Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1655/QĐ-BKHĐT năm 2012 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 1655/QĐ-BKHĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 05/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1655/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các hội, đoàn thể các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sau khi nhận được các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các hội, đoàn thể triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Thủ trưởng các hội, đoàn thể có trách nhiệm thực hiện quyết định này; tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 (bao gồm các chỉ tiêu được quy định tại Nghị quyết số 31/2012/QH13 ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội, các chỉ tiêu quy định tại Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ tiêu quy định tại Quyết định này); báo cáo tình hình triển khai kế hoạch và kết quả thực hiện về Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan khác ở Trung ương;
- UBND, Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Các Hội, đoàn thể;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Vụ liên quan trong Bộ;
- Lưu: VT, Vụ THKTQD (5b).

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

Tnh Lạng Sơn

NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 1655/QĐ-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT

Danh mục các chương trình, mục tiêu

Đơn vị

Kế hoạch năm 2013

1

Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề

 

 

1.1

Hỗ trợ đầu tư cho các trường công lập có nghề trọng điểm theo Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Lượt nghề

5

1.2

Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề, hoàn thiện mô hình thí điểm dạy nghề cho lao động nông thôn; thí điểm mô hình học nghề gắn với tạo việc làm cho người khuyết tật

Lượt người

5.000

1.3

Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở dạy nghề theo chính sách của Quyết định số 1956/QĐ-TTg

Số cơ sở dạy nghề được hỗ trợ

3

1.4

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã

Lượt người

371

1.5

Hỗ trợ tạo việc làm cho lao động thông qua các dự án vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm

Người

1.900

1.6

Hỗ trợ học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết

Lao động

150

2

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

 

 

 

Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm

%

3

3

Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

 

 

3.1

Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

%

80

3.2

Tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh

%

32

3.3

Tỷ lệ hộ dân nông thôn chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh

%

23

3.4

Tỷ lệ trạm y tế xã ở nông thôn có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh

%

76

3.5

Tỷ lệ trường mầm non, phổ thông ở nông thôn có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh

%

76

4

Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế

 

 

4.1

Phòng, chống bệnh phong

 

 

 

- Tỷ lệ lưu hành 1/10.000 dân

 

1

 

- Tỷ lệ phát hiện 1/100.000 dân

 

1

4.2

Phòng, chống bệnh lao

 

 

 

- Phát hiện bệnh nhân các thể

Bệnh nhân

786

 

- AFB (+) mới

Bệnh nhân

436

4.3

Phòng, chống bệnh sốt rét

 

 

 

- Dân số được bảo vệ

Lượt người

50.000

 

- Số lượt điều trị

Lượt

3.000

4.4

Tăng huyết áp

 

 

 

- Tỷ lệ cán bộ y tế được đào tạo về biện pháp dự phòng, phát hiện sớm, điều trị và quản lý tăng huyết áp

%

80

 

- Số xã được khám sàng lọc và quản lý bệnh nhân tăng huyết áp

15

 

- Số đơn vị tư vấn và điều trị tăng huyết áp được thành lập tham gia khám sàng lọc và quản lý tăng huyết áp

Đơn vị

11

 

- Tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp có nguy cơ cao được điều trị đúng theo phác đồ Bộ Y tế quy định

%

50

4.5

Đái tháo đường

 

 

 

- 3 đến 5 % phường/xã thụ hưởng sàng lọc

Số người được sàng lọc

3.000

 

- 40 đến 50% phường/xã tập huấn về sàng lọc đái tháo đường, biện pháp dự phòng bệnh đái tháo đường

Số cán bộ tham gia

80

4.6

Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em

 

 

 

- Số xã/ phường triển khai mới

 

 

 

Bệnh động kinh

Xã/phường

15

 

- Số bệnh nhân mới phát hiện

 

 

 

Bệnh nhân động kinh

Bệnh nhân

225

 

- Số bệnh nhân ổn định

 

 

 

Bệnh nhân động kinh

Bệnh nhân

160

4.7

Tiêm chủng mở rộng

 

 

 

- Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi

%

≥ 90

 

- Tỷ lệ tiêm vắc xin sởi mũi 2

%

≥ 90

 

- Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai

%

≥ 80

4.8

Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

 

 

 

- Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai ít nhất 3 lần trong 3 thai kỳ

%

91

 

- Tỷ lệ phụ nữ đẻ được nhân viên y tế đã qua đào tạo đỡ

%

98

 

- Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc trong tuần đầu sau sinh

%

51

4.9

Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em

 

 

 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi

%

18.6

4.10

Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

 

 

 

- Số lớp tập huấn cho cán bộ quản lý

Lớp

3

 

- Tỷ lệ các xã, huyện điểm được giám sát theo kế hoạch

%

90

 

- Tỷ lệ các hình thức truyền thông (trực tiếp, gián tiếp) được thực hiện ít nhất 12 lần

%

90

 

- Tỷ lệ học sinh, giáo viên được tiếp cận thông tin truyền thông

%

50

4.11

Quân dân y kết hợp

 

 

 

- Tỷ lệ các đơn vị dự bị động viên, đội cơ động sẵn sàng cơ động

%

80

 

- Thành viên Ban quân dân y được tập huấn chuyên môn

%

85

 

- Số đợt khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách

Đợt

2

5

Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

 

 

5.1

Mức giảm tỷ lệ sinh

%

0,1

5.2

Tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh

Điểm %

0,2

5.3

Tỷ lệ sàng lọc trước sinh

%

2

5.4

Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh

%

4

5.5

Số người mới thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại trong năm

Người

47.720

6

Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 

6.1

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được kiểm tra đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm

%

80

6.2

Tỷ lệ cán bộ làm công tác quản lý, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại tuyến trung ương, khu vực, tỉnh, thành phố được bồi dưỡng và nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ

%

90

6.3

Tỷ lệ cán bộ làm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tuyến cơ sở (quận/huyện, xã/phường) được bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

%

85

6.4

Tỷ lệ người sản xuất thực phẩm hiểu và thực hành đúng về an toàn thực phẩm

%

65

6.5

Tỷ lệ người kinh doanh thực phẩm hiểu và thực hành đúng an toàn thực phẩm

%

65

6.6

Tỷ lệ người tiêu dùng thực phẩm hiểu và thực hành đúng về an toàn thực phẩm

%

65

6.7

Tỷ lệ người lãnh đạo quản lý hiểu và thực hành đúng về an toàn thực phẩm

%

73

6.8

Số phòng thí nghiệm cấp tỉnh tham gia thử nghiệm liên phòng đánh giá chất lượng kiểm nghiệm

Phòng thí nghiệm

1

6.9

Số phòng thí nghiệm trên cả nước đạt ISO 17025

Phòng thí nghiệm

 

6.10

Tỷ lệ ca ngộ độc trong các vụ ngộ độc thực phẩm được báo cáo/100.000 dân

Ca

dưới 7

6.11

Tỷ lệ các cơ sở dịch vụ ăn uống do tỉnh/thành phố quản lý và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do ngành y tế quản lý đuợc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

%

90

6.12

Kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản về an toàn thực phẩm

%

70

6.13

Kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản về an toàn thực phẩm

%

80

7

Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa

 

 

7.1

Tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích

Di tích

1

7.2

Tu bổ cấp thiết di tích

Di tích

1

7.3

Sưu tầm văn hóa phi vật thể

Dự án

1

7.4

Nội dung hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá

 

 

 

- Cấp xã

Nhà văn hóa

1

 

- Cấp thôn

Nhà văn hóa

2

7.5

Nội dung hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hoá

 

 

 

- Cấp huyện

Nhà văn hóa

1

 

- Cấp xã

Nhà văn hóa

9

 

- Cấp thôn

Nhà văn hóa

12

7.6

Thiết bị đội thông tin lưu động

Đội thông tin

2

7.7

Hỗ trợ thiết bị cho các điểm vui chơi

Điểm vui chơi

1

8

Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo

 

 

8.1

Hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi

 

 

 

- Thiết bị dạy học tối thiểu

Bộ

161

 

- Đồ chơi ngoài trời

Bộ

25

 

- Thiết bị, phần mềm trò chơi làm quen với máy tính

Bộ

17

8.2

Tăng cường dạy và học ngoại ngữ

 

 

 

- Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán (phổ thông, dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên, cao đẳng, đại học) được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do trung ương tổ chức

Giáo viên

80

 

- Số giáo viên dạy tiếng Anh phổ thông, dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương

Giáo viên

720

 

- Số giáo viên dạy tiếng Anh phổ thông, dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên được bồi dưỡng ở nước ngoài để đạt chuẩn

Giáo viên

12

9

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma tuý

 

 

9.1

Công tác quản lý người nghiện

 

 

 

- Tỷ lệ người nghiện giảm so với năm 2012

%

5

 

- Tỷ lệ người cai nghiện có hồ sơ được quản lý

%

100

9.2

Tỷ lệ người nghiện đưa về cai nghiện tại gia đình và cộng đồng

%

15

9.3

Tỷ lệ người nghiện cai nghiện tại cơ sở tập trung

%

40

9.4

Tỷ lệ số vụ bắt giữ tội phạm ma túy tăng so với năm 2012

%

10

9.5

Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy

 

 

 

- Tỷ lệ số xã, phường, thị trấn có ma túy giảm so với năm 2012

%

2-5

 

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma tuý được tập trung xử lý

%

100

9.6

Tỷ lệ triệt phá diện tích tái trồng cây thuốc phiện, cần sa được phát hiện

%

100

10

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm

 

 

 

Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt so tổng số vụ phát sinh

%

> 87

11

Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS

 

 

11.1

Tỷ lệ cơ quan thông tin đại chúng địa phương thực hiện tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế

%

100

11.2

Tỷ lệ người nhiễm HIV (quản lý được) tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ, nhóm đồng đẳng và các loại hình hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác

%

80

11.3

Tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng được phát hiện và báo cáo

%

80

11.4

Số mẫu giám sát HIV

Mâu

5.000

11.5

Tỷ lệ đối tượng có hành vi nguy cơ cao được tư vấn xét nghiệm HIV

%

50

11.6

Tỷ lệ người nghiện chích ma tuý sử dụng bơm kim tiêm sạch

%

80

11.7

Tỷ lệ người bán dâm sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục

%

90

11.8

Tỷ lệ người đồng giới nam sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục đồng giới qua đường hậu môn

%

80

11.9

Số bệnh nhân người lớn điều trị ARV

Bệnh nhân

550

11.10

Số bệnh nhân trẻ em điều trị ARV

Bệnh nhân

20

11.11

Tỷ lệ phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV

%

70

11.12

Tỷ lệ bệnh nhân lao được xét nghiệm HIV

%

70

11.13

Số người nhiễm HIV được điều trị INH

Người

220

12

Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giói và hải đảo

 

 

 

Thiết lập mới và nâng cấp đài truyền thanh xã

Đài

11

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1655/QĐ-BKHĐT năm 2012 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.891

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0