Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2297/QĐ-UBND năm 2008 về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư các dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội theo Kế hoạch 37/KH-UBND (đợt 2/2008) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 2297/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 27/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2297/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN CHỈNH TRANG, NÂNG CẤP VÀ TĂNG CƯỜNG TRẬT TỰ ĐÔ THỊ PHỤC VỤ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI THEO KẾ HOẠCH 37/KH-UBND (ĐỢT 2/2008)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của UBND Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 07/04/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chương trình chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Căn cứ công văn số 3610/UBND-XDĐT ngày 09/06/2008 của UBND Thành phố Hà Nội, về việc bố trí thực hiện các dự án công trình chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Căn cứ Thông báo số 38/TB-UBND ngày 15/09/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về chỉ đạo thực hiện chương trình chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Theo đề nghị của các sở, ngành, quận, huyện, thành phố về kế hoạch triển khai thực hiện chương trình chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 466/TTr-KH&ĐT ngày 17/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư các dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội theo Kế hoạch 37/KH-UBND (đợt 2/2008) như sau:

1. Danh mục chuẩn bị đầu tư các dự án. Phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Tổng vốn kế hoạch giao là: 1.600 triệu đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng)

Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Thành phố Hà Nội, trích từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu chỉnh trang đô thị tại Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

1. Các sở ngành, quận huyện, thành phố có trách nhiệm: Khẩn trương lập nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án được giao, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; Triển khai thực hiện theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình hiện hành của Nhà nước và Thành phố; Sử dụng kinh phí tiết kiệm, chống lãng phí, rà soát và loại bỏ các khối lượng trùng lặp; Phối hợp để đảm bảo đồng bộ các dự án; Làm việc với Sở Tài chính để triển khai các nội dung công việc trong kế hoạch 37/KH-UBND có tính chất duy tu, bảo dưỡng từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế.

2. Sở Tài chính chủ trì và rà soát với các đề xuất của đơn vị có tính chất duy tu, bảo dưỡng thường xuyên trong Kế hoạch 37/KH-UBND , báo cáo UBND Thành phố giao bổ sung kinh phí cho các đơn vị triển khai thực hiện.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các sở ngành, quận huyện, thành phố hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định; Báo cáo UBND Thành phố Hà Nội trong đợt xây dựng kế hoạch XDCB điều chỉnh năm 2008 và kế hoạch XDCB năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Thông tin & Truyền thông, Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Công thương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội; Ủy ban nhân dân các quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy; Thành phố Hà Đông, Sơn Tây; Cty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên Thống nhất; Cty TNHH Nhà nước một thành viên Vườn thú Hà Nội; Cty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên Cây xanh; Cty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường Đô thị; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Văn Khôi – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội (để báo cáo);
- V1, V6, GT;
- Lưu: VT, SKHĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH VÀ GIAO BỔ SUNG CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ (ĐỢT 2/2008)
Các dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội theo Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 07/04/2008
(Kèm theo Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 27/11/2008 của UBND TP Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Nội dung

Chủ đầu tư

Kế hoạch giao năm 2008

Ghi chú

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

I

Điều chỉnh các dự án đã giao tại đợt 1 (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 17/10/2008)

 

 

 

1

Cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (Hè đường, bó vỉa, giải phân cách giữa, thảm mặt đường các đoạn hỏng, cây xanh, tổ chức giao thông, chiếu sáng …) trục tuyến đường Giảng Võ – Láng Hạ - Lê Văn Lương

Sở Xây dựng

100

Điều chỉnh lại dự án đầu tư

2

Cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật (Hè đường, bó vỉa, giải phân cách giữa, cây xanh, thảm mặt đường các đoạn hỏng) tuyến đường phố Chùa Thông (Quốc lộ 21A)

Thành phố Sơn Tây

200

3

Cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật (Hè đường, bó vỉa, giải phân cách giữa, cây xanh) tuyến đường Trần Duy Hưng

Quận Cầu Giấy

150

Điều chỉnh lại mục XI (8)

II

Bổ sung giao đợt 2/2008

 

1.600

 

1

Xây dựng một số vườn hoa trong các khu đất trống trên địa bàn nội thành Thành phố Hà Nội

Cty TNHH NN 1 TV công viên Cây xanh

50

 

2

Chỉnh trang công viên Thống Nhất

Cty TNHH NN 1 TV công viên Thống Nhất

50

 

3

Chỉnh trang vườn thú Hà Nội

Cty TNHH NN 1 TV Vườn Thú Hà Nội

50

 

4

Cải tạo chỉnh trang tuyến phố Tràng Tiền để từng bước triển khai hình thành tuyến phố dành cho người đi bộ

Quận Hoàn Kiếm

100

 

5

Cải tạo chỉnh trang đồng bộ HTKT tuyến đường Phùng Khoang đi Ba La (Km 9+200 – Km 14+00 Quốc lộ 6 đoạn qua TP Hà Đông)

Sở Giao thông vận tải

80

 

6

Cải tạo chỉnh trang đồng bộ HTKT tuyến đường 430 (Đoạn 1 từ Viện Bỏng đến Cầu Đen; Đoạn 2 từ Bưu điện Hà Đông đến Ngọc Trục)

Sở Giao thông vận tải

70

 

7

Tuyến đường Lê Lợi, L = 870m

Thành phố Hà Đông

50

 

8

Cải tạo chỉnh trang một vườn hoa, công viên, cây xanh trên hè đường & giải phân cách trên địa bàn Thành phố Sơn Tây

Thành phố Sơn Tây

50

 

9

Lát hè phố Thanh Vị (tỉnh lộ 414 đoạn qua nội thị, dài 3 Km)

Thành phố Sơn Tây

50

 

10

Cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (Hè đường, bó vỉa, giải phân cách giữa, cây xanh, chiếu sáng …) tuyến đường Nguyễn Văn Cừ

Quận Long Biên

100

 

11

Cải tạo chỉnh trang quảng trường Đàn Xã Tắc

Sở Xây dựng

50

 

12

Cải tạo vỉa hè đối diện xung quanh hồ Hoàn Kiếm

Sở Xây dựng

50

Không tính vỉa hè phố Lê Thạch, Lê Lai

13

Cải tạo chỉnh trang khu vực Công viên – Tượng đài Lê Nin

Sở Xây dựng

50

 

14

Cải tạo chỉnh trang hè tuyến đường Hoàng Diệu

Quận Ba Đình

40

 

15

Cải tạo chỉnh trang hè tuyến đường Hoàng Văn Thụ

Quận Ba Đình

40

 

16

Cải tạo chỉnh trang hè tuyến đường Phan Đình Phùng

Quận Ba Đình

40

 

17

Cải tạo chỉnh trang hè tuyến đường Vạn Phúc – Vạn Bảo

Quận Ba Đình

30

 

19

Hạ ngầm hệ thống đường dây đi nổi trên tuyến Hoàng Diệu

Sở Xây dựng

30

Thực hiện đồng bộ với cải tạo hè của quận Ba Đình

20

Hạ ngầm hệ thống đường dây đi nổi trên tuyến Hoàng Văn Thụ

Sở Xây dựng

30

21

Hạ ngầm hệ thống đường dây đi nổi trên tuyến Phan Đình Phùng

Sở Xây dựng

30

22

Hạ ngầm hệ thống đường dây đi nổi trên tuyến Vạn Phúc, Vạn Bảo

Sở Xây dựng

30

23

Cải tạo đồng bộ hạ ngầm đường dây đi nổi và cải tạo hè tuyến phố Quán Thánh

Sở Xây dựng

90

 

24

Cải tạo chỉnh trang hè, quảng trường Trần Nhân Tông

Quận Hai Bà Trưng

50

 

25

Hạ ngầm đường dây đi nổi tuyến phố Bạch Mai

Sở Xây dựng

50

 

26

Hạ ngầm đường dây đi nổi tuyến phố Hàng Bài – Phố Huế

Sở Xây dựng

50

 

27

Xây dựng điểm đỗ xe tĩnh phục vụ khu vực Đầm Trấu

Quận Hai Bà Trưng

40

 

28

Hạ ngầm hệ thống đường dây đi nổi trên tuyến đường Tôn Đức Thắng – Nguyễn Lương Bằng – Tây Sơn

Sở Giao thông vận tải

100

 

29

Cải tạo chỉnh trang một số vườn hoa nhỏ trên địa bàn Thành phố

Cty TNHH NN MTV Công viên cây xanh

50

 

30

Lắp đặt 15 nhà vệ sinh công cộng bằng thép

Cty TNHH NN MTV Môi trường Đô thị

50

 

31

Cải tạo chỉnh trang hệ thống chiếu sáng một số khu vực trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Xây dựng

50

Nằm ngoài các dự án đã được giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2297/QĐ-UBND năm 2008 về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư các dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội theo Kế hoạch 37/KH-UBND (đợt 2/2008) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.496
DMCA.com Protection Status

IP: 3.82.52.91