Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt danh mục dự án đầu tư thuộc 7 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa, theo Nghị Quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

Số hiệu: 1592/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Mai Văn Ninh
Ngày ban hành: 28/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1592/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2009 THUỘC 7 HUYỆN NGHÈO CỦA TỈNH THANH HÓA, THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30a/2008/NQ-CP NGÀY 27/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG ĐỐI VỚI 61 HUYỆN NGHÈO.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng các công trình; Thông tư số 03/2009/TT - BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng các công trình; và các quy định hiện hành khác của Nhà nước có liên quan;

Căn cứ Nghị Quyết số 30a/2008/NQ - CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; văn bản số 705/TTg - KGVX ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc: " Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị Quyết số 30a/2008/NQ - CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ "; văn bản số 29/TB - BKH ngày 26/3/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc: " ứng vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo "; và các văn bản có liên quan khác của các Bộ, ngành Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 4090/2007/QĐ - UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: Quy định về phân cấp và ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh Thanh Hóa; và các văn bản có liên quan khác của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 721/SKHĐT - TH ngày 21/5/2009 về việc: " Đề nghị phê duyệt danh mục dự án đầu tư năm 2009 Chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ - CP ",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các dự án đầu tư năm 2009 thuộc 7 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa, theo Nghị Quyết số 30a/2008/NQ - CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; để chủ đầu tư và các ngành, các đơn vị có liên quan thực hiện; Với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tổng số danh mục các dự án đầu tư năm 2009:

Trong đó: Huyện Mường Lát: 09 dự án; huyện Quan Hóa: 04 dự án; huyện Quan Sơn: 08 dự án; huyện Bá Thước:05 dự án; huyện Lang Chánh: 03 dự án; huyện Như Xuân: 08 dự án; huyện Thường Xuân: 08 dự án.

( Có phụ biểu chi tiết từng dự án kèm theo ).

2. Cơ chế quản lý và thực hiện đầu tư:

2.1. Về Chủ đầu tư: Giao UBND các huyện làm chủ đầu tư đối với các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, theo Nghị Quyết số 30a/2008/NQ - CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

2.2. Về lập và phê duyệt dự án ( Hoặc BCKTKT ): Trên cơ sở danh mục dự án được phê duyệt, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương lập dự án ( Hoặc BCKTKT ) trình duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Quyết định số 4090/2007/QĐ - UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về phân cấp và uỷ quyền trong quản lý đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách Nhà nước.

Điều 2.

1. UBND các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Bá Thước, Như Xuân, Thường Xuân; các ngành và đơn vị có liên quan căn cứ vào nội dung được phê duyệt tại điều 1 Quyết định này có trách nhiệm khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư, trình duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Các ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT; các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành; đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ UBND các huyện trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Sau khi Đề án giảm nghèo của các huyện được phê duyệt, theo đúng quy định hiện hành; Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện tiếp tục đề xuất danh mục dự án đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch năm 2010 và những năm tiếp theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Lao động Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Bá Thước, Như Xuân, Thường Xuân; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ ( để thực hiện );
- Thủ tướng Chính phủ ( để B/cáo );
- Các Bộ: KH & ĐT, TC ( để B/cáo );
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh ( để B/cáo );
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC Thn209105 ( 12 ).

CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh

 

PHỤ BIỂU:

DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 30A NĂM 2009
( Kèm theo Quyết định số: 1592/QĐ-UBND ngày 28/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa )

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT

Danh mục dự án

Quy mô

Ghi chú

1

2

3

 

 

Tổng số:

 

 

I

Huyện Mường Lát.

 

 

*

Giao thông nông thôn.

 

 

1

Đ­ường giao thông bản Na Tao đi bản Pù Quăn xã Pù Nhi.

7 km

 

2

Đ­ường giao thông bản Pù Quăn xã Pù Nhi đến bản Bàn xã Quang Chiểu.

8 km

 

*

Thuỷ lợi nhỏ.

 

 

1

Đập, m­ương bản Chiệng xã Tam Chung.

T­ưới 35 ha

 

2

Đập, m­ương suối Lét xã Tam Chung.

T­ưới 15 ha

 

3

Đập, kênh dẫn n­ước bản Đoàn Kết xã Tén Tằn.

T­ưới 15 ha

 

4

Kênh, m­ương K5 + K3 đến Na Khà xã Tén Tằn.

T­ưới 35 ha

 

5

Đập, m­ương bản Sộp Nặm xã Tén Tằn.

T­ưới 30 ha

 

6

M­ương Trung Tiến 2 xã M­ường Lý.

T­ưới 20 ha

 

7

Kênh suối Sa Vít bản Táo xã Trung Lý.

T­ưới 30 ha

 

II

Huyện Quan Hoá.

 

 

*

Giao thông nông thôn.

 

 

1

Đư­ờng từ Bản Dồi Thiên Phủ đến Bản Bâu Nam Động.

7 km

 

2

Nâng cấp, cải tạo đ­ường giao thông liên xã Nam Xuân - Hồi Xuân.

3 km

 

3

Đ­ường Poọng - Ho - Hiền Kiệt ( GĐ 1 ).

5 km

 

*

Thuỷ lợi nhỏ.

 

 

1

Đập, mư­ơng Piềng Son xã Phú Lệ.

t­ưói 50 ha

 

III

Huyện Quan Sơn.

 

 

*

Giao thông nông thôn.

 

 

1

Đ­ường giao thông từ quốc lộ 217 đi xã Trung Xuân.

5 km

 

2

Đ­ường Bản Hạ xã Sơn Hà đi bản Muống xã Tam Lư.

4 km

 

3

Đ­ường Bản Hiềng xã Na Mèo đi bản Xuân Thành xã Sơn Thuỷ.

4 km

 

4

Đ­ường từ quôc lộ 217 đi bản Xa Mang xã Sơn điện đi bản Cha Lung xã Tam Thanh.

11 km

 

*

Thuỷ lợi nhỏ.

 

 

1

Đập, m­ương bản Ngàm, Mò xã Tam Thanh - Bản Piềng Khoé xã Tam Lư­.

T­ưới 70 ha

 

2

Đập, m­ương bản Ngàm xã Sơn Điện.

T­ưới 8 ha

 

3

Đập, m­ương Đun Bản Phú Nam xã Trung Xuân.

T­ưới 8 ha

 

4

Đập Mư­ơng Lằn xã M­ường Mìn.

t­ưới 10 ha

 

IV

Huyện Bá Thước.

 

 

*

Giao thông nông thôn.

 

 

1

Đư­ờng Lũng Niêm đi Thành Sơn.

7 km

 

2

Đ­ường giao thông từ quốc lộ 217 đi Điền Quang - Điền Thư­ợng.

10 km

 

3

Đ­ường giao thông từ quốc lộ 217 đi xã Văn Nho

8 km

 

*

Thuỷ lợi nhỏ.

 

 

1

Đập Bai Tr­ớm xã Điền Quang.

50 ha

 

2

Đập bai Tung xã Cổ Lũng.

50 ha

 

V

Huyện Lang Chánh.

 

 

1

Xây dựng cầu tràn liên hợp sông Cảy xã Trí Nang

100 m

 

2

Nâng cấp đ­ường giao thông từ thị trấn Lang Chánh đi xã Tam Văn

12 km

 

3

Đ­ường giao thông từ bản Khụ 1 đi bản Khụ 3 xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh.

4 km

 

VI

Huyện Như­ XUân.

 

 

*

Giao thông nông thôn.

 

 

1

Nâng cấp đ­ường giao thông từ thị trấn Yên Cát đi Thấng Sơn, xã Yên Lễ.

4 Km

 

2

Đư­ờng giao thông từ QL 45 đi trại giam Thanh Lâm.

3,2 km

 

3

Đ­ường thị trấn Yên Cát đi Bình Lư­ơng.

7 Km

 

4

Nâng cấp đ­ường GT Thanh Phong - Thanh Lâm.

3,6 km

 

*

Thuỷ lợi nhỏ.

 

 

1

Đập Lèn ớt xã Hóa Quỳ.

Tư­ới 30 ha

 

2

Nâng cấp đập Chòm Chuối xã Xuân Quỳ.

T­ưới 40 ha

 

3

Đập Khe Choong làng Sắng xã Thanh Lâm.

T­ưới 60 ha

 

4

Nâng cấp, cải tạo hồ Hón Thành xã Thanh Xuân.

T­ưới 30 ha

 

VII

Huyện Th­ường Xuân.

 

 

*

Giao thông nông thôn.

 

 

1

Đư­ờng từ thôn Hoà Lâm, xã Ngọc Phụng đi thôn Trung Chính, xã Xuân Cẩm.

3 km

 

2

Đ­ường Làng Hồ đi Thanh Cao xã Thọ Thanh.

2 km

 

3

Đ­ường từ thôn Quyết Thắng, xã Xuân Cao - thôn Tràng Cát, xã Luận Khê - thôn Xuân Hợp, xã Luận Thành.

5 km

 

4

Đư­ờng tránh thị trấn đi Tổ Rồng.

3 km

 

5

Đ­ường từ thôn Lương Thịnh đi thôn Ngọc Thiện, xã Lương Sơn.

5 km

 

*

Thuỷ lợi nhỏ.

 

 

1

Hồ Khe Dài xã Luận Thành.

Tưới 30 ha

 

2

Đập Vành xã Xuân Lộc.

Tưới 15 ha

 

3

Kiên có kênh Na Mém - Lùm Ma xã Vạn Xuân.

Tưới 50 ha

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Quy mô dự án và tổng mức đầu tư trong phụ biểu mới chỉ là dự kiến và sẽ được xác định chính thức trong quá trình lâp, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư (Hoặc BC KTKT )

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt danh mục dự án đầu tư thuộc 7 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa, theo Nghị Quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.750

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.159.107