Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2132/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trạm bơm tăng áp Kim Giang cấp nước sạch cho khu công nghiệp Lương Điền, xã nông thôn huyện Cẩm Giàng và khu vực lân cận do tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 2132/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 20/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2132/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH: TRẠM BƠM TĂNG ÁP KIM GIANG CẤP NƯỚC SẠCH CHO KHU CÔNG NGHIỆP LƯƠNG ĐIỀN, CÁC XÃ NÔNG THÔN HUYỆN CẨM GIÀNG VÀ KHU VỰC LÂN CẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức CQĐP số 77/2015/QH13 ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18-6-2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu s 43/2013/QH13 ngày 26-11-2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26-10-2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương tại Báo cáo thẩm định số 730/BC-KHĐT-TĐĐT ngày 09 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trạm bơm tăng áp Kim Giang cấp nước sạch cho khu công nghiệp Lương Điền, các xã nông thôn huyện Cm Giàng và khu vực lân cận với các nội dung chính sau:

I. CĂN CỨ LẬP K HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

- Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 08-6-2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Trạm bơm tăng áp Kim Giang cấp nước sạch cho khu công nghiệp Lương Điền, các xã nông thôn huyện Cm Giàng và khu vực lân cận.

- Quyết định số 3856/QĐ-UBND ngày 22-12-2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Trạm bơm tăng áp Kim Giang cấp nước sạch cho khu công nghiệp Lương Điền, các xã nông thôn huyện Cẩm Giàng và khu vực lân cận.

- Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 28-4-2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt thiết kế thi công và dự toán công trình: Trạm bơm tăng áp Kim Giang cấp nước sạch cho khu công nghiệp Lương Điền, các xã nông thôn huyện Cm Giàng và khu vực lân cận.

- Quyết định số 155/QĐ-HĐQT ngày 14-4-2017 của Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương về việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án công trình đầu tư, mua sắm chuyển tiếp và phê duyệt danh mục các dự án công trình đầu tư bổ sung năm 2017.

II. KHÁI QUÁT V DỰ ÁN

1. Tên dự án: Trạm bơm tăng áp Kim Giang cấp nước sạch cho khu công nghiệp Lương Điền, các xã nông thôn huyện Cẩm Giàng và khu vực lân cận.

2. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương (nay là Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương).

3. Địa điểm xây dựng: Xã Kim Giang, huyện Cẩm Giàng.

4. Nội dung và quy mô đầu tư: Xây dựng Trạm bơm tăng áp xã Kim Giang công suất thiết kế 10.000m3/ngày đêm; nguồn nước cấp được lấy từ nhà máy nước Việt Hòa (Xí nghiệp sản xuất nước sạch số 1) qua đường ống gang D500. Các hạng mục công trình của trạm tăng áp, gồm:

- Nhà trạm bơm cấp II kích thước 15,7x5,2m móng bê tông cốt thép mác 200, tường xây gạch bê tông, mái xà gồ thép lợp tôn chống nóng; nhà bảo vệ kích thước 3,3x2,1m; nhà để xe kích thước 6,0x3,0m.

- Bchứa nước sạch dung tích 2000,0m3.

- Đấu nối liên kết các công trình đường ống.

- San lấp mặt bằng, thoát nước, cổng hàng rào, sân đường nội bộ, nhà bếp ăn và vệ sinh.

5. Tổng mức đầu tư: 15.863.906.000 đồng (Mười lăm tỷ, tám trăm sáu mươi ba triệu, chín trăm linh sáu nghìn đồng).

6. Nguồn vốn:

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 40% tổng mức đầu tư;

- Nguồn vốn của Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương (nay là Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương) đầu tư 60% tổng mức đầu tư.

7. Thời gian thực hiện dự án: Trong giai đoạn 2016 - 2020.

III. NỘI DUNG K HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Tóm tắt:

1.1. Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 731.193.000 đồng (Bẩy trăm ba mươi mốt triệu, một trăm chín mươi ba nghìn đồng).

1.2. Tng giá trị phn công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 2.191.758.000 đồng (Hai tỷ, một trăm chín mươi mốt triệu, by trăm năm mươi tám nghìn đồng).

1.3. Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 12.783.003.000 đng (Mười hai tỷ, bẩy trăm tám mươi ba triệu, không trăm linh ba nghìn đồng).

1.4. Tổng giá trị phần công việc chưa lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 157.952.000 đồng (Một trăm năm mươi bẩy triệu, chín trăm năm mươi hai nghìn đồng).

1.5. Tổng giá trị các phần công việc: 15.863.906.000 đồng (Mười lăm tỷ, tám trăm sáu mươi ba triệu, chín trăm linh sáu nghìn đồng).

1.6. Tổng mức đầu tư: 15.863.906.000 đồng (Mười lăm tỷ, tám trăm sáu mươi ba triệu, chín trăm linh sáu nghìn đồng).

2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chia làm 04 gói thầu, cụ thể như sau:

- Gói thầu s 01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng.

- Gói thầu số 02: Bảo hiểm công trình.

- Gói thầu số 03: Thi công xây dựng tuyến ống truyền tải D315 và đường cáp điện 24kV (đoạn qua đường sắt).

- Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình (phần xây lắp + hạng mục chung + điều tiết qua sông + phần điện).

2.1. Gói thầu 01, 02:

TT

Danh mục gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

1

Gói thầu số 01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

278.722.000

2

Gói thầu s 02: Bảo hiểm công trình

28.788.000

- Hình thức lựa chọn nhà thu: Chỉ định thu (trong nước).

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 40% tổng mức đầu tư; Nguồn vốn của Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương) đầu tư 60% tổng mức đầu tư.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 7 năm 2017.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Các nội dung khác: Được quy định cụ thể trong hợp đồng kinh tế.

2.2. Gói thầu số 03

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng tuyến ống truyền tải D315 và đường cáp điện 24kV (đoạn qua đường sắt).

- Giá gói thầu: 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng).

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 40% tổng mức đầu tư; Nguồn vn của Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đầu tư 60% tng mức đầu tư.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (trong nước).

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 7 năm 2017.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Các nội dung khác: Được quy định cụ thể trong hợp đồng kinh tế.

2.3. Gói thầu số 04:

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình (phần xây lắp + hạng mục chung + điều tiết qua sông + phần điện).

- Giá gói thu: 12.365.493.000 đồng (Mười hai tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu, bn trăm chín mươi ba nghìn đồng).

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 40% tổng mức đầu tư

- Nguồn vn của Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đầu tư 60% tổng mức đầu tư.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong nước).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 7 năm 2017.

- Loại hợp đồng: Hp đồng trọn gói.

- Các nội dung khác: Được quy định cụ thể trong hồ sơ mời thầu và hợp đồng kinh tế.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

- Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu: Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương

- Chủ đầu tư căn cứ vào kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thu cho gói thu thuộc công trình: Trạm bơm tăng áp Kim Giang, các xã nông thôn huyện Cẩm Giàng và khu vực lân cận theo đúng Luật Đấu thu và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Trọng H
i (16b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2132/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trạm bơm tăng áp Kim Giang cấp nước sạch cho khu công nghiệp Lương Điền, xã nông thôn huyện Cẩm Giàng và khu vực lân cận do tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.081

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13