Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1875/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Văn Đảm
Ngày ban hành: 01/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1875/2005/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 01 tháng 07 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC CÁC QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại văn bản số 28/BC.KHĐT ngày 21/6/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực các quyết định:

1. Quyết định số 522/2002/QĐ-UB ngày 07/3/2002 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành bản quy định thực hiện chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư đối với một số lĩnh vực, ngành, nghề trên địa bàn tỉnh An Giang;

2. Quyết định số 1445/2002/QĐ-UB ngày 12/6/2002 của UBND tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung địa bàn ưu đãi và Danh mục 1 - Phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 522/2002/QĐ-UB ngày 07/3/2002 của UBND tỉnh An Giang;

3. Quyết định số 1151/2004/QĐ-UB ngày 28/6/2004 của UBND tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, thay đổi một số điều của Bản quy định ban hành kèm theo quyết định số 522/2002/QĐ-UB ngày 07/3/2002 của UBND tỉnh An Giang;

4. Quyết định số 539/2002/QĐ-UB ngày 07/3/2002 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào các khu kinh tế cửa khẩu biên giới tỉnh An Giang;

5. Quyết định số 545/2002/QĐ-UB ngày 07/3/2002 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang;

6. Quyết định số 2151/2003/QĐ-UB ngày 27/10/2003 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành chính sách thưởng đối với hoạt động thu hút vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang

Điều 2. Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được UBND tỉnh cấp cho nhà đầu tư theo nội dung các quyết định trên, thì tiếp tục được hưởng các chính sách ưu đãi cho thời gian còn lại.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Quỹ hỗ trợ Phát triển tỉnh, Cục Thuế và chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- VPCP, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính (để bc)
- TT.TU, UBND, HĐND Tỉnh (để bc);
- Như Điều 3 (để thực hiện).
- Sở ngành cấp tỉnh
- Lãnh đạo VP
- Lưu VP,TH, KT, VHXH, XDCB, TĐKT, NC.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn ĐảmVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1875/2005/QĐ-UBND ngày 01/07/2005 về việc chấm dứt hiệu lực các quyết định ban hành chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.492

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!