Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1344/QĐ-UBND phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 1344/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Mai Văn Ninh
Ngày ban hành: 19/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1344/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2008.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 16/2005/NĐ - CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ - CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ - CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; và các quy định hiện hành khác của Nhà nước có liên quan;
Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ - TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2008; Quyết định số 187/QĐ - BKH ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2008; và Quyết định số 3658/QĐ - BTC ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 cho tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Nghị quyết số 79/2007/NQ - HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá, khoá XV, kỳ họp thứ 9 về việc: " Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008 tỉnh Thanh Hóa "; Quyết định số 4242/2007/QĐ - UBND ngày 31/12/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2008;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa tại văn bản số 560/SKHĐT - TH ngày 06/5/2008 về việc: " Đề nghị giao kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008 ",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008 cho các ngành, huyện và các chủ đầu tư thực hiện theo danh mục, mức vốn và mục tiêu kèm theo quyết định này; cụ thể như sau:

1. Tổng vốn đầu tư phát triển giao kế hoạch đợt này: 55.924,0 triệu đồng. (Năm mươi lăm tỷ, chín trăm hai mươi bốn triệu đồng). (Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

Trong đó:

a) Nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh: 28.139,0 triệu đồng.

b) Nguồn vốn TW hỗ trợ theo mục tiêu: 27.785,0 triệu đồng.

2. Nguồn vốn còn lại giao kế hoạch sau: 49.860,0 triệu đồng.

Điều 2.

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào nội dung phê duyệt tại điều 1 Quyết định này thông báo chi tiết, cụ thể mức vốn và mục tiêu đầu tư kèm theo cho các ngành, huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư thực hiện.

2. Đối với các chương trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng chưa có đủ hồ sơ thủ tục (Chưa có dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt); giao cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cụ thể danh mục dự án để chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời tổng hợp, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giao kế hoạch sau khi dự án có đủ hồ sơ theo quy định.

3. Các ngành, đơn vị có liên quan, các chủ đầu tư căn cứ mức vốn và mục tiêu được giao thực hiện đúng trình tự theo đúng Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành khác có liên quan của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Các Bộ: KH & ĐT, TC (để B/cáo);
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (để B/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC 208100.

CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh

 


PHỤ LỤC 1:

DANH MỤC GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỢT III NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 19/5/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá).

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT

Danh mục dự án

Yêu cầu vốn

Đã đầu tư

Vốn còn thiếu

Kế hoạch năm 2008

Chủ đầu tư

Mục tiêu đầu tư

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Tổng số

 

 

 

55.924

 

 

A

Nguồn vốn cân đối NS tỉnh.

 

 

 

28.139

 

 

a

Thực hiện dự án.

 

 

 

25.139

 

 

I

Thanh toán khối lượng hoàn thành.

 

 

 

3.441

 

 

1

Kè xử lý sạt lở đê Tả sông Mã đoạn K33+582,8-K35+00 xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hoá.

2.793

2.417

376

376

Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão

Thanh toán theo quyết toán được duyệt.

2

Khu neo đậu tàu thuyền tránh bão Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia.

4.430

4.000

430

430

UBND huyện Tĩnh Gia

-nt-

3

Cổng, tường rào, nhà trực Trụ sở HĐND - UBND tỉnh.

806

760

46

46

UBND TP Thanh Hoá

-nt-

4

Đề án quy hoạch cung cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân Khu Kinh tế Nghi Sơn và huyện Tĩnh Gia.

256

220

36

36

 Sở NN&PTNT

-nt-

5

Đường từ cầu Đông Hương đi Khu Công nghiệp Lễ Môn (hạng mục cầu cầu Đông Hải).

7.088

6.140

948

948

UBND Thành phố Thanh Hoá

-nt-

6

Hệ thống nước sinh hoạt khu Trung tâm cụm xã Bãi Trành huyện Như Xuân.

1.671

1.193

478

478

UBND huyện Như Xuân

-nt-

7

Trường THCS bán trú, nhà chợ Trung tâm cụm xã Bãi Trành huyện Như Xuân.

1.380

1.120

260

260

UBND huyện Như Xuân

-nt-

8

Nhà hiệu bộ + Thư viện + Tường kè, khu vệ sinh và san nền Trung tâm cụm xã Thành Sơn, Quan Hoá.

862

500

362

362

UBND huyện Quan Hoá

-nt-

9

Trung tâm cụm xã Xuân Lộc huyện Thường Xuân (hạng mục cải tạo nâng cấp trạm phát lại truyền hình, phòng khám đa khoa).

295

199

96

96

UBND huyện Thường Xuân

-nt-

10

Quy hoạch Trung tâm cụm xã Lương Nội, huyện Bá Thước.

48

 

48

48

UBND huyện Bá Thước

-nt-

11

Trường tiểu học xã Tân Lập, huyện Bá Thước

745

500

245

245

UBND xã Tân Lập

-nt-

12

Đường GTNT bản Khó - đi bản Nghèo GĐII, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hoá.

550

400

150

101

UBND xã Hồi Xuân

-nt-

13

Đường điện ĐDK 35KV TBA - 30KVA-35/0,4KV Bản Mướp xã Hồi Xuân, Quan Hoá.

368

345

23

15

UBND xã Hồi Xuân

-nt-

II

Dự án chuyển tiếp.

 

 

 

3.200

 

 

1

Bến phà qua sông Mã thuộc địa phận huyện Yên Định, huyện Vĩnh Lộc.

6.054

200

5.854

3.200

Sở Giao thông vận tải

Hoàn thành và quyết toán công trình theo quy định.

III

Dự án khởi công mới.

 

 

 

18.498

 

 

1

Tu sửa đê, kè, cống địa phương năm 2008.

 

 

 

5.898

 

 

-

Đê tả sông Hoàng xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn.

1.097

 

1.097

680

UBND huyện Đông Sơn

Hoàn thành và quyết toán công trình theo quy định.

-

Đê bối Tả sông Lèn xã Nga Thạch, Nga Sơn.

520

 

520

340

UBND huyện Nga Sơn

-nt-

-

Đê Hữu sông Hoạt xã Ba Đình, huyện Nga Sơn.

2.019

 

2.019

1.200

UBND huyện Nga Sơn

-nt-

-

Đê Tả sông cầu Chày xã Định Thành, huyện Yên Định.

75

 

75

50

UBND huyện Yên Định

-nt-

-

Đê Tả sông cầu Chày xã Định Bình - Định Tăng, huyện Yên Định.

926

 

926

580

UBND huyện Yên Định

-nt-

-

Tường chống tràn bê tông mặt đê đê Tả sông Cầu Chày xã Định Công, huyện Yên Định.

2.858

 

2.858

1.700

UBND huyện Yên Định

-nt-

-

Cống cầu Gỗ dưới đê Tả cầu Chày xã Yên Tâm, huyện Yên Định.

875

 

875

540

UBND huyện Yên Định

-nt-

-

Cống Trúc Chuẩn đê Hữu sông Hoàng xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn.

746

 

746

500

Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão

-nt-

-

Cống Giả Cá đê Tả sông Hoạt xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.

457

 

457

308

Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão

-nt-

3

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Ban Tuyên giáo và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

4.406

200

4.206

2.000

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Triển khai thực hiện dự án

4

Trụ sở làm việc cơ quan Huyện uỷ Tĩnh Gia.

6.017

50

5.967

2.000

Huyện uỷ Tĩnh Gia

-nt-

5

Ký túc xá Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nh­ Xuân.

948

 

948

700

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Như Xuân

Hỗ trợ theo văn bản số 328/UBND - TH ngày 8/8/2006 của UBND tỉnh.

6

Kiên cố hoá kênh trạm bơm Châu Lộc, huyện Hậu Lộc.

23.493

100

23.393

6.000

UBND huyện Hậu Lộc

Triển khai thực hiện dự án.

7

Đầu tư trang bị máy siêu âm màu 4D, Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh.

1.914

 

1.914

1.900

Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ tỉnh.

Hoàn thành và quyết toán công trình theo quy định.

b

Chuẩn bị đầu tư.

 

 

 

3.000

 

Giao sở KH&ĐT rà soát, bổ sung các dự án chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch năm 2009 và các năm tiếp theo báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh giao vốn chi tiết cho từng công trình.

B

Vốn TW hỗ trợ theo mục tiêu.

 

 

 

27.785

 

 

1

Đầu tư hạ tầng du lịch.

 

 

 

2.000

 

 

-

Đường giao thông ngã tư Goòng - Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa (phần NS tỉnh đầu tư).

25.043

15.000

10.043

2.000

UBND huyện Hoằng Hóa

Triển khai thực hiện giai đoạn II của dự án theo văn bản số 1337/UBND - KTTC ngày 04/4/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2

Đầu tư chương trình đê biển.

 

 

 

12.000

 

 

-

Đê, kè bờ tả sông Yên xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương

33.766

 

33.766

12.000

Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão.

Triển khai thực hiện dự án

3

Đầu tư vùng an toàn khu (ATK).

 

 

 

1.600

 

 

-

Đường giao thông từ làng Bứa đi UBND xã Cao Thịnh.

8.141

4.400

3.741

1.600

UBND huyện Ngọc Lặc

Hoàn thành và quyết toán công trình theo quy định.

4

Vốn đối ứng các dự án ODA.

 

 

 

2.185

 

 

-

Vốn đối ứng dự án " Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng ".

 

 

 

1.377

 

Chi tiết có phụ biểu kèm theo.

-

Dự án quản lý rủi do thiên tai - hệ thống tiêu úng Cầu Khải (WB4).

6.180

3.560

2.620

808

Sở NN & PTNT

Thực hiện công tác CBĐT đảm bảo đủ hồ sơ theo quy định của nhà tài trợ và triển khai phần vốn đối ứng do ngân sách địa phương đảm nhận.

5

Vốn hỗ trợ khác.

 

 

 

10.000

 

 

-

Trang thiết bị y tế Bệnh viện Nhi.

20.525

 

20.525

10.000

Bệnh viện Nhi

Trên cơ sở dự án được duyệt và kế hoạch vốn được giao, chủ đầu tư lựa chọn đầu tư các thiết bị cần thiết để phục vụ khám chữa bệnh.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1344/QĐ-UBND phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.697
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30