Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2044/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch thuộc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 2044/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 11/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2044/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ HỖ TRỢ KHÁCH DU LỊCH THUỘC TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; Thông báo số 221/TB-VPCP ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải thiện môi trường du lịch Việt Nam ngày 06 tháng 6 năm 2013;

Thực hiện Kết luận số 322-KL/TU ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Thường trực Tỉnh ủy;

Xét đề nghị của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 13/TT-TTXT ngày 25 tháng 7 năm 2013 về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ du khách trực thuộc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch thuộc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch là tổ chức cấp phòng thuộc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. Nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch do Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng quy định theo quy định của pháp luật hiện hành và đề án thành lập Trung tâm.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch rà soát tổ chức, nhân lực và cơ sở vật chất hiện có của đơn vị để phân công nhiệm vụ, sắp xếp số lượng người làm việc cụ thể và bố trí chỗ làm việc của Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch cho phù hợp nhiệm vụ được phân công và điều kiện cho phép.

Điều 2.

1. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Công thương, Y tế, Công an tỉnh, UBND thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc để ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ khách du lịch.

2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch lập dự toán kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyết định này, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bổ sung Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mai và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TKCT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2044/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch thuộc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.269
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122