Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 207/2010/QĐ-UBND thành lập Văn phòng Phát triển kinh tế trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 207/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Trần Xuân Hoà
Ngày ban hành: 08/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/2010/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 08 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 374/SKHĐT-KTĐN ngày 02 tháng 3 năm 2010 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình số479/TTr-SNV ngày 04 tháng 3 năm 2010 và Báo cáo thẩm định văn bản số 176/BC-STP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Phát triển kinh tế trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.

1. Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Economic Development Office.

2. Tên viết tắt: EDO.

Điều 2. Vị trí, chức năng

1. Văn phòng Phát triển kinh tế (sau đây gọi tắt là EDO) là đơn vị sự nghiệp công, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh vận động, thu hút nguồn vốn đầu tư các thành phần kinh tế (đầu tư trong nước và nước ngoài), các nguồn vốn tài trợ chính thức (ODA), viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO); làm đầu mối tiếp xúc, hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ dự án đầu tư và các thủ tục liên quan đến đến thành lập doanh nghệp, xây dựng, đất đai, môi trường và các thủ tục cấp phép liên quan khác để triển khai dự án theo quy trình “một cửa liên thông”; hỗ trợ các nhà đầu tư, nhà tài trợ trong quá trình triển khai dự án đầu tư, tài trợ trên địa bàn tỉnh.

2. Văn phòng Phát triển kinh tế chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để quan hệ giao dịch và có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

3. Kinh phí hoạt động: do ngân sách Nhà nước cấp và từ các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nhiệm vụ:

a) Tham mưu xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư, vận động tài trợ các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO);

b) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động tài trợ, nhằm giới thiệu, xúc tiến các dự án đầu tư, dự án vận động tài trợ của tỉnh với các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài, các nhà tài trợ, qua đó thu hút vốn đầu vào tỉnh;

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống thông tin về tiềm năng cơ hội đầu tư, quy hoạch, đất đai, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, vận động tài trợ của tỉnh, ... để cung cấp, giới thiệu cho các nhà đầu tư, nhà tài trợ;

d) Tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương về địa điểm đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án các thành phần kinh tế;

e) Làm đầu mối hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ, xử lý chuyển các cơ quan chức năng liên quan giải quyết theo thẩm quyển và trả kết quả cho nhà đầu tư theo cơ chế “một cửa liên thông” do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, gồm các thủ tục:

- Đăng ký kinh doanh, khắc dấu, đăng ký mã số thuế.

- Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; thẩm định thiết kế cơ sở; cấp phép xây dựng.

- Giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Thủ tục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký bảo vệ môi trường.

- Thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy.

- Cấp phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thành lập các cơ sở đào tạo, dạy nghề, y tế tư nhân, … thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thủ tục cấp giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài.

- Đăng ký kê khai thuế;

e) Làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ các nhà tài trợ trong quá trình tìm hiểu thông tin, triển khai chương trình, dự án tài trợ tại tỉnh;

h) Tham mưu công tác tiếp nhận, quản lý nguồn vốn ODA, theo dõi tình hình thực hiện, giải ngân các dự án ODA trên địa bàn tỉnh;

i) Hướng dẫn trình tự, thủ tục hồ sơ và thẩm định các dự án NGO trên địa bàn tham mưu cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

k) Phối hợp với các sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ các nhà đầu tư, nhà tài trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, tài trợ tại tỉnh;

l) Đề xuất cải cách quy trình, thủ tục theo cơ chế “một cửa liên thông” tại EDO theo hướng đơn giản, đồng bộ;

m) Tham mưu cơ chế chính sách trong thu hút đầu tư, cơ chế thu hút quản lý các chương trình, dự án ODA và NGO trên phạm vi toàn tỉnh;

n) Phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng có liên quan thực hiện nhiệm vụ của EDO;

n) Hợp tác với các tổ chức quốc tế và trong nước trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

p) Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất về tình hình các dự án đầu tư, các dự án tài trợ và tình hình, kết quả xử lý hồ sơ theo quy trình “một cửa liên thông” cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo theo quyết định thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời;

q) Quản lý tổ chức, biên chế, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách ưu đãi, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức của đơn vị theo quy định của pháp luật;

r) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Quyền hạn:

a) Đối với các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO), Giám đốc EDO chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định;

b) Đối với các nhiệm vụ thuộc chức năng nhiệm vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) trực tiếp tiếp nhận hồ sơ đầu vào, xử lý và tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Đối với các nhiệm vụ có tính chất liên ngành hoặc quá trình xử lý còn vướng mắc, Giám đốc Văn phòng Phát triển kinh tế báo cáo trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết;

d) Đối với các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan khác, Văn phòng Phát triển kinh tế làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, chuyển cấp thẩm quyền xử lý và trả kết quả theo quy định;

e) Văn phòng Phát triển kinh tế trực tiếp đề nghị các sở, ngành, địa phương có liên quan có ý kiến, tham gia giải quyết hoặc giải quyết theo thẩm quyền các thủ tục hồ sơ theo quy trình “một cửa liên thông” và trả kết quả theo đúng thời hạn quy định.

Điều 4. Quyền hạn, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương liên quan trong công tác phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính tại EDO

1. Đối với các công chức các sở, ngành làm việc kiêm nhiệm tại EDO:

a) Có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý các thủ tục hồ sơ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành;

b) Đối với các thủ tục sau, theo ủy quyền của thủ trưởng các sở, ngành, công chức kiêm nhiệm trực tiếp thực hiện và trả kết quả tại EDO:

- Trích lục sơ đồ vị trí khu đất.

- Giới thiệu địa điểm đối với các khu vực đã có quy hoạch xây dựng.

- Cấp mã số thuế.

- Đăng ký kê khai thuế.

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Tham gia khảo sát thực địa, có ý kiến về mặt quy hoạch ngành đối với các dự án đầu tư;

c) Công chức làm việc kiêm nhiệm của các sở, ngành tại EDO phải có ít nhất một người là lãnh đạo cấp phòng trở lên. Thời gian làm việc cụ thể công chức kiêm nhiệm theo quy chế làm việc do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

d) Công chức làm việc kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành.

2. Thủ trưởng các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách tại EDO.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo: gồm 1 Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

- Giám đốc là người đứng đầu EDO chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của EDO.

- Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, do Giám đốc phân công đảm nhiệm một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về phần việc được phân công, ủy quyền.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định hiện hành về phân cấp quản lý cán bộ;

b) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Đầu tư.

- Phòng Hỗ trợ phát triển;

2. Biên chế: biên chế của Văn phòng EDO do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ theo định mức biên chế và theo quy định của pháp luật.

3. Công chức làm việc kiêm nhiệm: thuộc biên chế của các sở, ngành, tham gia làm việc kiêm nhiệm tại EDO theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Văn phòng Phát triển kinh tế, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hoà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 207/2010/QĐ-UBND thành lập Văn phòng Phát triển kinh tế trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.455

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.122.117