VWRAP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Hiệp định Tín dụng phát triển ngày 19/8/2004 giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 5620/QĐ-BNN-TL ngày 19/12/2003 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; số 1975/QĐ-BNN-TL ngày 12/7/2007; số 88/QĐ-BNN-TL ngày 11/01/2010 và số 1139/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/4/2010 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi và số 3432/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/12/2010 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cơ cấu Tổng mức đầu tư Tiểu dự án Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ thuộc Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (VWRAP);

Xét các Tờ trình số 1220/CPO/WB3 ngày 05/9/2011 của Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi CPO; số 2823/TTr/SNN-DAKG ngày 29/8/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ thuộc Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (VWRAP);

Xét Tờ trình số 2424/TTr-SNN-DAKG ngày 18/7/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh xin phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc kênh N5, N6 (kèm theo thư chấp thuận của Ngân hàng thế giới ngày 03/10/2011) thuộc Tiểu dự án Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ - Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (VWRAP);

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ như sau:

1. Các thông số kỹ thuật chủ yếu hồ chứa nước Kẻ Gỗ:

(Chi tiết xem phụ lục số 1 kèm theo)

2. Các hạng mục công trình bổ sung như sau:

- Nạo vét, gia cố lòng kênh tôn cao áp trúc bờ kênh bảo đảm mặt cắt thiết kế các kênh cấp 3 như sau:

STT

Tên kênh

Chiều dài gia cố (m)

I

Kênh nhánh thuộc kênh N5

1

N5-A

724

2

N5-1A

475

3

N5-1B

910

4

N5-1C

578

5

N5-2

1.074

II

Kênh nhánh thuộc kênh N6

1

N6-37

800

2

N6-44

1.000

3

N6-52

674

4

N6-55

858

- Biện pháp gia cố:

+ Các kênh mặt cắt chữ nhật được gia cố bằng BTCT M200 đổ tại chỗ cho các kênh có bề rộng B>0,4m; bằng BT M150 cho các kênh có bề rộng B = 0,4m. Đắp áp trúc mái ngoài bờ kênh đảm bảo mặt cắt thiết kế, gia cố mặt bờ kênh kết hợp làm đường giao thông.

+ Làm mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình trên kênh phù hợp mặt cắt thiết kế.

3. Tổng mức đầu tư.

Tổng mức đầu tư sau khi được duyệt điều chỉnh, bổ sung là: 452.023.948.000 đ.

(Bốn trăm năm mươi hai tỷ, không trăm hai mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi tám ngàn đồng)

Gồm các chi phí:

Xây lắp: 383.903.544.000 đ

Thiết bị: 5.208.842.000 đ

Chi khác: 53.286.562.000 đ

Dự phòng: 1.500.000.000 đ

Đóng góp của nhân dân: 8.125.000.000 đ

Trong đó:

Vốn vay WB: 396.374.535.000 đ

Vốn đối ứng: 46.873.969.000 đ

Vốn hỗ trợ không hoàn lại: 650.445.000 đ

Đóng góp của nông dân: 8.125.000.000 đ

Phân chia nguồn vốn:

- Vốn Ngân sách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình đầu mối và 80% kinh phí đầu tư hệ thống kênh mương.

- Ngân sách địa phương đóng góp 20% tổng kinh phí đầu tư hệ thống kênh mương và địa phương có trách nhiệm hoàn trả Quỹ hỗ trợ phát triển (nay là Ngân hàng phát triển Việt Nam) khoản tiền vay nêu trên theo các quy định của Chính phủ.

- Người hưởng lợi đóng góp đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương mặt ruộng (kênh tưới dưới 10ha)

(Chi tiết xem phụ lục số 2 kèm theo)

4. Thời gian thực hiện: từ năm 2004 đến 2012

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc kênh ­N5, N6 - Tiểu dự án Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ như sau:

1. Tên gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, giá gói thầu, thời gian tổ chức đấu thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong Phụ lục số 3 kèm theo.

2. Nguồn vốn: Thuộc nguồn vốn ngân sách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (nguồn vốn vay WB và vốn đối ứng).

3. Kế hoạch đấu thầu:

- Thông báo mời thầu: Thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu 3 số liên tiếp; trên Trang thông tin điện tử về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trên một tờ báo Trung ương phát hành rộng rãi trên phạm vi cả nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Ngay sau khi phát hành số báo đăng thông tin mời thầu, tại trụ sở Ban Quản lý Tiểu dự án Kẻ Gỗ.

- Thời gian đóng thầu: 9h ngày thứ 31, kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu (nếu trùng vào ngày nghỉ lễ, thứ 7, chủ nhật thì lùi vào ngày làm việc kể tiếp).

- Thời gian mở thầu: Ngay sau khi đóng thầu tại trụ sở Ban Quản lý Tiểu dự án Kẻ Gỗ.

4. Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đ

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Khoản 1, 2 và thay thế Khoản 3 thuộc Điều 1 tại Quyết định số 88/QĐ-BNN-TL ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi; thay thế Điều 1 tại Quyết định số 3432/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cơ cấu Tổng mức đầu tư; thay thế Khoản 13, Điều 1 tại Quyết định số 5620/QĐ-BNN-TL ngày 19/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ thuộc Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam (VWRAP).

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các Cục, Vụ trực thuộc Bộ, Giám đốc Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO), Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh và các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ TC;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- KBNN tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh;
- CPO, PMU Kẻ Gỗ;
- Các Vụ: KH, TC;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2560/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/10/2011 phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu - Tiểu dự án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Kẻ Gỗ thuộc Dự án Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam - VWRAP do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.271

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!