Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2533/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 10/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2533/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ “NHẬP MÁY MÓC THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỪ NGUỒN VỐN ODA CỦA TÂY BAN NHA”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ;
Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ;
Xét Tờ trình số 243/CĐBC ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và quản trị doanh nghiệp (CTIM) về việc trình duyệt dự án “Nhập máy móc thiết bị, đồ dùng dạy học từ nguồn vốn ODA của Tây Ban Nha” và ý kiến thống nhất của Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) về Báo cáo nghiên cứu khả thi tại công văn số 823/BQL-VP ngày 02 tháng 6 năm 2003 ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 2401/KHĐT-ODA ngày 20 tháng 6 năm 2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Duyệt dự án đầu tư “Nhập máy móc thiết bị, đồ dùng dạy học từ nguồn vốn ODA của Tây Ban Nha”.

1. Tên dự án : “Nhập máy móc thiết bị, đồ dùng dạy học từ nguồn vốn ODA của Tây Ban Nha”.

2. Mục tiêu dự án : Trang bị máy móc thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đạt trình độ quốc tế phục vụ cho các Khu chế xuất, Khu công nghiệp tại thành phố.

3. Chủ đầu tư : Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và quản trị doanh nghiệp (CTIM).

4. Cơ quan chủ quản đầu tư : Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA).

5. Hình thức quản lý dự án : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

6. địa điểm đầu tư : Lô 4, đường Rạch Rơi, Khu đô thị mới Nam Sàigòn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

7. Quy mô dự án : Đầu tư máy móc thiết bị và đồ dùng dạy học cho các phòng LAB và phòng thí nghiệm của CTIM.

8. Tổng mức đầu tư : 48.500 triệu đồng.

Trong đó :

+ Thiết bị : 41.075 triệu đồng

+ Đào tạo : 775 triệu đồng

+ Chi phí khác : 3.180 triệu đồng

+ Thuế giá trị gia tăng : 2.000 triệu đồng

+ Dự phòng phí : 1.470 triệu đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư

- Vốn vay của Tây Ban Nha là 3 triệu USD (tương đương 46.500 triệu đồng), trong đó :

+ Vay theo điều kiện vay của Tây Ban Nha là 1,5 triệu USD ;

+ Ngân sách Nhà nước cấp phát là 1,5 triệu USD.

- Vốn đối ứng của trường là 2.000 triệu đồng.

10. Thời gian thực hiện dự án : Năm 2003 - 2004.

11. Trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư : Triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

Hạng mục xe ô tô 7 chỗ hoặc 24 chỗ trong danh mục máy móc thiết bị dự kiến nhập khẩu (hoặc mua hàng sản xuất trong nước) với giá trị khoảng 30.000 USD để phục vụ cho chuyên gia chỉ được sử dụng từ nguồn 50% vốn ODA do CTIM vay lại theo các điều kiện tín dụng của Tây Ban Nha (không sử dụng nguồn vốn được cấp phát) và tự cân đối trả nợ, đảm bảo theo khả năng nguồn vốn của đơn vị và điều kiện của nhà tài trợ ODA.

Điều 2.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và quản trị doanh nghiệp và các sở-ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 2
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- TTUB : CT, các PCT
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ TH, VX, ĐT
- Lưu (ĐT/Ng)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2533/2003/QĐ-UB ngày 10/07/2003 về việc duyệt dự án đầu tư “Nhập máy móc thiết bị, đồ dùng dạy học từ nguồn vốn ODA của Tây Ban Nha” do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.219

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9