Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1587/QĐ-BKHĐT năm 2012 về kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hiệu: 1587/QĐ-BKHĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 26/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1587/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2013 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư".

Trường hợp cần thiết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch nêu tại Điều 1, các đơn vị tổ chức và phối hợp thực hiện theo đúng quy định hiện hành và định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm báo cáo tình hình thực hiện gửi tới Thanh tra Bộ.

Thanh tra Bộ cố trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và căn cứ tình hình triển khai thực tế, đề xuất của các đơn vị, yêu cầu của công tác quản lý, kiến nghị điều chỉnh Kế hoạch này.

Điều 3. Các ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Chánh Văn phòng Bộ; Chánh thanh tra Bộ; Thủ trưởng các đơn vị: Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Quản lý đấu thầu, Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ Quốc phòng an ninh, Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Vụ Tài chính, tiền tệ, Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Vụ Kinh tế nông nghiệp, Vụ Quản lý các Khu kinh tế, Vụ Kinh tế dịch vụ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ (2b);
- Các Bộ, ngành (Danh sách kèm theo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (Danh sách kèm theo);
- Các BQL KCN, KKT (Danh sách kèm theo);
- Các Tập đoàn, Cty; BQLDA (Danh sách kèm theo);
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Bộ (Danh sách kèm theo);
- Văn phòng Bộ (phòng TH, Tài vụ);
- Trung tâm tin học (đăng tải trên trang web của Bộ);
- Lưu: VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2013 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1587/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

A. KẾ HOẠCH THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

I. Kế hoạch của Thanh tra Bộ

TT

Tên cuộc thanh tra, kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn Nhà nước giai đoạn 2010-2012; Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011; Kiểm tra tình hình sử dụng vốn NSTW hỗ trợ KKT, KCN tại tỉnh Thanh Hóa

Thanh tra Bộ và Vụ QLKKT

 

Quý I

Thanh tra Bộ chủ trì chính

2

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn Nhà nước giai đoạn 2010-2012; Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011; Kiểm tra tình hình phát triển các KCN tại tỉnh Bắc Giang

 

Quý I và II

3

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn Nhà nước giai đoạn 2010-2012; Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 tỉnh Tiền Giang

Thanh tra Bộ

 

Quý I và II

 

4

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn Nhà nước giai đoạn 2010-2012; Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 tại tỉnh Hà Giang

 

Quý II

 

5

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn Nhà nước giai đoạn 2010-2012; Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Đồng Nai

 

Quý III

 

6

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn Nhà nước giai đoạn 2010-2012; Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 tại tỉnh Yên Bái

Thanh tra Bộ

 

Quý III và IV

 

7

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn Nhà nước giai đoạn 2010-2012; Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 tại tỉnh Sơn La

 

Quý III và IV

 

8

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn Nhà nước giai đoạn 2010-2012; Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011; Kiểm tra tình hình phát triển các KCN tại thành phố Cần Thơ

Thanh tra Bộ và Vụ QLKKT

 

Quý III

Thanh tra Bộ chủ trì chính

9

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn Nhà nước giai đoạn 2010-2012; Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011; Kiểm tra tình hình sử dụng vốn NSTW hỗ trợ KKT ven biển tại tỉnh Quảng Ngãi

 

Quý III và IV

II. Kế hoạch của Tổng cục Thống kê

TT

Tên cuộc thanh tra, kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

10

Thanh tra thực hiện phương án điều tra thống kê nông nghiệp và thủy sản ban hành theo Quyết định số 329/QĐ-TCTK ngày 28/4/2008 (phương án điều tra chăn nuôi, kỳ 01/10) tại Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai và Cục Thống kê tỉnh Thái Bình

Tổng cục Thống kê

Vụ TK NL TS (TCTK)

Quý IV

 

11

Thanh tra thực hiện khảo sát mức sống dân cư năm 2013 tại Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh và Cục Thống kê tỉnh Bình Định

Tổng cục Thống kê

Vụ Thống kê xã hội và môi trường (TCTK)

Quý II và Quý IV

 

B. KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA HÀNH CHÍNH

TT

Tên cuộc thanh tra, kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Kiểm tra việc chấp hành Luật Thanh tra; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Cục Thống kê tỉnh Hà Giang

TCTK và Thanh tra Bộ

 

Quý II

 

2

Thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí NSNN; Kiểm tra việc chấp hành Luật Thanh tra; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Cục Thống kê thành phố Cần Thơ

 

Quý II

 

3

Kiểm tra chế độ, chính sách tiền lương, biên chế, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, lưu trữ hồ sơ; Kê khai tài sản, thu nhập; Việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Cục Quản lý đấu thầu

Vụ TCCB và Văn phòng Bộ

 

Quý II

Vụ TCCB chủ trì chính

4

Kiểm tra chế độ, chính sách tiền lương, biên chế, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, lưu trữ hồ sơ; Kê khai tài sản, thu nhập; Việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Trung tâm Tin học

 

Quý III

5

Kiểm tra chế độ, chính sách tiền lương, biên chế, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, lưu trữ hồ sơ; Kê khai tài sản, thu nhập tại Viện Chiến lược phát triển

Vụ TCCB

 

Quý III

 

6

Kiểm tra quyết toán và kiểm tra việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số đơn vị

Văn phòng Bộ

 

Từ Quý I đến Quý IV

 

7

Kiểm tra việc chấp hành thời gian lao động của CBCNV; giờ giấc giảng dạy của giảng viên

Trường CĐ KTKH Đà Nẵng

 

Từ tháng 1 đến tháng 12

 

8

Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các khâu của kỳ thi Học kỳ I và thi lại Học kỳ I/2012-2013 (khối lớp chính quy)

 

Tháng 1 và 2/2013

 

9

Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các khâu của kỳ thi tốt nghiệp TCCN khóa 35 (2011-2013)

 

Tháng 6 và 7

 

C. KẾ HOẠCH KIỂM TRA CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

I. Kiểm tra tổng thể về đầu tư, đấu thầu và thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg

TT

Tên cuộc kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Kiểm tra tổng thể đầu tư giai đoạn 2010-2012, tình hình thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011; Kiểm tra tình hình phát triển và hoạt động của các KCN, KKT tại 2 tỉnh: Thái Nguyên và Bắc Kạn

Vụ GS&TĐĐT và Vụ QLKKT

Các Vụ: KTĐP&LT, KCHT&ĐT, KTNN và các đơn vị có liên quan

Quý II và III

Vụ GS&TĐĐT chủ trì chính

2

Kiểm tra tổng thể đầu tư giai đoạn 2010-2012, tình hình thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011; Kiểm tra tình hình sử dụng vốn NSTW hỗ trợ KKT, KCN tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng

Các Vụ: KTĐP&LT, KCHT&ĐT, KTNN và các đơn vị có liên quan

Quý III và IV

3

Kiểm tra tổng thể đầu tư giai đoạn 2010-2012; và tình hình thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011; Kiểm tra thực hiện quy hoạch và sử dụng vốn NSTW hỗ trợ KCN; Kiểm tra việc phân bổ, thực hiện một số dự án hạ tầng du lịch tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông

Vụ GS&TĐĐT, Vụ QLKKT và Vụ KTDV

Các Vụ: KTĐP&LT, KCHT&ĐT, KTNN và các đơn vị liên quan

Quý II và III

Vụ GS&TĐĐT chủ trì chính

4

Kiểm tra công tác đấu thầu và tình hình thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011; Kiểm tra quy hoạch và sử dụng vốn NSTW hỗ trợ KCN tại tỉnh Kon Tum

Cục QLĐT và Vụ QLKKT

Sở KH&ĐT Kon Tum

Quý II

Cục QLĐT chủ trì chính

5

Kiểm tra gói thầu số 3 Dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương do Công ty TNHH MTV cấp thoát nước và môi trường Bình Dương làm chủ đầu tư

Cục Quản lý đấu thầu

 

Quý I

 

6

Kiểm tra gói thầu dịch vụ tư vấn dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) do Ban dự án đường sắt đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư

 

Quý III

 

7

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các gói thầu EPC theo Chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 

Quý III

 

8

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các gói thầu EPC theo Chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

Quý IV

 

II. Kiểm tra công tác phân bổ và sử dụng vốn Nhà nước; tình hình thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg

TT

Tên cuộc kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

9

Kiểm tra kế hoạch phân bổ và triển khai thực hiện vốn đầu tư ngân sách Nhà nước thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp giai đoạn 2010-2012; Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ đối với Bộ Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự một số tỉnh

Vụ Quốc Phòng, an ninh

- Bộ Tài chính; Thường trực BCĐ cải cách tư pháp TW

- Các Vụ: THKTQD; KCHT&ĐT

Quý I

 

10

Kiểm tra kế hoạch phân bổ và triển khai thực hiện vốn đầu tư ngân sách Nhà nước thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp giai đoạn 2010-2012; Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ đối với Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân một số tỉnh

- Bộ Tài chính; Thường trực BCĐ cải cách tư pháp TW
- Các Vụ: THKTQD; KCHT&ĐT

Quý II

 

11

Kiểm tra kế hoạch phân bổ và triển khai thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương đối với ngành giáo dục và đào tạo thuộc  Bộ Quốc Phòng giai đoạn 2010-2012; Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại Cục Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Quốc Phòng và một số Trường thuộc Bộ Quốc Phòng

- Vụ LĐ, VH, XH;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Cục QLĐT

Quý I

 

12

Kiểm tra việc phân bổ, thực hiện một số dự án hạ tầng du lịch và tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của các tỉnh: Nam Định, Hà Nam và Thái Bình

Vụ KTDV

- Bộ VH,TT&DL;
- Các Vụ: KTĐP&LT và THKTQD

Quý I

 

13

Kiểm tra việc phân bổ, thực hiện một số dự án hạ tầng du lịch, hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu và tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011; Kiểm tra tình hình phát triển và hoạt động các KCN, KKT tại các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp

Vụ KTDV và Vụ QLKKT

- Bộ VH,TT&DL, Bộ Công thương;
- Các Vụ: KTĐP&LT và THKTQD

Quý III

Vụ KTDV chủ trì chính

14

Kiểm tra việc phân bổ, thực hiện một số dự án hạ tầng du lịch và tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011; Kiểm tra thực hiện quy hoạch và sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Khu công nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng

Vụ KTDV và Vụ QLKKT

- Bộ VH,TT&DL, Bộ Công thương;
- Các Vụ: KTĐP&LT và THKTQD

Quý II

Vụ KTDV chủ trì chính

15

Kiểm tra tình hình sử dụng vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ Khu kinh tế, Khu công nghiệp ở các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị

Vụ QLKKT

- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, TN&MT, Văn phòng Chính phủ;
Các Vụ: KTĐP&LT, THKTQD

Quý III

 

16

Kiểm tra tình hình sử dụng vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ Khu kinh tế ven biển tại các tỉnh: Bình Định, Quảng Nam

Quý III

 

17

Kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn (bao gồm cả vốn ngân sách nhà nước và vốn điều lệ được ngân sách nhà nước cấp bổ sung) trong hoạt động đầu tư trong và ngoài ngành của Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Vụ Tài chính, tiền tệ

Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước; Vụ KCHT&ĐT, Vụ GS&TĐĐT

Quý II và III

 

18

Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ KH, GD, TN&MT

Vụ THKTQD

Quý III

Bao gồm: Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011

19

Kiểm tra tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư phát triển Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư

Vụ: THKTQD, GS&TĐĐT, KCHT&ĐT

Quý III

 

Ghi chú: Các đơn vị phối hợp chủ trì chuẩn bị trước đề cương, nội dung kiểm tra của lĩnh vực đơn vị mình phụ trách gửi đơn vị chủ trì chính tổng hợp.

III. Kiểm tra các dự án đầu tư

TT

Tên cuộc kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

20

Kiểm tra Dự án ODA y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ (WB) do BQL dự án Bộ Y tế và các BQL dự án tỉnh quản lý và thực hiện

Vụ LĐ, VH, XH

- Bộ Y tế; Các Vụ có liên quan

Quý II và III

 

21

Kiểm tra dự án đầu tư xây dựng kè biên giới đoạn Cao Bằng, Lào Cai và Lai Châu; đoạn Quảng Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng

Vụ KTĐP&LT

- Các Bộ: TC, NN&PTNT, VPCP;
- Các Vụ: KTNN, QPAN

Quý I

 

IV. Kiểm tra các Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình hỗ trợ có mục tiêu

TT

Tên cuộc kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

22

Kiểm tra tình hình thực hiện năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của các Chương trình mục tiêu quốc gia tại các tỉnh: Hòa Bình và Điện Biên

Vụ Tài chính, tiền tệ

- Các Bộ liên quan;
- Các Vụ: THKTQD; KTĐP< KTNN; LĐVHXH; KHGDTN&MT

Quý II và III

 

23

Kiểm tra các dự án khu neo đậu, tránh trú bão theo Quyết định 1349/QĐ-TTg và kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg tại Quảng Ninh

Vụ Kinh tế nông nghiệp

- Các Bộ: TC, NN&PTNT;
- Các Vụ: THKTQD; KTĐP&LT, GS&TĐĐT

Quý II

 

24

Kiểm tra Chương trình di dân, tái định cư theo Quyết định số 193/QĐ-TTg. Dự án di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang và kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg tại tỉnh Tuyên Quang

- Bộ Tài chính;
- Các Vụ: KTĐP&LT, GS&TĐĐT, THKTQD

Quý II

 

25

Kiểm tra các dự án khu neo đậu, tránh trú bão theo Quyết định 1349/QĐ-TTg và kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg tại Hải Phòng

Quý II

 

V. Kiểm tra hoạt động đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài

TT

Tên cuộc kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

26

Kiểm tra các dự án đầu tư tại Lào

Cục Đầu tư nước ngoài

- Các Bộ, ngành có liên quan
- Một số đơn vị thuộc Bộ

Quý II, III

 

27

Kiểm tra các dự án đầu tư tại Campuchia

Quý II, III

 

28

Kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật đầu tư ra nước ngoài tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam

Quý III

 

29

Kiểm tra các dự án đầu tư nước ngoài chậm triển khai, có vướng mắc (có quy mô lớn, sử dụng nhiều đất) tại miền Bắc

Quý II

 

30

Kiểm tra các dự án đầu tư nước ngoài chậm triển khai, có vướng mắc (có quy mô lớn, sử dụng nhiều đất) tại miền Trung

Quý III

 

31

Kiểm tra các dự án đầu tư nước ngoài chậm triển khai, có vướng mắc (có quy mô lớn, sử dụng nhiều đất) tại miền Nam

Quý IV

 

VI. Kiểm tra các lĩnh vực khác

TT

Tên cuộc kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

32

Kiểm tra tình hình phát triển và hoạt động của các Khu công nghiệp tại tỉnh Cao Bằng

Vụ QLKKT

- Các Bộ: TC, XD, TN&MT, VPCP;
- Các Vụ: KTĐP&LT, THKTQD

Quý II

 

33

Kiểm tra tình hình phát triển và hoạt động của các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tại tỉnh Vĩnh Long

Quý III

 

34

Kiểm tra tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2012-2020

Vụ KH, GD, TN&MT

Viện CLPL và một số đơn vị có liên quan

Quý III và Quý IV

 

35

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở KH&ĐT, BQL các KCN, KKT các tỉnh: Đồng Tháp, Cần Thơ, Hâu Giang, Sóc Trăng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

- Văn phòng Bộ;
- Vụ QLKKT;

Quý II

 

36

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Trường CĐ KT-KH Đà Nẵng và tại Sở KH&ĐT, BQL các KCN, KKT các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa

- Văn phòng Bộ;
- Vụ QLKKT;

Quý II

 

37

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở KH&ĐT, BQL các KCN, KKT các tỉnh: Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang

- Văn phòng Bộ;
- Vụ QLKKT;

Quý III

 

38

Kiểm tra việc thực hiện các Kết luận thanh tra trong các năm 2009-2011

Thanh tra Bộ

 

Quý I - IV

 

VII. Tham gia kiểm tra với các Bộ, ngành khác

TT

Tên cuộc kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

39

Kiểm tra liên ngành về phòng, chống ma túy, mại dâm

Vụ LĐ, VH, XH

Ủy ban QG PC AIDS và PC MTMD

Theo KH của UB

 

40

Kiểm tra liên ngành về vì sự tiến bộ phụ nữ

Ủy ban QG vì sự tiến bộ phụ nữ

Theo KH của UB

 

41

Kiểm tra liên ngành Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngân hàng CSXH

Theo KH của Ngân hàng

 

42

Kiểm tra liên ngành về công tác thanh niên

Ủy ban QG về thanh niên

Theo KH của UB

 

43

Kiểm tra việc phân bổ, thực hiện một số dự án kho tàng tại Bộ Công an và Bộ Nội vụ

Vụ KTDV

Các Bộ: Nội vụ, Công an;

Quý II

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1587/QĐ-BKHĐT năm 2012 về kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.946
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122