Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 226/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành: 10/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở PHƯỜNG CHÂU KHÊ, THỊ XÃ TỪ SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất cho UBND thị xã Từ Sơn để đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng Khu nhà ở phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn;

Xét đề nghị của: UBND thị xã Từ Sơn tại tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 07/5/2019; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 196/TTr-STNMT ngày 08/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng Khu nhà ở phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, như sau:

I. VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ

1. Diện tích, vị trí khu đất đấu giá

- Tổng diện tích khu đất đấu giá 66.484,3m2 theo Quyết định giao đất số 210/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh, trong đó:

+ Đất ở (173 ): 23.194,3m2;

+ Đất xây dựng trường mầm non 4.915,5m2;

+ Đất văn hóa 2.020,8m2;

+ Đất cây xanh, mặt nước 6.544,0m2;

+ Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật 29.809,7m2.

- Vị trí khu đất theo Bảng giá đất: Vị trí 3 đoạn từ cầu Song Tháp đến hết khu phố Đa Hội, đường Lý Thường Kiệt, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn.

2. Mục đích, thời hạn sử dụng của khu đất

- Mục đích, hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn.

- Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn giao đất cho tổ chức trúng đấu giá toàn bộ khu đất là 50 (Năm mươi) năm, kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Hiện trạng của khu đất, hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất tại thời điểm bán đấu giá

Khu đất đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

4. Đơn vị được giao quản lý khu đất

UBND thị xã Từ Sơn.

II. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

1. Dự kiến thi gian tổ chức thực hiện đấu giá: Quý II, III năm 2019.

2. Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

- Các tổ chức kinh tế (nhà đầu tư) và các hộ gia đình, cá nhân có đủ tư cách pháp nhân thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 5; Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh.

- Nộp tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm của khu đất do tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xác định bằng tiền mặt hoặc giấy bảo lãnh của tổ chức tài chính có chức năng bảo lãnh theo quy định.

- Mức phí tham gia đấu giá: Thực hiện theo quy định hiện hành.

- Sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, nhà đầu tư có trách nhiệm:

+ Lập dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổng mức đầu tư của dự án không thấp hơn mức đu tư tối thiểu theo quy định của Nhà nước; hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt; quyết toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đánh giá tác động môi trường theo quy định.

+ Sau khi hoàn thành xong việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn bộ khu đất, nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm bàn giao cho địa phương quản lý đối với đất công trình công cộng theo quy định (gồm: Đất xây dựng trường mầm non; đất văn hóa; đất cây xanh, mặt nước; đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật).

3. Hình thức đấu giá

- Tổ chức đấu giá toàn bộ khu đất.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc bán đấu giá

Thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Thời hạn và phương thức thanh toán số tiền trúng đấu giá

Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá đất vào ngân sách Nhà nước như sau:

- Đợt 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, nộp 50% tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước.

- Đợt 2: Trong vòng 60 ngày tiếp theo, nộp 50% tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất còn lại vào ngân sách Nhà nước.

6. Dự kiến giá trị thu được và sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá

- Dự kiến tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước tạm tính theo Bảng giá đất: 65.129.590.000 đồng (Sáu lăm tỷ, một trăm hai chn triệu, năm trăm chn mươi nghìn đồng).

- Sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá: Thực hiện theo quy định hiện hành.

7. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất

UBND thị xã Từ Sơn.

8. Phương thức lựa chọn đơn vthực hiện cuộc bán đấu giá

Đơn vị được ủy quyền sẽ lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá để thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

9. Các nội dung khác

Các nội dung khác thực hiện theo quy định Luật đấu giá tài sản; Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ; Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 14/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư Pháp; Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngy 05/10/2018 của UBND tỉnh.

Điều 2. UBND thị xã Từ Sơn chỉ đạo tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng phương án được phê duyệt và các quy định của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thị xã Từ Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tnh (b/c);
- Lưu: VT, TNMT, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 226/QĐ-UBND ngày 10/05/2019 về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng Khu nhà ở phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.645

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.252