Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 161/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung, điều chỉnh danh mục Dự án đầu tư theo Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố (đợt 7) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 161/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 04/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 161/2003/QĐ-UB 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU THÔNG QUA ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ (ĐỢT 7).

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ ;

Căn cứ Quyết định số 63/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về chỉ tiêu kế hoạch vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi vay theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3597/KHĐT-KT ngày 27 tháng 8 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung, điều chỉnh (đợt 7) các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố (theo danh mục dự án đính kèm) ; trong đó, bổ sung mới 91 dự án với tổng số vốn được hỗ trợ lãi vay 1.228,77 tỷ (một ngàn hai trăm hai mươi tám tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu) đồng ; điều chỉnh tăng vốn cho 26 dự án với tổng số vốn được hỗ trợ lãi vay tăng thêm 288,02 tỷ (hai trăm tám mươi tám tỷ, hai mươi triệu) đồng, điều chỉnh tăng hoặc giảm vốn và tăng thời gian hỗ trợ lãi vay cho 17 dự án với tổng số vốn được hỗ trợ lãi vay tăng thêm 1,23 tỷ (một tỷ, hai trăm ba mươi triệu) đồng và thời gian hỗ trợ lãi vay tăng từ 3 đến 5 năm lên từ 7 đến 10 năm, điều chỉnh tăng thời gian hỗ trợ lãi vay cho 20 dự án với thời gian hỗ trợ lãi vay tăng từ 3 đến 5 năm lên từ 7 đến 10 năm.

Điều 2.- Giám đốc các Sở quản lý chuyên ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố ; kịp thời báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố những trở ngại ngoài thẩm quyền giải quyết của các Sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Thể dục-Thể thao, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và chủ đầu tư các dự án liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3  
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP,
- Các Tổ ĐT, ĐB, VX, TM, CNN
 Tổ TH (4b)
- Lưu (TH/LT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 Lê Thanh Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 161/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung, điều chỉnh danh mục Dự án đầu tư theo Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố (đợt 7) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.085
DMCA.com Protection Status