Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1950/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe bồn tiếp nước, xe tải chở phương tiện chữa cháy và chở quân năm 2017 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 1950/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 11/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1950/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 11 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU MUA SẮM XE BỒN TIẾP NƯỚC, XE TẢI CHỞ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY VÀ CHỞ QUÂN NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp về đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 1667/CAT-PH41 ngày 23/6/2017 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe bồn tiếp nước, xe tải chở phương tiện chữa cháy và chở quân năm 2017 và báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 647/BC-STC ngày 30 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe bồn tiếp nước, xe tải chở phương tiện chữa cháy và chở quân năm 2017 do Công an tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Phương thức lựa chọn hà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Mua sắm xe bồn tiếp nước, xe tải chở phương tiện chữa cháy và chở quân năm 2017

2.639.000.000

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy của Công an tỉnh theo Quyết định số 3664/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh

Đấu thầu rộng rãi

Trọn gói

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III/2017

60 ngày

(Danh mục, số lượng chi tiết gói kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch đấu thầu được duyệt và các tài liệu có liên quan để thực hiện các thủ tục mua sắm tài sản nói trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận và Giám đốc Công an tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.Vy(6b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

BIỂU CHI TIẾT

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG CHI TIẾT GÓI THẦU MUA SẮM XE BỒN TIẾP NƯỚC, XE TẢI CHỞ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY VÀ CHỞ QUÂN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 11 /7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Tên tài sản

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Xe bồn tiếp nước

01

1.799.000.000

1.799.000.000

2

Xe tải chở phương tiện chữa cháy và chở quân

01

840.000.000

840.000.000

Tổng cộng

 

 

2.639.000.000

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1950/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe bồn tiếp nước, xe tải chở phương tiện chữa cháy và chở quân năm 2017 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


503

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9