Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1685/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 14/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1685/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Hiệp định tài trợ (khoản tín dụng số 4347-VN) và Hiệp định viện trợ của Quỹ môi trường toàn cầu (khoản viện trợ quỹ GEF số TF058293-VN) cho Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội đã được ký kết giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 22/11/2007;
Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư Phát triển giao thông đô thị Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 18/02/2008 của UBND thành phố về việc thu hồi 461.171m2 đất tại các phường thuộc các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Ba Đình, Đông Đa giao cho Sở Giao thông công chính Hà Nội để xây dựng tuyến đường Vành đai 2 (đoạn Nhật Tân - Xuân La – Bưởi – Cầu Giấy) thuộc Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của UBND Thành phố về việc Ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND Quận Tây Hồ, Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của UBND Quận Cầu Giấy về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ để GPMB xây dựng đường vành đai 2 – Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội;
Căn cứ Thư ngày 16/02/2009 của Ngân hàng Thế giới (WB) gửi Ban QLDA đầu tư phát triển GTĐT về Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội;
Xét đề nghị tại tờ trình số 144/TTr-GTVT ngày 27/02/2009 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 365/BC-KH&ĐT ngày 09/4/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số gói thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND Thành phố như sau:

1. Điều chỉnh gói thầu số 09/HP3-TV- Giám sát kế hoạch hành động tái định cư, giám sát thực hiện dự án thuộc Hợp phần tăng cường thể chế (HP3) thành 02 gói thầu sau:

- Gói thầu Giám sát kế hoạch hành động tái định cư thuộc Hợp phần tăng cường thể chế, có ký hiệu gói thầu là 09/HP3-TV.

- Gói thầu Giám sát thực hiện dự án thuộc Hợp phần tăng cường thể chế, có ký hiệu gói thầu là 11/HP3-TV .

Nội dung cụ thể của từng gói thầu được ghi tại phụ lục số 1 (kèm theo quyết định).

2. Điều chỉnh một số công việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án thuộc phần không áp dụng được các hình thức lựa chọn nhà thầu thành các gói thầu thuộc phần kế hoạch đấu thầu của dự án. Kinh phí của các gói thầu này thuộc Chi phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ để GPMB trong kinh phí giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt tại quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của UBND Thành phố, bao gồm các gói thầu sau:

- Đo cắm mốc chêm dầy, đo gắn tọa độ, vạch dấu sơn, đo gắn diện tích, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ công tác GPMB đường vành đai 2 trên địa bàn Quận Tây Hồ, ký hiệu gói thầu là 01/ĐĐ-GPMB.

- Đo cắm mốc chêm dầy, đo gắn tọa độ, vạch dấu sơn, đo gắn diện tích, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ công tác GPMB đường vành đai 2 trên địa bàn Quận Cầu Giấy, ký hiệu gói thầu là 02/ĐĐ-GPMB.

- Đo cắm mốc chêm dầy, đo gắn tọa độ, vạch dấu sơn, đo gắn diện tích, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ công tác GPMB đường vành đai 2 trên địa bàn Quận Ba Đình, ký hiệu gói thầu là 03/ĐĐ-GPMB.

- Đo cắm mốc chêm dầy, đo gắn tọa độ, vạch dấu sơn, đo gắn diện tích, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ công tác GPMB đường vành đai 2 trên địa bàn Quận Đống Đa, ký hiệu gói thầu là 04/ĐĐ-GPMB.

Nội dung cụ thể của từng gói thầu được ghi tại phụ lục số 2 (kèm theo quyết định).

Chủ đầu tư quyết định và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn các đơn vị thực hiện theo hình thức chỉ định thầu đúng với các quy định hiện hành.

Điều 2. Các nội dung công việc và các gói thầu khác không nêu trong quyết định này vẫn thực hiện theo quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 và các quyết định liên quan khác của UBND Thành phố.

Điều 3. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải Hà Nội (Chủ đầu tư dự án):

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác đấu thầu đối với các gói thầu trên theo đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình, đấu thầu và quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhà nước và các quy định của nhà tài trợ.

- Chủ động rà soát hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu nêu trên đảm bảo phù hợp với nội dung yêu cầu của từng gói thầu tránh trùng lắp về nội dung công việc và kinh phí với các gói thầu liên quan khác thuộc dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

- Dự toán các gói thầu phải được phê duyệt để làm cơ sở tổ chức đấu thầu theo đúng quy định.

- Khẩn trương triển khai thực hiện của các gói thầu thuộc Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước và của nhà tài trợ và theo đúng tiến độ yêu cầu của UBND Thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND T. phố (để báo cáo);
- PVP Phạm Chí Công;
- Lưu VT, GT (02), KH&ĐT (02)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 


PHỤ LỤC SỐ 1

(Kèm theo Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND Thành phố Hà Nội)

Số hiệu gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Triệu USD)

Nguồn vốn và cơ cấu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

 Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Hợp phần tăng cường thể chế

 

 

 

 

 

 

 

09/HP3-TV

Giám sát kế hoạch hành động tái định cư

0,044

Quỹ GEF (100%)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02 túi hồ sơ

Quý II/2009

Trọn gói

46 tháng

11/HP3-TV

Giám sát thực hiện dự án

0,044

Quỹ GEF (100%)

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

02 túi hồ sơ

Quý II/2009

Trọn gói

54 tháng

Ghi chú: Giá gói thầu (bao gồm cả dự phòng) là tạm tính sẽ được chuẩn xác theo dự toán được duyệt của cấp có thẩm quyền.

 

PHỤ LỤC SỐ 2

(Kèm theo Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND Thành phố Hà Nội)

Số hiệu gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Triệu đồng)

Nguồn vốn và cơ cấu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Công tác GPMB

 

 

 

 

 

 

 

01/ĐĐ-GPMB

Đo cắm mốc chêm dầy, đo gắn tọa độ, vạch dấu sơn, đo gắn diện tích, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ công tác GPMB đường vành đai 2 trên địa bàn Quận Tây Hồ

427,0

NSTP Hà Nội

Chỉ định thầu

 

Quý II/2009

Trọn gói

02 tháng

02/ĐĐ-GPMB

Đo cắm mốc chêm dầy, đo gắn tọa độ, vạch dấu sơn, đo gắn diện tích, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ công tác GPMB đường vành đai 2 trên địa bàn Quận Cầu Giấy.

481,0

NSTP Hà Nội

Chỉ định thầu

 

Quý II/2009

Trọn gói

02 tháng

03/ĐĐ-GPMB

Đo cắm mốc chêm dầy, đo gắn tọa độ, vạch dấu sơn, đo gắn diện tích, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ công tác GPMB đường vành đai 2 trên địa bàn Quận Ba Đình.

984,0

NSTP Hà Nội

Đấu thầu rộng rãi trong nước

02 túi hồ sơ

Quý II/2009

Trọn gói

03 tháng

04/ĐĐ-GPMB

Đo cắm mốc chêm dầy, đo gắn tọa độ, vạch dấu sơn, đo gắn diện tích, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ công tác GPMB đường vành đai 2 trên địa bàn Quận Đống Đa.

148,0

NSTP Hà Nội

Chỉ định thầu

 

Quý II/2009

Trọn gói

02 tháng

Ghi chú: Giá gói thầu (bao gồm cả dự phòng) là tạm tính và được chuẩn xác theo dự toán được duyệt của cấp có thẩm quyền.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.961
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66