Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 146/2002/QĐ-UB về việc giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 146/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 10/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 146/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2002

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4800/KHĐT-TH ngày 25 tháng 11 năm 2002 và Tờ trình số 5013/KHĐT-TH ngày 05 tháng 12 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở, Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung (81 dự án) tăng 338,75 tỷ (ba trăm ba mươi tám tỷ, bảy trăm năm mươi triệu) đồng, theo biểu danh mục dự án đầu tư đính kèm ; trong đó :

1.1. Điều chỉnh tăng (11 dự án) : Tăng 159,851 tỷ (một trăm năm mươi chín tỷ, tám trăm năm mươi mốt triệu) đồng.

1.2. Bổ sung các dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới (46 dự án) : Tăng 164,671 tỷ (một trăm sáu mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi mốt triệu) đồng.

1.3. Vốn đối ứng dự án ODA (4 dự án) : Tăng 2,086 tỷ (hai tỷ, tám mươi sáu triệu) đồng.

1.4. Bù lãi vay cho các dự án kích cầu (13 dự án) : Tăng 1,724 tỷ (một tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu) đồng.

1.5. Bảo đảm giao thông : Tăng 5 tỷ (năm tỷ) đồng.

1.6 Bổ sung vốn phân cấp (1 dự án) : Tăng 3,318 tỷ (ba tỷ, ba trăm mười tám triệu) đồng.

1.7. Chuyển từ thi công ứng vốn sang công trình chuyển tiếp (6 dự án) : Tăng 2,1 tỷ (hai tỷ, một trăm triệu) đồng.

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002, các Sở, cơ quan ngang Sở, Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tiến hành phân bổ giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao trong năm 2002.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH, Tổ TH (10b)
- Lưu (TH-LT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 146/2002/QĐ-UB về việc giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.688

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141