Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2335/QĐ-BGTVT năm 2013 cho phép lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Ký túc xá Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, theo hình thức BOT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2335/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 07/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2335/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP HỒ CHÍ MINH, THEO HÌNH THỨC BOT

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ KHĐT về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009;

Căn cứ văn bản số 2022/BGTVT-KHĐT ngày 13/3/2013 của Bộ GTVT về việc chấp thuận chủ trương tách hạng mục “Ký túc xá” thuộc dự án mở rộng Trường Đại học GTVT Tp Hồ Chí Minh thành dự án độc lập để đầu tư theo hình thức đầu tư BOT;

Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức công - tư do Bộ GTVT quản lý;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Ký túc xá Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh, theo hình thức BOT.

- Địa điểm: Tại số 70 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

- Kinh phí thực hiện: Theo đề cương được duyệt, bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước được bố trí hàng năm và khối lượng công việc thực hiện theo đề cương.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý III năm 2013.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chủ đầu tư (giai đoạn chuẩn bị đầu tư): Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh.

2. Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Tư vấn lập dự án, trên cơ sở quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của hạng mục công trình: “Ký túc xá” thuộc dự án mở rộng Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2073/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2012 tiến hành cập nhật, bổ sung theo các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình; xây dựng phương án tài chính dự án và đề xuất phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án; đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả dự án.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Bộ, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Cục QLXD và Chất lượng CTGT; Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc NN Trung ương;
- Lưu: VT, ĐTCT (06).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2335/QĐ-BGTVT năm 2013 cho phép lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Ký túc xá Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, theo hình thức BOT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.672

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196