Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2384/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Tổ công tác hỗ trợ thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 2384/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 10/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2384/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ các thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2339/SKHĐT-DNTT ngày 03 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác hỗ trợ các thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Tổ công tác), gồm các thành viên sau:

1. Tổ trưởng: Ông Hoàng Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

2. Phó tổ trưởng:

- Ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Trần Bá Mn, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Trần Song, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế;

3. Các thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh;

- Ông Lê Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Võ Lê Nhật, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh;

- Bà Trần Tôn Thu Hằng, Chuyên viên Phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Trần Công Thích Vương, Trưởng phòng Doanh nghiệp Kinh tế Tập thể và Tư nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Phan Quốc Sơn, Phó Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Nguyn Duyên, Trưởng phòng Giá Công sản, Sở Tài chính;

- Ông Dương Văn Thành, Chi cục trưởng Chi cục Quản đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Nguyễn Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Trần Minh Phúc, Chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai, STài nguyên và Môi trường;

- Ông Trương Nguyn Thiện Nhân, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Phát triển Đô thị, Sở Xây dựng;

- Ông Trần Quang Hà, Chuyên viên Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác

1. Làm đầu mối hỗ trợ 24/24 giờ các nhà đầu tư của dự án trọng điểm và nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả dự án trong các khu công nghiệp và khu kinh tế).

2. Đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế: Rà soát vị trí các khu đất theo đề xuất của các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh thỏa thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư đối với từng vị trí khu đất và hỗ trợ các thủ tục đầu tư đối với dự án theo quy định. Xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể, thời gian thực hiện đối với từng hạng mục công việc nhm hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án.

3. Đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế: Phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tnh tham mưu UBND tỉnh thỏa thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể, thời gian thực hiện đi với từng hạng mục công việc nhằm hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Tổ công tác

1. Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Tổ trưởng, Phó tổ trưởng được sử dụng con dấu nơi cơ quan công tác để hoạt động.

2. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác: Ngân sách tỉnh cấp thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tổ trưởng Tổ công tác lập dự toán cụ thể gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lc kể tngày ký và thay thế Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ các thủ tục đầu tư đối với các dán đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đc các Sở: Kế hoạchĐầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư - Văn phòng UBND tỉnh; các ông (bà) có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP và các PCVP;
- Lưu VT, XT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2384/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Tổ công tác hỗ trợ thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


707

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14