Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2512/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu “Dự án: Sản xuất giống ngô (Giai đoạn 2011 - 2015)” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2512/QĐ-BNN-XD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 24/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2512/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN: SẢN XUẤT GIỐNG NGÔ LAI (GIAI ĐOẠN 2011 - 2015)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ các Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-BNN-XD ngày 18/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Dự án: Sản xuất giống ngô lai (Giai đoạn 2011 - 2015);

Xét Tờ trình số 58/TTr-VNCN-XD ngày 29/9/2011 của Viện trưởng Viện nghiên cứu ngô thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, xin phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1073/XD-CĐ ngày 18/10/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch đấu thầu “Dự án: Sản xuất giống ngô (Giai đoạn 2011 - 2015)” thuộc Viện nghiên cứu ngô có Tổng mức đầu tư là: 153.102.505.000 đồng (Một trăm năm ba tỷ, một trăm linh hai triệu, năm trăm linh năm nghìn đồng) với nội dung chính như sau:

1. Phần công việc không áp dụng đấu thầu: Bao gồm “Chi phí Quản lý dự án; Lệ phí thẩm định dự án; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Dự phòng; Tập huấn kỹ thuật; Thuê chuyên gia chuyển giao công nghệ với tổng giá trị là: 5.376.167.000 đồng (Năm tỷ, ba trăm bảy sáu triệu, một trăm sáu bảy nghìn đồng)

2. Phần công việc đã thực hiện bao gồm: Khảo sát địa hình; Lập dự án đầu tư với tổng giá trị là: 166.100.000 đồng (Một trăm sáu sáu triệu, một trăm nghìn đồng)

3. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu: Chia làm 22 gói thầu với tổng giá trị là: 147.560.238.000 đồng (Một trăm bốn bảy tỷ, năm trăm sáu mươi triệu, hai trăm ba tám nghìn đồng).

Điều 2. Tên gói thầu, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng: Xem phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này.

Nguồn vốn:

- Ngân sách nhà nước

- Tự huy động.

Điều 3. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu tại thời điểm đấu thầu làm cơ sở cho việc xét chọn Nhà thầu theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Viện trưởng Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Viện trưởng Viện Nghiên cứu ngô và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Kho bạc NN (TƯ, ĐP);
- Lưu: VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2512/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu “Dự án: Sản xuất giống ngô (Giai đoạn 2011 - 2015)” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.795

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169