Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1522/QĐ-UBND năm 2015 quy định mức lãi suất cho vay đối với tiểu dự án vay vốn từ nguồn vốn Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương thuộc Bộ Tài chính do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 1522/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 04/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1522/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC LÃI SUẤT CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC TIỂU DỰ ÁN VAY VỐN TỪ NGUỒN VỐN DỰ ÁN QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Văn bản số 48/BTC-BQLDA ngày 16/4/2015 của Ban Quản lý Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương thuộc Bộ Tài chính về lãi suất cho vay đối với tiểu dự án vay vốn Dự án Quỹ ĐTPTĐP;

Xét đề nghị của Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQL ngày 22/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định đối với các tiểu dự án vay vốn từ Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương do Ngân hàng Thế giới tài trợ thông qua Bộ Tài chính là 6,95%/năm, áp dụng kể từ ngày 15/4/2015.

Điều 2. Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh chịu trách nhiệm quyết định mức lãi suất cho vay đối với từng tiểu dự án cụ thể căn cứ vào mức độ rủi ro của từng tiểu dự án để đảm bảo khả năng thu hồi vốn, nhưng không được thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu được quy định tại Điều 1 Quyết định này và chịu rủi ro tín dụng đối với các tiểu dự án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (b/cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT Ngô Đông Hải;
- Lưu: VT, K17.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1522/QĐ-UBND năm 2015 quy định mức lãi suất cho vay đối với tiểu dự án vay vốn từ nguồn vốn Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương thuộc Bộ Tài chính do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.742

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104