Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1511/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định 464/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả của cơn bão số 5 và mưa lũ gây ra năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 1511/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 30/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc
-------

Số: 1511/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐÃ ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 464/QĐ - UBND NGÀY 27/02/2008 VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CỦA CƠN BÃO SỐ 5 VÀ MƯA LŨ GÂY RA NĂM 2007.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp ngày 26 tháng 11  năm  2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 16/2005/NĐ - CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ - CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ - CP  ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 646/2007/QĐ - UBND ngày 27/02/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: " Phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả của cơn bão số 5 và mưa lũ gây ra năm 2007 ";
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 79/MTTH ngày 22/4/2008 về việc: " Xin đổi tên danh mục công trình đầu tư ",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 464/QĐ - UBND ngày 27/02/2008 về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả của cơn bão số 5 và mưa lũ gây ra năm 2007; cụ thể như sau:

1. Huyện Hà Trung:

Thay đổi danh mục côngtrình: Trạm xá xã Hà Lâm ( Đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư tại Quyết định số 646/2007/QĐ - UBND ngày 27/02/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ); thành danh mục công trình đầu tư là: Trường Mầm non xã Hà Lâm.

2. Huyện Quan Hóa:

Thay đổi danh mục côngtrình: Trường tiều học Hồi Xuân ( Đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư tại Quyết định số 646/2007/QĐ - UBND ngày 27/02/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ); thành danh mục công trình đầu tư là: Trường THCS thị trấn Quan Hóa ( Là Trường liên xã: Xuân Phú - Phú Nghiêm - Thị trấn ).

Điều 2. Mức vốn hỗ trợ đầu tư cho các công trình thay đổi tại điều 1 Quyết định này ( Trường Mầm non xã Hà Lâm, Trường THCS thị trấn Quan Hóa ) và các nội dung quy định khác thực hiện theo đúng các điều khoản đã được phê duyệt tại Quyết định số 646/2007/QĐ - UBND ngày 27/02/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND các huyện: Hà Trung, Quan Hóa; Chủ tịch UBND xã Hà Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn Quan Hóa; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ ( để thực hiện );
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh ( để B/cáo );
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VP, KTTC Thn 208119 ( 12 ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1511/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định 464/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả của cơn bão số 5 và mưa lũ gây ra năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.524
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55