Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2015 danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn năm 2015-2020 và định hướng đến năm 2030

Số hiệu: 1315/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Thành
Ngày ban hành: 18/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1315/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI, THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN NĂM 2015-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tại các văn bản: Tờ trình số 65/TTr-BXTĐT ngày 20/4/2015; Công văn số 358/BXTĐT-DA6 ngày 25/4/2015; Công văn số 373/BXTĐT-DA6 ngày 04/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn năm 2015-2020 và định hướng đến năm 2030 kèm theo Quyết định này (sau đây gọi chung là Danh mục).

Điều 2. Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan trên cơ sở Danh mục ban hành tại Quyết định này xây dựng tài liệu, thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến Danh mục; vận động, xúc tiến kêu gọi đầu tư; kiến nghị bổ sung hoặc điều chỉnh Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh: số 1016/QĐ-UBND ngày 22/5/2014, số 1951/QĐ-UBND ngày 06/9/2014, số 2831/QĐ-UBND ngày 28/11/2014, số 2691/QĐ-UBND ngày 17/11/2014, số 544/QĐ-UBND ngày 14/2/2015, số 52/QĐ-UBND ngày 09/01/2015, số 2542/QĐ-UBND ngày 31/10/2014, số 741/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 về việc ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh năm 2014-2016 và định hướng đến năm 2020.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Bộ KH và ĐT;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Đài PTTH, Báo QN;
- Lãnh đạo VP, XD1-4, TM1-4, MT, KHCN, CN, QH1-3, NLN1-2, GD, VX1-3, GT1-2, TH1-2;
- TT Thông tin;
- Lưu: VT, XD2.
XD2.60b-CV151.QĐ10

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

DANH MỤC

DỰ ÁN KÊU GỌI, THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN NĂM 2015-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

TT

TÊN DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
(MỤC TIÊU, QUY MÔ DỰ ÁN)

DỰ KIẾN TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ LỰA CHỌN

ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI

I. LĨNH VỰC GIAO THÔNG (13 dự án)

1

Dự án Đường cao tốc Hạ Long - Mông Dương- Vân Đồn và Dự án Cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương

Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn

- Dự án đường cao tốc: Xây dựng đường cao tốc đạt tiêu chuẩn đường loại A gồm 4-6 làn xe, tốc độ 80-120 km/h. Chiều dài khoảng 59,38km

- Dự án cải tạo QL18: Điểm đầu Km 132+520 QL18, phường Hà Tu, Hạ Long; Điểm cuối Km 165+130 trên QL18 phường Mông Dương, Cẩm Phả

Khoảng 15.202 tỷ đồng
(~ 723 triệu USD)

PPP, ODA

Sở GTVT

2

Dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên (bao gồm cả cầu Vân Tiên)

Vân Đồn, Tiên Yên

- Xây dựng đường cao tốc đạt tiêu chuẩn đường loại A gồm 4-6 làn xe, tốc độ 80-120 km/h.

- Chiều dài khoảng 32,0km

Khoảng 7.000,0 tỷ đồng
(~ 333 triệu USD)

PPP, ODA

Sở GTVT

3

Dự án Đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái

Tiên Yên, Móng Cái

- Xây dựng đường cao tốc đạt tiêu chuẩn đường loại A gồm 4-6 làn xe, tốc độ 80-120 km/h.

- Chiều dài khoảng 57,2km

Khoảng 12.600 tỷ đồng
(~ 600 triệu USD)

PPP, ODA

Sở GTVT

4

Cảng Mũi Chùa

Huyện Tiên Yên

- Diện tích sử dụng đất: 5,5ha.

- Đầu tư xây dựng đến năm 2020: 02 bến cho tàu 1.000-3.000 DWT, công suất đạt 500.000 T/năm.

1000 tỷ đồng
(~ 47 triệu USD)

PPP, ODA

Sở GTVT

5

Cảng Vạn Gia

Thành phố Móng Cái

- Đầu tư nâng cấp xây dựng cảng đạt công suất đến năm 2020: 1.000.000 T/năm.

1000 tỷ đồng
(~47 triệu USD)

PPP, ODA

Sở GTVT

6

Cảng du lịch Hòn Gai

Thành phố Hạ Long

- Đầu tư xây dựng bến để đón nhận tàu khách du lịch Bắc- Nam, tàu khách quốc tế có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng 70,000 GRT.

- Quy mô đến năm 2020 tiếp nhận tàu tải trọng 100.000 GRT và đón được 95 vạn khách/năm.

320 tỷ đồng
(~ 15 triệu USD)

PPP, ODA

Sở GTVT

7

Đường giao thông và bãi đỗ xe tại cửa khẩu Hoành Mô và cửa khẩu Đồng Văn

- xã Đồng Mô, xã Đồng Văn, Huyện Bình Liêu - Nằm phía bên phải QL18C tại lý trình Km 48+150 thuộc bản Đồng Mô, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu.

-Bãi đỗ Hoành Mô:

+ Tổng diện tích 4,03ha; Công suất 135 xe; Riêng bãi đỗ xe container 2,6 ha.

+ Đường giao thông: Đấu nối từ quốc lộ 18C vào trong bãi đỗ (không làm đường dẫn).

- Bãi đỗ Đồng Văn:

+ Tổng diện tích đất 2,82ha; Công suất: 110 xe; Riêng bãi đỗ xe container 2,3 ha.

+ Đường giao thông: L = 558,3m.

+ Đường đạt tiêu chuẩn cấp III miền núi, tốc độ 60km/h.

100 tỷ đồng
(~ 5 triệu USD)

PPP

Huyện Bình Liêu

8

Đường cao tốc Nội Bài -Hạ Long

Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long

Đường Cao tốc loại A, tổng chiều dài tuyến L=55 Km, Quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100-:-120 Km/h

12.128 tỷ đồng
(~577 triệu USD)

PPP

Sở Xây dựng

9

Tuyến đường giao thông trục chính nối các khu chức năng, khu kinh tế Vân đồn (giai đoạn 2)

Xã Đoàn Kết, Đài Xuyên, Bình Dân, Vạn Yên, huyện Vân Đồn

- Mục đích: Kết nối các khu chức năng chính KKT Vân Đồn, chiều dài 13 Km, quy mô đường cấp II

650 tỷ đồng
(~31 triệu USD)

PPP; 100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

BQLKKT

10

Tuyến đường trục chính trung tâm Khu đô thị Cái Rồng, khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Xã Đông Xá, thị trấn Cái Rồng, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn

- Mục đích: Hoàn thiện hạ tầng giao thông khu đô thị Cái Rồng, Chiều dài 10m

1.100 tỷ đồng
(~52 triệu USD)

PPP; 100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

BQLKKT

11

Cảng Bắc Cái Bầu

Phía Bắc, đảo Cái Bầu, Vân Đồn

- Xây dựng Cảng tổng hợp.

- Diện tích nghiên cứu 700 ha

25.200 tỷ đồng
(~1.200 triệu USD)

PPP; 100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

BQLKKT

12

 Mở rộng nâng cấp cảng Cái Rồng

Xây dựng tại vị trí bến hiện hữu thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn

- Mục đích: Mở rộng, nâng cấp cảng Cái Rồng hiện nay về phía Đông Bắc, Tây Nam và phía Đông Nam (phía biển) đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để nâng cao năng lực vận tải bốc xếp, neo đậu thành cảng tổng hợp (cảng khách, cảng hàng hóa, cảng cá). Đồng thời quy hoạch khu vực phía Tây Nam cảng thành khu dịch vụ phục vụ hoạt động cảng.

412,942 tỷ đồng
(~20 triệu USD)

PPP; 100%vốn nhà đầu tư; Liên doanh

BQLKKT

13

Dự án Bến cảng đa năng tại đảo Hòn Miều và đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà.

Đảo Hòn Miều tại khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà và đảo Cái Chiên huyện Hải Hà

- Mục tiêu:

+ Cụ thể hóa và triển khai các Quyết định, văn bản của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam về việc thỏa thuận vị trí xây dựng bến cảng đa năng giai đoạn 1 tại đảo Hòn Miều và đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh nhằm để phục vụ trực tiếp khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà có kết hợp khai thác cảng tổng hợp, container phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của khu vực.

+ Đảm bảo phát triển đồng bộ, bền vững giữa bến cảng biển với luồng tàu, giữa kết cấu hạ tầng bến cảng với hạ tầng giao thông kết nối giữa bến cảng đảo Hòn Miều và đảo Cái Chiên với tổng thể khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và khu công nghiệp cảng biển Hải Hà. Khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế khu đất, khu mặt nước. Tổ chức các khu chức năng với cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Bảo vệ môi trường sinh thái hướng tới phát triển bền vững, tạo ra môi trường không gian, kiến trúc cảnh quan phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch phát triển không gian khu vực.

- Tính chất: Là một bộ phận của cảng biển Hải Hà, phục vụ trực tiếp Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái có kết hợp khai thác hàng tổng hợp phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh và khu vực.

- Quy mô và tiến độ đầu tư dự kiến: Tổng diện tích đất quy hoạch, đầu tư dự án khoảng: 882,25 ha. Trong đó: Khu vực đảo Hòn Miều khoảng 490 ha, Khu vực đảo Cái Chiên khoảng 380 ha.

~6.500 tỷ đồng. Gồm:
- GD1: ~3.260 tỷ đồng.
- GĐ2: ~3.240 tỷ đồng.

100% vốn nhà đầu tư.

BQLKKT

II. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT KCN VÀ ĐÔ THỊ (10 dự án)

1

Khu phi thuế quan khu công nghiệp sạch tại KKT Vân Đồn

xã Bình Dân, đảo Cái Bầu, Huyện Vân Đồn

- Xây dựng KCN sạch với chính sách đặc biệt tự do về thuế (phi thuế quan) nhằm phát huy lợi thế cảng hàng không, kích thích và phát huy hiệu quả đầu tư vào Khu kinh tế Vân Đồn.

- Diện tích đất sử dụng: 250 - 500 ha.

27.300-31.500 tỷ đồng
(~1,3 ¸1,5 tỷ USD)

100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

Ban QLKKT

2

Đầu tư xây dựng KCN và dịch vụ Đầm Nhà Mạc

Các xã: Phong Cốc, Yên Hải, Liên Vị, Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên

- Diện tích đất sử dụng: 3170 ha.

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN và khu dịch vụ kèm theo. Trong đó diện tích khu công nghiệp là 1500 ha.

Khoảng 11.000 tỷ đồng
(~530 triệu USD)

100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

Ban QLKKT

3

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Quán Triều

Các xã: Xuân Sơn, Kim Sơn, Bình Khê, Huyện Đông Triều

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN.

- Diện tích đất sử dụng: 150 ha

Khoảng 1.224 tỷ đồng
(~58 triệu USD)

100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

Ban QLKKT

4

Đầu tư XD và kinh doanh hạ tầng KCN Việt Hưng (giai đoạn 2)

Phường Việt Hưng, TP Hạ Long

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN và khu dịch vụ kèm theo.

- Diện tích đất sử dụng: 130 ha.

Khoảng 1000 tỷ đồng
(~50 triệu USD)

100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

Ban QLKKT

5

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Phương Nam

Phường Phương Nam, Phương Đông, TP Uông Bí

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN.

- Diện tích đất sử dụng: 709,01 ha. Trong đó đất sử dụng trong KCN là 459,64 ha

Khoảng 5.296 tỷ đồng
(~251 triệu USD)

100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

Ban QLKKT

6

Đầu tư xây dựng KCN Tiên Yên (giai đoạn 1)

Tiên Yên

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN và khu dịch vụ kèm theo.

- Diện tích nghiên cứu 100 ha trên tổng diện tích 350 ha

8.000 tỷ đồng
(~381 triệu USD)

PPP; 100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

Sở Xây dựng

7

Khu trung tâm hành chính Khu kinh tế Vân Đồn

Huyện Vân Đồn

- Mục đích: xây dựng Trung tâm hành chính tập trung của KKT Vân Đồn;

- Diện tích đất sử dụng 23 ha.

619,931 tỷ đồng
(~30 triệu USD)

PPP (đầu tư tư, sử dụng công)

BQLKKT

8

Xây dựng hạ tầng khu phi thuế quan

Tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn

- Diện tích nghiên cứu 50,45ha

440 tỷ đồng
(~21 triệu USD)

PPP;100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

BQLKKT

9

Các dự án thành phần vào khu công nghiệp Đông Mai

KCN Đông Mai, Quảng Yên

- Mục đích: Xây dựng các nhà máy sản xuất đầu tư vào các lĩnh vực: Cơ khí chế tạo, lắp ráp thiết bị giao thông; Sản xuất vật liệu xây dựng, trang trí nội thất; Chế tạo, lắp ráp cơ khí chính xác; Chế biến nông sản, thực phẩm; Công nghiệp sản xuất thiết bị y tế; Sản xuất, lắp ráp hàng điện tử; Sản xuất hàng tiêu dùng; Dệt may và một số ngành công nghiệp khác.

Nhà đầu tư đề xuất

Liên doanh; 100% vốn nhà đầu tư

BQLKKT

10

Xây dựng công viên nghĩa trang và đài hóa thân Km 15

Xã Hải Tiến, TP Móng Cái

- Đầu tư xây dựng nghĩa trang và đài hóa thân phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn thành phố

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn nhà đầu tư

Móng Cái

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA, DỊCH VỤ DU LỊCH, THƯƠNG MẠI (27 dự án)

 

1

Khu du lịch sinh thái đảo Phượng Hoàng

Đảo Phượng Hoàng, Huyện Vân Đồn

- Diện tích đất sử dụng: 6,91 km2.

- Xây dựng khu du lịch sinh thái (bãi tắm, khu biệt thự, khách sạn, bến thuyền khu du lịch sinh thái...); đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế về địa hình và cảnh quan của khu vực, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường cảnh quan vịnh Bái Tử Long.

5.250 tỷ đồng
(~250 triệu USD)

PPP, 100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

Ban QLKKT

2

Khu du lịch sinh thái đảo Nất Đất

Đảo Nất Đất, Huyện Vân Đồn

- Diện tích đất sử dụng: 1,16 km2.

- Xây dựng khu du lịch sinh thái (bãi tắm, khu biệt thự, khách sạn, bến thuyền khu du lịch sinh thái...); đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế về địa hình và cảnh quan của khu vực, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường cảnh quan vịnh Bái Tử Long.

3.150 tỷ đồng
(~150 triệu USD)

PPP,100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

Ban QLKKT

3

Khu du lịch sinh thái Resort hồ Yên Trung

Phường Phương Đông, TP Uông BÍ

- Xây dựng khu du lịch, dịch vụ sinh thái.

- Diện tích nghiên cứu: 472,8 ha

Nhà đầu tư đề xuất

PPP,100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

UBND TP Uông Bí

4

Dự án quần thể khu trung tâm vui chơi giải trí (trong đó có sân golf Ao Tiên)

Tại khu vực Ao Tiên, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Xây dựng Quần thể sân Golf, Khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp thành Khu trung tâm vui chơi, giải trí cao cấp điển hình phục vụ nhu cầu khách du lịch trong và ngoài nước khi đến với tỉnh Quảng Ninh.

- Quy mô: với tổng diện tích sử dụng đất 300 ha, 27 lỗ.

Nhà đầu tư đề xuất

PPP,100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

Ban LKKT

5

Dự án bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng tỉnh Quảng Ninh

Phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên

Quy mô diện tích khoảng 380 ha, gồm 11 điểm di tích đình, đền, miếu, bãi cọc và khu vực bảo vệ, dịch vụ du lịch phát huy giá trị di tích bao quanh. Trong đó:

- Khu vực bảo vệ I: 79,47 ha;

- Khu vực bảo vệ II: 114,78 ha;

- Khu vực phục vụ du lịch và hỗ trợ phát huy giá trị di tích 167,75 ha.

446,5 tỷ đồng

PPP

UBND thị xã Quảng Yên

6

Dự án quần thể du lịch sinh thái cao cấp

Hòn Chín, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn

Xây dựng quần thể khách sạn, khu nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, đẳng cấp quốc tế.

Quy mô diện tích: khoảng 28ha

2.500 tỷ đồng

100% vốn nhà đầu tư

Ban QLKKT

7

Khu du lịch sinh thái biển

Hòn Soi Nhụ, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn

- Xây dựng khu du lịch sinh thái biển với đẳng cấp 5 sao

- Quy mô diện tích: khoảng 120ha diện tích toàn đảo (trong đó: 19 ha để xây dựng các hạng mục công trình, phần diện tích còn lại 100 ha là núi đá và rừng).

637 tỷ đồng
(30 triệu USD)

100% vốn nhà đầu tư

Ban QLKKT

8

Dự án Sân golf, khu du lịch sinh thái tại Đảo Minh Châu - Quan Lạn, khu Kinh tế Vân Đồn

Xã Minh Châu, xã Quan Lạn, Vân Đồn

- Mục tiêu:Xây dựng sân golf, khu du lịch sinh thái biển, các khách sạn đạt tiêu chuẩn 3,4,5 và 6 sao, các công trình phụ trợ hoàn chỉnh

- Quy mô diện tích dự kiến khoảng 452 ha.

3.500 tỷ đồng

100% vốn nhà đầu tư

Ban QLKKT

9

Các dự án thành phần thuộc quy hoạch Khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan (khu vực từ cầu Bài Thơ 1 đến bến phà Bãi Cháy cũ)

phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long

- Là khu dịch vụ cao cấp được đầu tư đồng bộ hệ thống công trình hỗn hợp cao tầng có bệnh viện đa khoa quốc tế, tạo thành trung tâm thương mại dịch vụ cao cấp, đồng bộ; là điểm nhấn chính và quan trọng bậc nhất thành phố Hạ Long

- Tổng diện tích nghiên cứu 683.500m2; gồm: Diện tích quy hoạch mặt nước là 253.198m2; diện tích quy hoạch đất là 430.302m2

Nhà đầu tư đề xuất

PPP; 100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

IPA

10

Các dự án thành phần thuộc quy hoạch Khu phức hợp đô thị Hạ Long Xanh

thị xã Quảng Yên, thành phố Hạ Long

- Xây dựng Hạ Long thành trung tâm phát triển của vùng, lấy phát triển dịch vụ văn hóa, giải trí làm trọng tâm và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế từ “nâu” sang "xanh”; là thành phố du lịch xanh, cảng biển quốc tế văn minh, hiện đại.

- Quy mô diện tích: Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 8449,1 ha (trong đó: nền đất 5182,1 ha; mặt nước 3267 ha)

Nhà đầu tư đề xuất

PPP; 100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

IPA

11

Các dự án thành phần thuộc quy hoạch Khu du lịch và đô thị sinh thái đảo Hoàng Tân

xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên

- Xây dựng một khu đô thị, du lịch sinh thái kiểu mẫu với môi trường xanh, sạch đẹp đáp ứng được tiêu chí phát triển trong tương lai, trở thành khu đô thị, du lịch sinh thái mang tầm khu vực và quốc tế.

- Quy mô diện tích: Khoảng 328,6 ha.

Nhà đầu tư đề xuất

PPP; 100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

IPA

12

Khu du lịch sinh thái resort ven biển Tây Cô Tô

Phía Tây, huyện Đảo Cô Tô

- Xây dựng khu du lịch sinh thái (bãi tắm, khu biệt thự, khách sạn, bến thuyền khu du lịch sinh thái...); đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế về địa hình và cảnh quan của khu vực, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường cảnh quan đảo Cô Tô

- Diện tích đất nghiên cứu: 15 ha.

300 tỷ đồng
(~14 triệu USD)

PPP; 100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

Sở Xây dựng

13

Khu du lịch sinh thái resort ven biển Bắc đảo Cô Tô

Phía Bắc, huyện Đảo Cô Tô

- Xây dựng khu du lịch sinh thái (bãi tắm, khu biệt thự, khách sạn, bến thuyền khu du lịch sinh thái..,); đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế về địa hình và cảnh quan của khu vực, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường cảnh quan đảo Cô Tô

- Diện tích đất nghiên cứu: 15 ha.

340 tỷ đồng
(~16 triệu USD)

PPP; 100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

Sở Xây dựng

14

Khu du lịch Cái Chiên huyện Hải Hà

Cái Chiên, huyện Hải Hà

- Xây dựng hạ tầng khu du lịch, các công trình dịch vụ trong khu du lịch.

- Diện tích đất nghiên cứu: 380 ha

7.600 tỷ đồng
(~362 triệu USD)

PPP; 100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

Sở Xây dựng

15

Khu du lịch Trà Cổ thành phố Móng Cái

Trà Cổ, Tp Móng Cái

- Xây dựng hạ tầng khu du lịch, các công trình dịch vụ trong khu du lịch.

- Diện tích đất nghiên cứu: 280 ha

5.600 tỷ đồng
(~267 triệu USD)

PPP; 100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

Sở Xây dựng

16

Khu du lịch (đi bộ khám phá) huyện Bình Liêu

Huyện Bình Liêu

- Xây dựng hạ tầng khu du lịch, các công trình dịch vụ trong khu du lịch.

- Diện tích đất nghiên cứu: 40 ha

800 tỷ đồng
(~38 triệu USD)

PPP; 100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

Sở Xây dựng

17

Khu du lịch Cao Ba Lanh

Tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn

- Xây dựng hạ tầng khu du lịch, các công trình dịch vụ trong khu du lịch.

- Diện tích nghiên cứu 48,15 ha

800 tỷ đồng
(~38 triệu USD)

PPP; 100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

BQLKKT

18

Dự án sân Golf đồi Hùng Thắng

Phường Hùng Thắng, Hạ Long

- Diện tích nghiên cứu khoảng: 173 ha

- Đầu tư xây dựng sân Golf 36 lỗ

Nhà đầu tư đề xuất

PPP, 100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

IPA

19

Dự án sân Golf An Biên

Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ

- Diện tích nghiên cứu khoảng: 100 ha

- Đầu tư xây dựng sân golf 18 lỗ

Nhà đầu tư đề xuất

PPP, 100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

IPA

20

Dự án sân Golf Khe Chè

Xã An Sinh Huyện Đông Triều

- Diện tích nghiên cứu khoảng: 100 ha

- Đầu tư xây dựng sân golf 27 lỗ

Nhà đầu tư đề xuất

PPP, 100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

IPA

21

Tuyến đường vào khu di tích lịch sử và hệ thống Khu dịch vụ hai bên tuyến đường vào khu di tích danh thắng Yên Tử

Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí

* Đoạn từ Ql 18 đến chùa Suối Tắm:

- Tuyến đường đoạn 1: L=3Km; mặt cắt tuyến đường 3m+7.5m+3m+7.5m+3m=24m.

Điểm đầu tuyến tại ngã ba giao giữa quốc lộ 18 và tuyến đường hiện trạng đi vào khu di tích lịch sử danh thắng Yên Tử, điểm cuối tuyến tại khu vực chùa Suối Tắm.

* Đoạn từ chùa Suối Tắm đến bến xe Giải Oan: Chưa được phê duyệt

* Khu dịch vụ 2 bên tuyến đường: có tổng diện tích 166.7ha

Nhà đầu tư đề xuất

PPP, 100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

UBND TP Uông Bí

22

Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế tại thành phố Móng Cái

Thành phố Móng Cái

- Diện tích đất sử dụng: 5 ha

4.200 tỷ đồng
(~200 triệu USD)

PPP, 100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

UBND TP Móng Cái

23

Trung tâm dịch vụ tài chính thành phố Hạ Long

Phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long

- Xây dựng Khu trung tâm dịch vụ Tài chính điển hình của thành phố Hạ Long.

- Diện tích đất sử dụng: 10 ha, cao từ 12-25 tầng, mật độ xây dựng từ 24-40%

- Đất thuộc quyền quản lý của Công ty Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long; đã được đầu tư hạ tầng đầy đủ, đồng bộ, giao thông thuận tiện

Nhà đầu tư đề xuất

PPP, 100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

UBND TP Hạ Long

24

Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc

Phường Đại Yên, Hạ Long-Phía Đông giáp khu dân cư thôn 2 xã Đại Yên; phía Nam giáp sông Hốt; phía Bắc giáp QL18

- Xây dựng trung tâm thể thao vùng Đông Bắc cấp vùng với tổng diện tích nghiên cứu 2.426.187 m2, gồm:

Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ; Sân vận động 3 vạn chỗ; Khu thể thao dưới nước; Quảng trường trung tâm; Khu vực sân tennis; khu nghỉ dưỡng, phục hồi chức năng; khu tập luyện, nhà ở vận động viên; trung tâm triển lãm, bảo tang...

- Mục đích: phục vụ luyện tập thi đấu trong nước và quốc tế

8.000 tỷ đồng
(~381 triệu USD)

PPP

BQLCTVH TT

25

Dự án cải tạo chung cư cũ số 5,6,7,8 thuộc phường Trần Hưng Đạo

Phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long

- Tạo thành các khu nhà cao tầng mới, hiện đại, tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị. Mục đích làm nhà ở chung cư và dịch vụ hỗn hợp.

Nhà đầu tư đề xuất

PPP,100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

IPA

26

Dự án Chung cư kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ văn phòng 30 tầng

Phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long

- Xây dựng tòa nhà đa năng (Chung cư kết hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng 30 tầng) đẹp, hiện đại và đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật để tạo điểm nhấn không gian khu vực;

- Quy mô diện tích: khoảng 4.378,6 m2

Nhà đầu tư đề xuất

PPP,100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

IPA

27

Dự án sân golf ngôi sao Hạ Long

Khu đồi cột 3 đến cột 8, thành phố Hạ Long

- Diện tích nghiên cứu khoảng 310 ha, gồm 03 khu chức năng (Đã được điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020 tại Quyết định số 795/QĐ-TTG ngày 26/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ):

+ Sân Golf 27 lỗ và khu dịch vụ phụ trợ (85 ha);

+ Khu biệt thự cao cấp (30 ha);

+ Công viên rừng cảnh quan (185 ha)

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn nhà đầu tư

IPA

IV. LĨNH VỰC Y TẾ, GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO (07 dự án)

 

1

Bệnh viện quốc tế Hạ Long

Phường Đại Yên, TP Hạ Long

Quy mô khoảng 300 - 500 giường bệnh.

+ Giai đoạn 1: 2014-2020: 300 giường bệnh.

+ Giai đoạn 2: 2020-2030: phát triển lên quy mô 500 giường bệnh.

- Diện tích: 12 ha. Nằm bên cạnh Quốc lộ 18, hướng nhìn ra vịnh Hạ Long.

Khoảng: 420-676 tỷ đồng
(~20-32 triệu USD)

PPP,100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

Sở Y tế

2

Bệnh viện quốc tế Vân Đồn

Xã Đông Xá, huyện Vân Đồn

- Diện tích: 7 ha; quy mô khoảng 300-500 giường bệnh,

+ Giai đoạn 1: 2014-2020: 300 giường bệnh.

+ Giai đoạn 2: 2020-2030: 500 giường bệnh.

Khoảng: 420-676 tỷ đồng
(~20-32 triệu USD)

PPP, 100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

Sở Y tế

3

Bệnh viện quốc tế Móng Cái

Phường Ninh Dương, TP Móng Cái

- Quy mô khoảng 200 - 400 giường bệnh.

+ Giai đoạn 1: 2014-2020: 200 giường bệnh.

+ Giai đoạn 2: 2020-2030: 400 giường bệnh.

- Diện tích: 3,36 ha

Khoảng 280-540 tỷ đồng
(~14-26 triệu USD)

PPP, 100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

Sở Y tế

4

Dự án Bệnh viện tư nhân Cẩm Phả

Thành phố Cẩm Phả

Quy mô 150 giường bệnh

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

Y Tế

5

Dự án xây dựng trường cao đẳng nghề Móng Cái

Khu 6, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái

Quy mô tuyển sinh 1.500 sinh viên/năm; với 03 hệ đào tạo là cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề thuộc các lĩnh vực; Du lịch - khách sạn - giải trí, nông - lâm - ngư nghiệp, dịch vụ thương mại tài chính chất lượng cao, kỹ thuật - công nghệ, xây dựng, kinh tế - tin học - ngoại ngữ. Quy mô đào tạo từ 2.500-3.000 người; với đội ngũ giáo viên khoảng 150 người.

- Diện tích: khoảng 12-15 ha;

Khoảng: 217 tỷ đồng
(~10 triệu USD)

PPP, 100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

Sở LĐTBXH

6

Trường đại học Hạ Long II

Phường Nam Khê, TP Uông Bí

Quy mô tuyển sinh: 4.000-10.000 sinh viên. Hệ đào tạo gồm: Đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Diện tích sử dụng đất: 49,2ha;

Khoảng: 539-:-1.310 tỷ đồng
(~26-62 triệu USD)

PPP, 100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

Sở GDĐT

7

Trường đại học Quốc tế Móng Cái

TP Móng Cái

- Diện tích sử dụng đất: 50ha;

- Tiêu chuẩn trường đại học đạt tiêu chuẩn Quốc tế

185 tỷ đồng
(~9 triệu USD)

PPP; 100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

Sở Xây dựng

V. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG VÀ CẤP NƯỚC (06 dự án).

 

1

Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp cho 03 địa phương TP Hạ Long- huyện Hoành Bồ- TP Cẩm Phả

Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả

1. Diện tích đất sử dụng khoảng 100 ha

2. Dự kiến Công suất xử lý 580-860 Tấn rác thải/ngày.

Nhà đầu tư đề xuất

PPP

Sở TNMT,

2

Dự án phát triển Hệ thống Xử lý nước thải tại các Thành phố: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Vân Đồn

Thành phố: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí và huyện Vân Đồn

1. Tại Hạ Long: 01 điểm công suất 22.000 m3/ngày và trạm bơm công suất 15m3/phút; 01 điểm công suất 31. 000m3/ ngày; Xây dựng đường ống thu gom, thoát nước thải.

2. Tại Cẩm Phả: 02 điểm Công suất 34.000m3/ngày và 29.000m3/ngày. Xây dựng đường ống thu gom, thoát nước thải.

3. Tại thành phố Uông Bí: công suất 52.000m3/ngày, xây dựng đường ống thu gom, thoát nước thải.

4. Tại Vân Đồn: 02 điểm công suất 30.000 m3/ngày và 31.000m3/ ngày; XD đường ống thu gom, thoát nước thải.

Nhà đầu tư đề xuất

PPP

Sở TNMT

3

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho huyện Hải Hà

Huyện Hải Hà

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu vực huyện Hải Hà với công suất 3.000 m3/ngày đêm và tuyến đường ống thu gom dài 19Km

2.741 tỷ đồng
(129 triệu USD)

PPP

TNMT

4

Các dự án chế biến cát xây dựng từ nguồn đá vụn trong chế biến đá Ryolit, cát kết; cuội sỏi ở khu vực miền Đông và đá cát kết, cuội kết trong đá thải các mỏ than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Khu vực miền Đông và các địa phương có sản xuất than

Nhằm khai thác triệt để, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, khuyến khích chế biến sâu để sản xuất các sản phẩm mới có giá trị cao đáp ứng thị trường tiêu dùng trong nước và xuất khẩu tạo giá trị gia tăng cao của khoáng sản

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn nhà đầu tư

TNMT

5

Nhà máy nước hồ Khe Cát

Xã Hải Lạng, Tiên Yên

Quy mô cấp nước 3000m3/ngày

50 tỷ đồng

PPP; 100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

Tiên Yên

6

Nhà máy nước hồ Khe Táu

Xã Đông Ngũ, Tiên Yên

Quy mô cấp nước 3000m3/ngày

40 tỷ đồng

PPP; 100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

Tiên Yên

VI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (08 dự án).

 

1

Các dự án thành phần thuộc Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Xã Hồng Thái Tây, huyện Đông Triều

Tổng diện tích khoảng: 914.976m2. Trong đó:

- Khu hành chính trung tâm: 46.634 m2;

- Khu sản xuất kêu gọi đầu tư: 720.071 m2;

- Đất giao thông hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất: 148.271 m2; (Hạ tầng kỹ thuật dùng chung do nhà nước đầu tư)

Nhà đầu tư đề xuất

PPP, 100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

UBND huyện Đông Triều

 

2

Đầu tư xây dựng Trung tâm phát triển chăn nuôi công nghiệp tập trung

Xã Quảng Phong, huyện Hải Hà

- Mục tiêu: Nhằm đưa ngành chăn nuôi trên địa bàn trở thành ngành sản xuất chính, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Quy mô: 150 ha (trong đó thu hồi diện tích của Công ty CP chè Phương Đông 80 ha; đất GPMB 70 ha).

450 tỷ đồng
(~21 triệu USD)

100% vốn nhà đầu tư

Hải Hà

 

3

Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa bò

Xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà;

Chăn nuôi 3.000 con bò sữa và xây dựng nhà máy chế biến sữa bò

100 tỷ đồng
(~5 triệu USD)

100% vốn nhà đầu tư

Hải Hà

 

4

Phát triển vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến chè cao cấp xuất khẩu

Huyện Hải Hà, Đầm Hà

- Mục tiêu: Xây dựng vùng nguyên liệu chè với các giống có chất lượng cao phù hợp thay thế dần diện tích chè cũ năng suất và phẩm chất chè thấp. Xây dựng nhà máy chế biến hiện đại với công suất từ 8.000 - 10.000 tấn búp tươi/năm;

- Quy mô: Diện tích chè hiện có 1.200 ha đến năm 2020 đạt 1.500ha.

Nhà đầu tư đề xuất

PPP; 100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

Sở

NNPTNT

 

5

Các dự án thành phần thuộc vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung

Xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn

- Mục tiêu: Xây dựng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung nhằm thu hút các nhà đầu tư xây dựng các trại giống nhuyễn thể và vùng ươm giống nhuyễn thể sạch bệnh, chất lượng cao, cung cấp cho vùng nuôi thương tẩm của tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh ven biển Bắc Bộ;

- Quy mô: diện tích toàn vùng 300 ha. Trong đó: mặt nước 292,4 ha; diện tích đất 7,6 ha.

Nhà đầu tư đề xuất

PPP; 100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

Sở NNPTNT

 

6

Dự án khu chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm

Thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên và Động Hà Tân Lập và Sơn Hải, huyện Đầm Hà

- Diện tích tại Thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên 29,07 ha;

- Diện tích tại Động Hà Tân Lập và Sơn Hải 28,79 ha

82 tỷ đồng

PPP; 100% vốn nhà đầu tư; Liên doanh

Huyện Đầm Hà

 

7

Dự án xây dựng dây chuyền chế biến thủy sản công nghệ cao

Thị trấn Cô Tô

- Chế biến các sản phẩm hải sản chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu suất kinh tế.

- Quy mô: 30.000 tấn/năm

120 tỷ đồng

100% vốn nhà đầu tư

Cô Tô

 

8

Dự án nuôi chế biến sá sùng thương phẩm

Xã Quảng Minh, Hải Hà

- Hình thành vùng nuôi tập trung thương phẩm

- Quy mô diện tích 300 ha

30 tỷ đồng

100% vốn nhà đầu tư

Hải Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2015 danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn năm 2015-2020 và định hướng đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.298

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11