Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 251/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 18/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 251/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ: XÂY DỰNG, NÂNG CẤP HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 của Quốc hội; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản pháp lý liên quan;
Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-BNN-KHCN ngày 13/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2008-2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-BNN-KH, ngày 07/4/2010, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép lập dự án đầu tư: Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-BNN-KH, ngày 29 tháng 6 năm 2010, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt Đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét tờ trình số 26/TTr-TH ngày 25 tháng 1 năm 2011 của Trung tâm tin học và Thống kê về việc xin điều chỉnh Quyết định phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2. Cấp quyết định đầu tư: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Chủ đầu tư: Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS, Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Hình thức đầu tư: Xây dựng, nâng cấp.

6. Hình thức quản lý thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án

7. Địa điểm xây dựng: Thư viện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

8. Loại công trình: Dự án nhóm C

9. Mục tiêu của dự án:

a) Mục tiêu tổng thể:

Xây dựng và hoàn thiện hoạt động của thư viện, từng bước nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo, quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng thư viện điện tử tại thư viện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Hình thành hệ thống liên thông thư viện trong ngành nhằm tăng cường mối liên kết, huy động nguồn lực, cung cấp tài liệu và thông tin của ngành phục vụ cán bộ lãnh đạo, cán bộ làm công tác quản lý, nghiên cứu, tham gia sản xuất trong và ngoài ngành;

- Xây dựng kho tư liệu số thống nhất trong ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Tăng cường năng lực cho cán bộ làm công tác thư viện của ngành;

- Cải tạo hệ thống phòng đọc và phòng làm việc của thư viện.

10. Nội dung và quy mô đầu tư:

10.1. Nội dung đầu tư:

a) Trang thiết bị và các phần mềm có bản quyền bao gồm: 03 máy chủ, 01 hệ thống lưu trữ, 06 máy trạm phục vụ tra cứu, 02 máy quét khổ A3, 01 máy Photocopy, 01 máy in mạng, 01 bộ phần mềm nhận dạng tiếng Việt, 01 bộ phần mềm Hệ điều hành máy chủ, 01 bộ phần mềm cơ sở dữ liệu;

b) Xây dựng hệ thống phần mềm thư viện điện tử gồm 9 phân hệ: Phân hệ quản trị hệ thống, Phân hệ Bổ sung, Phân hệ Biên mục, Phân hệ Ấn phẩm Định kỳ, Phân hệ Bạn đọc, Phân hệ Lưu thông, Phân hệ Quản lý tài liệu số, Phân hệ mượn liên thư viện, Phân hệ tra cứu tài liệu;

c) Thiết lập nội dung thông tin hệ thống thư viện điện tử: Lập bảng danh mục tài liệu đưa vào thư viện điện tử; thu thập thông tin biên mục cho 17.230 tài liệu; chỉnh sửa 763.875 trường dữ liệu biên mục đã có; quét 406.596 trang tài liệu; số hóa toàn văn 19.930 trang tài liệu; nhập thông tin biên mục gồm 258.450 trường cho các tài liệu;

d) Xây dựng quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và cung cấp dữ liệu thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

e) Đào tạo, chuyển giao công nghệ: Đào tạo quản trị hệ điều hành máy chủ, hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Quản trị sử dụng, và vận hành khai thác các phân hệ của hệ thống phần mềm chuyển đổi và nhận dạng tiếng Việt (3 khóa, mỗi khóa 6 ngày, 30 người);

f) Xây lắp: Sửa chữa hệ thống kho, phòng đọc và phòng làm việc thư viện với tổng diện tích 216 m2, bao gồm: cải tạo 04 phòng gara ôtô (diện tích 96m2) thành kho sách; dỡ bỏ tường gạch để thông 3 phòng làm phòng đọc; sơn, trát lại tường; lắp đặt cửa nhôm và vách nhôm; tôn nền và lát nền; lắp hệ thống quạt thông gió, đi lại hệ thống điện, lắp đặt 4 điều hòa; chạy hệ thống mạng, …;

10.2. Quy mô đầu tư:

Thực hiện đối với thư viện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Trung tâm Tin học và Thống kê quản lý.

11. Tổng mức đầu tư của dự án:

11.1. Tổng mức đầu tư: 5.950.000.000 đồng (Năm tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng)

Trong đó:

TT

Hạng mục

Thành tiền (đồng)

1

Chi phí thiết bị

2.710.500.000

2

Chi phí xây dựng phần mềm

1.345.996.000

3

Chi phí thiết lập nội dung thông tin

920.674.605

4

Chi phí xây dựng quy chế quản lý, cập nhật, khai thác thông tin

48.500.000

5

Đào tạo chuyển giao công nghệ

68.730.000

6

Chi phí xây lắp

189.657.000

7

Chi phí tư vấn

274.352.147

8

Chi phí quản lý dự án

108.256.013

9

Dự phòng:

283.334.235

 

Tổng cộng

5.950.000.000

11.2. Nguồn gốc đầu tư: Ngân sách nhà nước

12. Phương thức lựa chọn tư vấn, mua sắm thiết bị, xây lắp:

- Chỉ định thầu tư vấn, xây lắp, thiết lập nội dung thông tin, xây dựng Quy chế, đào tạo.

- Đấu thầu mua sắm thiết bị, phần mềm.

13. Bước tiếp theo: Thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán

14. Thời gian thực hiện dự án: 2 năm (2011 – 2012)

15. Phương thức thực hiện dự án: Thực hiện theo đúng quy định về xây dựng cơ bản hiện hành.

Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Trung tâm Tin học và Thống kê là chủ đầu tư dự án, chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện dự án theo đúng nội dung được phê duyệt, bảo đảm hiệu quả của dự án.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2873/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Kế hoạch; Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình; Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê; Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Kho bạc NN Ba Đình Hà Nội;
- Lưu VT,  KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 251/QĐ-BNN-KHCN ngày 18/02/2011 điều chỉnh dự án đầu tư: Xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.398

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!