Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1311/QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Liên Sơn, thuộc vùng chiêm trũng khó khăn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 2)

Số hiệu: 1311/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 11/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1311/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG Ô TÔ ĐẾN TRUNG TÂM XÃ LIÊN SƠN, THUỘC VÙNG CHIÊM TRŨNG KHÓ KHĂN HUYỆN GIA VIỄN (GIAI ĐOẠN 2).

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của UBND huyện Gia Viễn tại Tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 07/10/2016 và kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Báo cáo số 2190/BC-KHĐT ngày 29/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Công trình Nâng cấp tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Liên Sơn, thuộc vùng chiêm trũng khó khăn huyện Gia Viễn (giai đoạn 2), do UBND huyện Gia Viễn làm chủ đầu tư dự án.

1. Mục tiêu đầu tư:

- Xây dựng tuyến đường trên nhằm phục vụ phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân xã Liên Sơn, giảm nhẹ thiên tai, n định đời sống cho nhân dân trong vùng. Đảm bảo sự giao lưu thông thoáng ổn định phát triển kinh tế - xã hội trong mọi thời tiết trên các tuyến đường

- Góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng của mạng lưới giao thông trong khu vực nói riêng cũng như của toàn huyện và tỉnh nói chung tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông hàng nông sản của nhân dân trong khu vực, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống cho nhân dân địa phương và xoá đói giảm nghèo.

- Nâng cao vận tốc xe, giảm giá thành vận doanh, đảm bảo an toàn giao thông; góp phần cải thiện tình hình kinh tế - xã hội của khu vực; Cải thiện môi trường, tạo cảnh quan khu vực.

2. Quy mô đầu tư:

a) Phần đường giao thông: Xây dựng 02 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 2.060m.

- Tuyến số 3 điểm đầu nối tiếp với đường đầu cống số 1 (thôn Mỹ Lộc) điểm cuối giao với ngã ba gần đầu tuyến số 4 (thôn Trường Xuân). Chiều dài khoảng 1350m, với quy mô cắt ngang (GTNT cấp A): Bnền = 6,0m; Bmặt = 3,5m; Bgia cố = 1,0m; Blề đất = 1,5m

- Tuyến 4: Điểm đu giao với tuyến số 3 (thôn Trường Xuân), điểm cuối giao với đê tả Hoàng Long (sông Bôi). Chiều dài khoảng 710m, với quy mô cắt ngang (GTNT cấp B): Bnền = 5,0m; Bmặt = 3,5m; Blề đất = 1,5m.

- Nền đường: Đắp mở rộng nền bằng đất đồi hoặc đất đào tận dụng đầm chặt.

- Kết cấu áo đường: Kết cấu mặt đường Bê tông xi măng, giấy dầu và cấp phối đá dăm loại II. Chiều dày các lớp sẽ được tính toán cụ thể trong bước lập dự án.

- Hoàn trả kênh mương đất cho những đoạn nền đường chiếm dụng.

b) Phần công trình trên tuyến:

- Tuyến 3: Xây dựng 6 cống các loại bao gồm 5 cống tròn và 01 cống bản.

- Tuyến 4: Xây dựng 3 cống tròn các loại

c) Xây dựng thiết bị, công trình phòng hộ: Bố trí thiết bị phòng hộ cọc tiêu, biển báo tại các vị trí cần thiết.

3. Nhóm dự án:

- Lĩnh vực dự án: Công trình giao thông.

- Nhóm dự án: Công trình thuộc dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 11.027 triệu đồng.

(Mười một tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu đồng chẵn)

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn.

6. Nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 60% tương đương 6.616.200.000 đồng trong các năm 2016-2018 (năm 2016 đã cấp 02 tỷ đồng tại Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh).

- Nguồn vốn ngân sách huyện: 40% tương đương 4.410.800.000 đồng trong các năm 2016-2018.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm (2016 - 2018).

8. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Tổ chc thực hin

1. UBND huyện Gia Viễn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan; trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Gia Viễn thực hiện các bước tiếp theo của dự án, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu VT, VP4;
MH.03.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1311/QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Liên Sơn, thuộc vùng chiêm trũng khó khăn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 2)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


717

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250