Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2199/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 12/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2199/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU VÀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG GÓI THẦU: RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT NỔ KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUỘC DỰ ÁN: CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ;
Căn cứ Nghị định 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Đấu thầu và Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy chế đấu thầu ;
Căn cứ Hiệp định vay số VNVIII-5 đã được ký ngày 30/3/2001 giữa Đại diện Chính phủ, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Đại diện Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) ;
Căn cứ Biên bản thảo luận về Dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh đã ký ngày 03/11/2000 giữa Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ;
Căn cứ Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 14/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án khả thi “Cải thiện Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh lưu vực Tàu Hủ, Bến Nghế-Đôi, Tẻ giai đoạn I (2001-2006)” ;
Căn cứ Văn bản số 14/CP-CN ngày 07/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ duyệt kế hoạch đấu thầu Giai đoạn I của Dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Văn bản số 1551/CP-CN ngày 02/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận điều chỉnh bổ sung gói thầu rà phá bom mìn vào kế hoạch đấu thầu Giai đoạn I của Dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-UB ngày 01/4/2003 của ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt dự toán hạng mục dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ khu vực Dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét Tờ trình số 559/KH-TT ngày 26/5/2003 của Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố về việc đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng thực hiện gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ khu vực thực hiện Dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Công văn số 2046/KHĐT ngày 29/5/2003; 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng thực hiện gói thần Rà phá bom mìn, vật nổ khu vực thực hiện dự án thuộc kế hoạch đấu thầu Giai đoạn I của Dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, như sau :

1. Kết quả chỉ định thầu gói thầu :

Tên dự án : Dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh.

Tên gói thầu : Rà phá bom mìn, vật nổ khu vực thực hiện dự án.

Tên nhà thầu : Công ty Xây dựng Lũng Lô (Bộ Quốc phòng).

Giá trị chỉ định thầu : 4.716.661.000 đồng.

(Bốn tỷ bảy trăm mười sáu triệu sáu trăm sáu mươi mốt ngàn đồng)

- Loại hợp đồng : Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng : 90 (chín mươi) ngày.

2. Duyệt nội dung hợp đồng thực hiện gói thầu Rà phá bom mìn, vật nổ khu vực thực hiện dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh.

- Căn cứ nội dung được phê duyệt tại quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố có trách nhiệm rà soát lại toàn bộ nội dung hợp đồng và cùng Công ty Xây dựng Lũng Lô tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng theo đúng quy định liên quan hiện hành.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện gói thầu theo đúng quy định của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999, Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ và nội dung phê duyệt tại Điều 1 của quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Quốc phòng
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- TTUB : CT, các PCT
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ ĐT
- Lưu (ĐT/Ng)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn ĐuaVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2199/2003/QĐ-UB ngày 12/06/2003 phê duyệt kết quả chỉ định thầu nội dung hợp đồng gói thầu: Rà phá bom mìn, vật nổ khu vực thực hiện dự án cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh thuộc Dự án: Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.116

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!