Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2549/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Quang Hưng
Ngày ban hành: 31/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2549/2006/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 31 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VIỆC ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TRÌNH CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạp pháp luật của HĐND, UBND ngày 04/12/2004;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ “V/v ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam”;

Căn cứ Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng “V/v hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam”;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 817/TTr-SXD ngày 28/8/2006, báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định của Uỷ ban Nhân dân tỉnh của Sở Tư pháp tại Văn bản số 2349/TP-KTVB ngày 24/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định quản lý việc đăng ký Văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh căn cứ quyết định thi hành./

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Xây dựng (để báo cáo),
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- V2, XD, QH1,2, TM1,2, VX4, NC, NV;
- Trung tâm lưu trữ (để đăng công báo)
- Lưu: VT, XD.
XD120-QĐ296

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Hưng

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ VIỆC ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TRÌNH CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2549/2006/QĐ-UB ngày 31/08/2006 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

I. Quy định chung.

1/ Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Quy định này áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài xin phép đăng ký Văn phòng điều hành công trình trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư và xây dựng, cung cấp vật tư, thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2/ Văn phòng điều hành công trình:

Văn phòng điều hành công trình là Văn phòng của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để thực hiện nhiệm vụ nhận thầu sau khi được các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy phép thầu. Văn phòng điều hành công trình chỉ tồn tại trong thời gian thực hiện hợp đồng và giải thể khi thanh lý hợp đồng.

3/ Nguyên tắc quản lý hoạt động của Văn phòng điều hành công trình:

3.1/ Văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sau khi được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định cho phép thành lập.

3.2/ Văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải tuân thủ và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Quảng Ninh.

II/ Trình tự thủ tục, thời gian cho phép đăng ký thành lập Văn phòng điều hành công trình.

1./ Hồ sơ xin đăng ký thành lập Văn phòng điều hành công trình.

Hồ sơ của nhà thầu nước ngoài xin đăng ký thành lập Văn phòng điều hành công trình được lập thành 03 bộ gửi về Sở Xây dựng Quảng Ninh, gồm:

1.1/ Đơn xin đăng ký thành lập Văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài bằng tiếng Việt Nam theo mẫu tại Phụ lục 1 của Quy định này.

1.2/ Bản sao có công chứng nhà nước Giấy phép thầu của nhà thầu nước ngoài do các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

1.3/ Hợp đồng thuê nhà làm việc hoặc văn bản chấp thuận của tổ chức, cá nhân cho nhà thầu nước ngoài mượn nhà làm việc.

1.4/ Bản sao có công chứng nhà nước Hộ chiếu (đối với người nước ngoài), hoặc Giấy chứng minh nhân dân (đối với người Việt Nam) là người đại diện hoặc được uỷ quyền đại diện Văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài tại Quảng Ninh.

2/ Thẩm định hồ sơ và cho phép đăng ký thành lập Văn phòng điều hành công trình:

2.1/ Sở Xây dựng nhận và thẩm định hồ sơ cho phép thành lập Văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định.

2.2/ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhận hồ sơ trình của Sở Xây dựng. Sau thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định cho phép nhà thầu nước ngoài được đăng ký thành lập Văn phòng điều hành công trình.

III. Trách nhiệm quản lý Văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài.

1/ Trách nhiệm của chủ đầu tư hoặc chủ dự án:

Chủ đầu tư hoặc chủ dự án có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát nhà thầu nước ngoài tuân thủ các nội dung của Quy định này và các quy định tại Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ “V/v ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam” và Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ xây dựng “Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam”.

2/ Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.

Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Uỷ ban Nhân dân tỉnh, chủ trì phối hợp với các Ngành có liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động của Văn phòng điều hành công trình nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Định kỳ tổng hợp báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng tình hình hoạt động của Văn phòng điều hành công trình nhà thầu nước ngoài tại Quảng Ninh.

IV. Tổ chức thực hiện.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, giám đốc các Sở: Xây dựng, Thương mại, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để được hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2549/2006/QĐ-UBND ngày 31/08/2006 về Quy định quản lý việc đăng ký Văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.757

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!