Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1893/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 1893/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 26/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1893/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; HUỶ BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 165/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành Quy định kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 278/2011/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 245/TTr-SKH ngày 23 tháng 12 năm 2011 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: 03 (ba) thủ tục hành chính mới ban hành; 118 (một trăm mười tám) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 10 (mười) thủ tục hành chính bị bãi bỏ, huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI BỔ SUNG; BÃI BỎ, HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định  1893/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ, HUỶ BỎ

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

 

Thủ tục thẩm định hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hoá

Đấu thầu

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

 

Thủ tục thẩm định hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp do UBND tỉnh làm chủ đầu tư

Đấu thầu

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

 

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Đã được công bố

A

 

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

 

 

 

TTHC đối với Công ty CP

 

 

 

1

T-BGI-109292-TT

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

2

T-BGI-109355-TT

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

3

T-BGI-109381-TT

Đăng ký Hoạt động Địa điểm kinh doanh đối với Công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

4

T-BGI-109443-TT

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

5

T-BGI-109472-TT

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

6

T-BGI-109481-TT

Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

7

T-BGI-109498-TT

Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

8

T-BGI-109507-TT

Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

9

T-BGI-109518-TT

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

10

T-BGI-109536-TT

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

11

T-BGI-109545-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án đối với công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

12

T-BGI-109553-TT

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

13

T-BGI-109743-TT

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy, ... đối với công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

14

T-BGI-109748-TT

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

15

T-BGI-109755-TT

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh đối với công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

16

T-BGI-109757-TT

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

17

T-BGI-109788-TT

Chia công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

18

T-BGI-109810-TT

Tách công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

19

T-BGI-109822-TT

Sáp nhập các công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

20

T-BGI-109847-TT

Hợp nhất các công ty cổ phần

Đăng ký DN

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

21

T-BGI-109874-TT

Chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

22

T-BGI-109892-TT

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

23

T-BGI-109901-TT

Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

 

 

TTHC đối với Doanh nghiệp tư nhân:

 

 

 

24

T-BGI-108120-TT

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

25

T-BGI-109355-TT

Đăng ký hoạt động Chi nhánh  đối với Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

26

T-BGI-108320-TT

Đăng ký hoạt động Địa điểm kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

27

T-BGI-108335-TT

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

28

T-BGI-109472-TT

Đăng ký tăng, giảm vốn đầu tư đối với Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

29

T-BGI-108420-TT

Bán doanh nghiệp tư nhân đối với Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

30

T-BGI-108469-TT

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

31

T-BGI-108482-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Toà Án đối với Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

32

T-BGI-108496-TT

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

33

T-BGI-110239-TT

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy ... đối với Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

34

T-BGI-108529-TT

Giải thể doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

35

T-BGI-108545-TT

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh đối với Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

36

T-BGI-108554-TT

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

37

T-BGI-108566-TT

Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH một thành viên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

38

T-BGI-108651-TT

Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

39

T-BGI-108681-TT

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

40

T-BGI-108686-TT

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện  đối với Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

 

 

TTHC đối với công ty hợp danh

 

 

 

41

T-BGI-108517-TT

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

42

T-BGI-108575-TT

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

43

T-BGI-108596-TT

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

44

T-BGI-108878-TT

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

45

T-BGI-108978-TT

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

46

T-BGI-109027-TT

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty hợp danh

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

47

T-BGI-109049-TT

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

48

T-BGI-109088-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với công ty hợp danh

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

49

T-BGI-109103-TT

Đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ đối với công ty hợp danh

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

50

T-BGI-109117-TT

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

51

T-BGI-109127-TT

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với công ty hợp danh

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

52

T-BGI-109140-TT

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

53

T-BGI-109162-TT

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

54

T-BGI-109166-TT

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty hợp danh

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

55

T-BGI-109173-TT

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

 

 

TTHC đối với công ty nhà nước

 

 

 

56

T-BGI-109921-TT

Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

 

 

TTHC đối với Công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

 

 

 

57

T-BGI-108843-TT

Đăng ký thành hoạt động doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

58

T-BGI-108950-TT

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

59

T-BGI-108967-TT

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

60

T-BGI-108981-TT

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

61

T-BGI-108990-TT

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

62

T-BGI-109003-TT

Đăng ký đổi người dại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

63

T-BGI-109026-TT

Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

64

T-BGI-109041-TT

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

65

T-BGI-109057-TT

Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

66

T-BGI-109070-TT

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

67

T-BGI-109079-TT

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

68

T-BGI-109096-TT

Đăng ký thay nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của toà án đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

69

T-BGI-109107-TT

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

70

T-BGI-109118-TT

Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

71

T-BGI-109126-TT

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

72

T-BGI-109137-TT

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

73

T-BGI-109145-TT

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu tổ chức)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

74

T-BGI-109150-TT

Đăng ký đổi người dại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

 

 

TTHC đối với Công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

 

 

 

75

T-BGI-109176-TT

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

76

T-BGI-109170-TT

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

77

T-BGI-109176-TT

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

78

T-BGI-109184-TT

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

79

T-BGI-109184-TT

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

80

T-BGI-109188-TT

Đăng ký đổi người dại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

81

T-BGI-109190-TT

Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

82

T-BGI-109248-TT

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

83

T-BGI-109278-TT

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

84

T-BGI-109328-TT

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

85

T-BGI-109344-TT

Đăng ký thay nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của toà án đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

86

T-BGI-110220-TT

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

87

T-BGI-110239-TT

Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

88

T-BGI-110251-TT

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

89

T-BGI-110257-TT

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

90

T-BGI-110264-TT

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

91

T-BGI-109573-TT

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

92

T-BGI-110283-TT

Chia công ty TNHH một thành viên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

93

T-BGI-110296-TT

Tách công ty TNHH một thành viên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

94

T-BGI-110299-TT

Sáp nhập các công ty TNHH một thành viên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

95

T-BGI-110304-TT

Hợp nhất các công ty TNHH một thành viên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

96

T-BGI-110316-TT

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu cá nhân)

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

 

 

TTHC đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

 

 

97

T-BGI-109340-TT

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

98

T-BGI-109379-TT

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

99

T-BGI-109393-TT

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

100

T-BGI-109407-TT

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

101

T-BGI-109466-TT

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viêntrở lên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

102

T-BGI-109493-TT

Đăng ký đổi người dại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

103

T-BGI-109500-TT

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

104

T-BGI-109508-TT

Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

105

T-BGI-109515-TT

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

106

T-BGI-109521-TT

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

407

T-BGI-109529-TT

Đăng ký thay nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của toà án đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

108

T-BGI-109538-TT

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

109

T-BGI-109551-TT

Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

110

T-BGI-109559-TT

Giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

111

T-BGI-109568-TT

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

112

T-BGI-109573-TT

Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

113

T-BGI-109727-TT

Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

114

T-BGI-109738-TT

Chia công ty TNHH hai thành viên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

115

T-BGI-110296-TT

Tách công ty TNHH hai thành viên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

116

T-BGI-109759-TT

Sáp nhập các công ty TNHH hai thành viên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

117

T-BGI-109765-TT

Hợp nhất các công ty TNHH hai thành viên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

118

T-BGI-109777-TT

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

III. DANH MỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Đã được công bố

A

 

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

 

1

T-BGI-108463-TT

Cho thuê doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

2

T-BGI-109961-TT

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

3

T-BGI-109985-TT

Đăng ký hoạt động Địa điểm kinh doanh đối với công ty nhà nước

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

4

T-BGI-110004-TT

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty nhà nước

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

5

T-BGI-110022-TT

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty nhà nước

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

6

T-BGI-110035-TT

Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty nhà nước

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

7

T-BGI-110041-TT

Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty nhà nước

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

8

T-BGI-110047-TT

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty nhà nước

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

9

T-BGI-110051-TT

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty nhà nước

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

10

T-BGI-110057-TT

Đăng ký thay đổi nội dung đang ký kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với công ty nhà nước

Đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/8/2009.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1893/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.916

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251