Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2300/QĐ-UBND danh mục dự án mời gọi đầu tư Hà Giang 2016 2020

Số hiệu: 2300/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 17/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ
GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2300/QĐ-UBND

Giang, ngày 17 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ VÀO ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ công văn số 160-CV/TU ngày 12/11/2015 của Tỉnh ủy về danh mục dự án mời gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư tại tờ trình số 11/TTr-XTĐT ngày 05 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục dự án mời gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020 kèm theo quyết định này (sau đây gọi chung là danh mục).

Điều 2. Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng nội dung thông tin dự án và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến danh mục;

- Cập nhật danh mục và thông tin dự án lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin của đơn vị;

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình xúc tiến các dự án thuộc danh mục; kiến nghị bổ sung hoặc điều chỉnh danh mục phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTr: TU, HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (KT) UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VT, CVKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

DANH MỤC

DỰ ÁN MỜI GỌI VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số: 2300/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

Tên dự án

Địa điểm

Quy mô

Vốn đu tư dự kiến
(tỷ đồng)

Hình thức đầu tư

Đầu mối liên hệ

Ghi chú

I

LĨNH VỰC DU LỊCH ( 07 Dự án)

1

Trung tâm dịch vụ khoa học mạo hiểm và thương mại Mèo Vạc

Huyện Mèo Vạc

250 ha

350

Đầu tư trực tiếp

Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc

Địa ch: Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. ĐT: 0219.3871.696

Dự án đã có thuyết minh

2

Trung tâm du lịch Văn hóa, Lịch sử Đồng Văn

Thị trấn Đồng Văn - huyện Đồng Văn

1,5 ha

48

Đầu tư trực tiếp

Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn

Địa chỉ: Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tnh Hà Giang. Đt: 0219.3856.494

Dự án đã có thuyết minh

3

Trung tâm du lịch sinh thái - Đô thị xanh Yên Minh

Thị trấn Yên Minh - huyện Yên Minh

990 ha

150

Đầu tư trực tiếp

Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh

Địa chỉ: Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Đt: 02193.852.032

Dự án đã có thuyết minh

4

Trung tâm du lịch sinh thái huyện Quản Bạ

Thị trấn Quản Bạ - huyện Quản Bạ

272 ha

200

Đầu tư trực tiếp

Ủy ban nhân dân huyện Quản Bạ

Địa chỉ: Thị trấn Quản Bạ, huyện Qun Bạ, tỉnh Hà Giang. Đt: 0219.3846.746

Dự án đã có thuyết minh

5

Khu du lịch Hồ Giàng

Xã Phương Thiện - TP Hà Giang

50.617m2

33

Đầu tư trực tiếp

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang

Địa chỉ: Đường Lâm Đồng - Phường Trần Phú - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang. Đt: 0219 3868 599

Dự án đã có thuyết minh

6

Khu vui chơi giải trí Lũng Tiên

Xã Phương Độ - TP Hà Giang

45.287m2

88

Đầu tư trực tiếp

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang

Địa chỉ: Đường Lâm Đồng - Phường Trần Phú - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang. Đt: 0219 3868 599

Dự án đã có thuyết minh

7

Khu nghỉ dưỡng Suối khoáng Nậm Choong xã Quảng Nguyên

Xã Quảng Nguyên - huyện Xín Mần

Xây dựng Khách sạn 1 sao

60

Đầu tư trực tiếp

Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần

Dự án chưa có thuyết minh

II

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - XÂY DNG (04 dự án)

1

Xây dựng khu đô thị Phía Nam thị trấn Đồng Văn

Thị trấn Đồng Văn - huyện Đồng Văn

13 ha

46.1

Đầu tư trực tiếp

Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn

Địa chỉ: Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tinh Hà Giang. Đt: 0219.3856.494

Dự án đã có thuyết minh

2

Xây dựng khu đô thị phía Tây nam thị trấn Yên Phú

Thị trấn Yên Phú - huyện Bắc Mê

10 ha

32

Đầu tư trực tiếp

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê

Địa ch: Số 822, đường Quang Trung, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang Đt: 02193.841.644

Dự án đã có thuyết minh

3

Dự án đầu tư nhà máy luyện thép tại tỉnh Hà Giang

Khu công nghiệp Bình Vàng, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

500.000 tấn phôi thép/ năm

7,800

Đầu tư trực tiếp

Phòng Quy hoạch, kế hoạch và Quản lý đầu tư BQL các khu công nghiệp tỉnh Hà Giang. Đt: 02193.860.576

Dự án chưa có thuyết minh

4

Xây dựng Nhà máy cấp nước Khu công nghiệp Bình Vàng

Khu công nghiệp Bình Vàng, huyện VXuyên, tỉnh Hà Giang

Công suất giai đoạn 1 3000m3/ngày đêm

17

Đầu tư trực tiếp

Phòng Quy hoạch, kế hoạch và Quản lý đầu tư BQL các khu công nghiệp tỉnh Hà Giang. Đt: 02193.860.576

Dự án chưa có thuyết minh

III

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (7 Dự án)

1

Xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung tại phường Minh Khai thành phố Hà Giang

Tổ 01 phường Minh Khai thành phố Hà Giang

diện tích 1.500 m2, công suất 250 con lợn/ ngày;

15

Đầu tư trực tiếp

Chi cục Thú Y tỉnh Hà Giang- SNông nghiệp và PTNT

Dự án chưa có thuyết minh

2

Xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung tại huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang.

Tổ 13 thị trấn Việt Quang - huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang.

Diện tích 5.000 m2, công suất 200 con lợn/ ngày

15

Đầu tư trực tiếp

Chi cục Thú Y tỉnh Hà Giang- Sở Nông nghiệp và PTNT

Dự án chưa có thuyết minh

3

Xây dựng trang trại giống gia cầm tại thành phố Hà Giang

Thành phố Hà Giang tnh Hà Giang

Dự kiến xây dựng trên diện tích 5.000 m2

15

Đầu tư trực tiếp

Chi cục Thú Y tỉnh Hà Giang-SNông nghiệp và PTNT

Dự án chưa có thuyết minh

4

Phát triển cây chè Shan tuyết Hồ Thầu

Thôn Tân Phong; thôn Chiến Thắng - huyện Hoàng Su Phì

490 ha

16

Đầu tư trực tiếp

Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì

Địa chỉ: Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Đt: 0219.3831.106

Dự án đã có thuyết minh

5

Xây dựng Nhà máy chế biến thịt Bò Vàng (vùng cao)

Xã Pả vi, huyện Mèo Vạc - Tỉnh Hà Giang

2,40 ha

61.2

Đầu tư trực tiếp

Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc

Địa chỉ: Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tnh Hà Giang. Đt: 0219.3871.696

Dự án đã có thuyết minh

6

Xây dựng Nhà máy chế biến Cam Sành

Thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang

0,3954 ha

31

Đầu tư trực tiếp

Ủy Ban nhân dân huyện Bắc Quang

Địa chỉ: T4, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Đt: (0219)3 508 234

Dự án đã có thuyết minh

7

Xây dựng Nhà máy chế biến Thảo Quả

Huyện Vị Xuyên

1,5 ha

21

Đầu tư trực tiếp

Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên

Địa chỉ: Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đt: 02193.826.202 - 0904.225.255

Dự án đã có thuyết minh

IV

LĨNH VỰC THỦY ĐIỆN (05 Dự án)

1

Công Trình nhà máy Thủy điện Pắc Sum

Xã Minh Tân - huyện Vị Xuyên

2,4 MW

72

Đầu tư trực tiếp

Sở Công thương

Địa chỉ: Số 7, Tổ 6, đường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Điện thoại: 02193.887.475

Dự án chưa có thuyết minh

2

Công Trình nhà máy Thủy điện Nậm Má 1

Xã Cao B- huyện Vị Xuyên

1,8 MW

54

Đầu tư trực tiếp

Sở Công thương

Địa chỉ: Số 7, Tổ 6, đường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Điện thoại: 02193.887.475

Dự án chưa có thuyết minh

3

Công Trình nhà máy Thủy điện He Ha

Xã Nam Sơn - huyện Hoàng Su Phì

1,0 MW

30

Đầu tư trực tiếp

Sở Công thương

Địa chỉ: Số 7, Tổ 6, đường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Điện thoại: 02193.887.475

Dự án chưa có thuyết minh

4

Công Trình nhà máy Thủy điện Nậm Khòa

Xã Thông Nguyên - huyện Hoàng Su Phì

3,0 MW

90

Đầu tư trực tiếp

Sở Công thương

Địa chỉ: Số 7, T6, đường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Điện thoại: 02193.887.475

Dự án chưa có thuyết minh

5

Công trình, nhà máy thủy điện Nậm Ngầm

Xã Thượng Sơn - huyện Vị Xuyên

3,6 MW

108

Đầu tư trực tiếp

Sở Công thương

Địa chỉ: Số 7, Tổ 6, đường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Điện thoại: 02193.887.475

Dự án chưa có thuyết minh

V

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ (10 Dự án)

1

Kho hàng công

Huyện Hoàng Su Phì

15.000m2

15

Đầu tư trực tiếp

Sở Công thương

Địa chỉ: Số 7, Tổ 6, đường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Điện thoại: 02193.887.475

Dự án chưa có thuyết minh

2

Kho hàng công

Huyện Quản Bạ

15.000m2

15

Đầu tư trực tiếp

Sở Công thương

Địa chỉ: Số 7, Tổ 6, đường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Điện thoại: 02193.887.475

Dự án chưa có thuyết minh

3

Trung tâm thương mại Bắc Quang

Trung tâm huyện Bắc Quang

2.000m2

15

Đầu tư trực tiếp

Sở Công thương

Địa chỉ: Số 7, Tổ 6, đường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Điện thoại: 02193.887.475

Dự án chưa có thuyết minh

4

Siêu thị huyện V Xuyên

Thị trấn Vị Xuyên - huyện Vị Xuyên

5.000m2

15

Đầu tư trực tiếp

Sở Công thương

Địa chỉ: Số 7, Tổ 6, đường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Điện thoại: 02193.887.475

Dự án chưa có thuyết minh

5

Siêu thị huyện Quản Bạ

Thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ

5.000m2

15

Đầu tư trực tiếp

Sở Công thương

Địa chỉ: Số 7, Tổ 6, đường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Điện thoại: 02193.887.475

Dự án chưa có thuyết minh

6

Siêu thị huyện Đồng Văn

Thị trấn huyện Đồng Văn

5.000m2

15

Đầu tư trực tiếp

Sở Công thương

Địa chỉ: Số 7, Tổ 6, đường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Điện thoại: 02193.887.475

Dự án chưa có thuyết minh

7

Dự án XD trung tâm TM và DV DL - vui chơi giải trí tại cửa khu Xín Mần - Đô Long

Huyện Xín Mần

15.145m2

15

Đầu tư trực tiếp

Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần

Địa chỉ: Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Số điện thoại: 02193.836.134

Dự án đã có thuyết minh

8

XD Tổ hợp Khách sạn và dịch vụ Thương mại Đồng Văn (hạng III)

Thị trấn Đồng Văn - huyện Đồng Văn

Xây dựng Khách sạn 2 sao

73

Đầu tư trực tiếp

Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn

Địa chỉ: Thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tnh Hà Giang. Đt: 0219.3856.494

Dự án đã có thuyết minh

9

Xây dựng Chợ biên giới Nà La

Xã Thanh Thủy - Huyện Vị xuyên

1,11 ha

35

Đầu tư trực tiếp

Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên

Địa chỉ: Thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đt: 02193.826.202 - 0904.225.255

Dự án đã có thuyết minh

10

Chợ Trung tâm cụm xã Đông Hà

Xã Đông Hà - huyện Quản Bạ

Chợ loại III; Diện tích sử dụng 3.000m2

16.5

Đầu tư trực tiếp

UBND huyện Quản Bạ

Dự án chưa có thuyết minh

TNG S VN

9,581.3

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2300/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 về Danh mục dự án mời gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.307

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!