Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1350/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt đầu tư Dự án Trung tâm điều dưỡng Người có công Sa Pa do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1350/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1350/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG SA PA

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-LĐTBXH ngày 9/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch đầu thầu chuẩn bị thực hiện dự án Trung tâm điều dưỡng Người có công Sa Pa;
Căn cứ Văn bản số 42/SXD-QLN&BĐS ngày 08/10/2009 của Sở Xây dựng Lào Cai về việc tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều dưỡng Người có công Sa Pa;
Xét Tờ trình số 110/TTr-SLĐ-TBXH ngày 09/10/2009 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai về việc thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều dưỡng Người có công Sa Pa (kèm theo hồ sơ có liên quan);
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự án Trung tâm điều dưỡng Người có công Sa Pa với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Trung tâm điều dưỡng Người có công Sa Pa.

2. Chủ đầu tư dự án: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Lào Cai;

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Nhà đẹp Mỹ Đức.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KTS. Nguyễn Văn Hữu.

5. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho các đối tượng Người có công ở tỉnh Lào Cai và một số tỉnh lân cận.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Quy mô đầu tư xây dựng: 70 giường điều dưỡng;

- Nội dung đầu tư xây dựng chính:

+ Nhà đa năng (làm việc, hội trường, bếp + ăn) hai tầng, diện tích 865 m2; nhà điều dưỡng Người có công ba tầng (3 nhà), diện tích sàn mỗi nhà 702 m2; nhà để xe diện tích 60 m2.

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Sân đường nội bộ, bồn hoa, cây xanh, tiểu cảnh, non bộ, đài phun nước, hệ thống điện, cấp thoát nước, điện thoại, truyền hình, phòng cháy chữa cháy, chống sét, cổng, hàng rào… đảm bảo đồng bộ cả công trình.

+ Thiết bị phòng nghỉ, phòng làm việc, hội trường, y tế - phục hồi chức năng, nhà ăn, phương tiện vận chuyển.

7. Địa điểm xây dựng: Tổ 1, Khu Mỏ đất, Thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

8. Tổng diện tích sử dụng đất: 6.000 m2.

9. Phương án xây dựng:

Phê duyệt thiết kế cơ sở kèm theo dự án đầu tư do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Nhà đẹp Mỹ Đức lập tháng 9/2009 và đã được Sở Xây dựng Lào Cai có ý kiến thống nhất tại Văn bản số 42/SXD-QLN&BĐS ngày 08/10/2009.

Khi triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công, Chủ đầu tư phải tuân thủ các nội dung về thiết kế cơ sở đã được Sở Xây dựng Lào Cai thống nhất theo quy định tại Khoản 3, Điều 11, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được phê duyệt tại Quyết định này, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành. Trường hợp cần thay đổi, Chủ đầu tư báo cáo Bộ phê duyệt điều chỉnh trước khi thực hiện.

10. Cấp công trình: Công trình cấp IV.

11. Tổng mức đầu tư: 29.021.520.000 đồng;

(Bằng chữ: Hai chín tỉ, không trăm hai mươi mốt triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).

Trong đó:

Chi phí xây dựng: 18.846.590.000đ

Chi phí thiết bị: 2.709.220.000đ

Chi phí quản lý dự án: 422.590.000đ

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.298.890.000đ

Chi phí khác: 336.640.000đ

Dự phòng phí: 5.407.590.000đ

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước cấp.

13. Bước thiết kế: Thiết kế 2 bước gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện: Khởi công năm 2010, hoàn thành năm 2012.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm tổ chức quản lý thực hiện dự án theo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật ghi ở Điều 1 và quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ đầu tư dự án, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1350/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt đầu tư Dự án Trung tâm điều dưỡng Người có công Sa Pa do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.269

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.254.47