Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 208/QĐ-BBCVT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư Xây dựng hệ thống thông tin về công nghệ thông tin Việt nam do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Số hiệu: 208/QĐ-BBCVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính Viễn thông Người ký: Đặng Đình Lâm
Ngày ban hành: 23/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH,
VIỄN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ "XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM"

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

- Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý Đầu tư và Xây dựng; Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý Đầu tư và Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đầu thầu; Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 88/1999/NĐ-CP; Nghị định 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 88/1999/NĐ-CP và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP;

- Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-BBCVT ngày 26/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc phê duyệt dự án đầu tư “Xây dựng hệ thống thông tin về công nghệ thông tin Việt Nam”.

- Căn cứ Kế hoạch vốn đầu tư ngân sách năm 2004 cho dự án “Xây dựng hệ thống thông tin về công nghệ thông tin Việt Nam”, đã được Bộ Tài chính thông báo vốn tại công văn số 40 TB/TC ngày 16/1/2004 và công văn số 2029 TB/TC ngày 1/3/2003;

- Xét công văn số 44/VCLBCVT&CNTT ngày 8/3/2004 của Viện Chiến lược Bộ Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin về việc xin điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu thực hiện dự án “ Xây dựng hệ thống thông tin về công nghệ thông tin Việt Nam”.

- Theo để nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư “Xây dựng hệ thống thông tin về công nghệ thông tin Việt Nam”, cụ thể như sau:

1- Kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1024/QĐ-BCCVT ngày 26/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

STT

Tên gói thầu

Trị giá (triệu đồng)

Hình thức và phương thức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện

1

Cải tạo phòng làm việc, lắp đặt kiểm tra hệ thống mạng và thiết bị tin học

104

Chỉ định thầu

Trọn gói

2003 - 2004

2

Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị máy chủ, máy xách tay, thiết bị hạ tầng

1.593

Chào hàng cạnh tranh, 1 túi hồ sơ

Trọn gói

2003 - 2004

3

Cung cấp, lắp đặt máy trạm, thiết bị mạng và đào tạo chuyển giao công nghệ quản trị mạng

304

Chào hàng, cạnh tranh, 1 túi hồ sơ

Trọn gói

2004

4

Cung cấp, xây dựng cài đặt hệ thống các chương trình ứng dụng, đào tạo chuyển giao công nghệ

1.578

Đấu thầu hạn chế, 1 túi hồ sơ

Trọn gói

2004

2- Điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu như sau:

STT

Tên gói thầu

Trị giá (triệu đồng)

Hình thức và phương thức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện

1

Cải tạo phòng làm việc, lắp đặt kiểm tra hệ thống mạng và thiết bị tin học

104

Chỉ định thầu

Trọn gói

3/2004 - 6/2004

2

Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị máy chủ, máy xách tay, thiết bị hạ tầng

1.593

Đấu thầu hạn chế, 1 túi hồ sơ

Trọn gói

3/2003 - 6/2004

3

Cung cấp, lắp đặt máy trạm, thiết bị mạng và đào tạo chuyển giao công nghệ quản trị mạng

304

Đấu thầu hạn chế, 1 túi hồ sơ

Trọn gói

3/2004 - 8/2004

4

Cung cấp, xây dựng cài đặt hệ thống các chương trình ứng dụng, đào tạo chuyển giao công nghệ

1.578

Đấu thầu hạn chế, 1 túi hồ sơ

Trọn gói

3/2004 - 12/2004

Điều 2. Huỷ bỏ Quyết định số 1108/QĐ-BBCVT ngày 24/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu, danh sách nhà thầu số 2 (Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị máy chủ, máy sách tay, thiết bị hạ tầng) theo Kế hoạch đấu thầu cũ, để thực hiện theo Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh, phù hợp với Kế hoạch vốn được giao năm 2004.

Điều 3. Yêu cầu đơn vị thực hiện các nội dung:

1- Khẩn trương triển khai thực hiện dự án, nhất là nguồn vốn 2003 được kéo dài đến tháng 6/2004 (2.000 triệu đồng) theo Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 13/20/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

2- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Đình Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 208/QĐ-BBCVT ngày 23/03/2004 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư Xây dựng hệ thống thông tin về công nghệ thông tin Việt nam do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.873

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248