Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2004/QĐ-UB về Quy chế bán đấu giá chuyển đổi chủ đầu tư các dự án đánh bắt hải sản xa bờ do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 13/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Phạm Thị Bích Lựa
Ngày ban hành: 22/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2004/QĐ-UB

Đồng Hới, ngày 22 tháng 03 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CHUYỂN ĐỔI CHỦ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 8/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp xử lý nợ vay vốn đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28/7/2003 về việc hướng dấn xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ;

- Theo đề nghị của Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, xử lý nợ các dự án đánh bắt hải sản xa bờ tỉnh Quảng Bình,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá chuyển đổi chủ đầu tư các dự án đánh bắt hải sản xa bờ.

Điều 2: Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thủy sản, Giám đốc Chi nhánh Quỹ HTPT Quảng Bình, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư Pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- T.Trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên Hội đồng phân loại
 chủ đầu tư , định giá, xử lý nợ các dự án
 đánh bắt hải sản xa bờ tỉnh Quảng Bình;
- Lưu VP.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thị Bích Lựa

 

QUY CHẾ

BÁN ĐẤU GIÁ CHUYỂN ĐỔI CHỦ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2004/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 2004 của UBND tỉnh Quảng Bình)

I. Quy định chung:

1. Quy chế này áp dụng cho việc bán đấu giá để chuyển đổi chủ đầu tư các dự án đánh bắt cá xa bờ theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 8/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về một số bịên pháp xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định 393/TTg ngày 9/6/1997, Quyết định số 159/1998/QĐ-TTg ngày 3/9/1998 và quyết định số 64/2000/QĐ-TTg ngày 7/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ và được thực hiện sau khi có các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình về giá khởi điểm của các tàu đánh bắt cá xa bờ của Tỉnh.

2.Nội dung, trình tự, thủ tục liên quan đến bán đấu giá thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28/7/2003 của Liên bộ Tài chính - Bộ Thuỷ sản - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Tổ chức uỷ quyền bán đấu giá là Hội đồng phân loại chủ đầu tư, đánh giá, xử lý các dự án đánh bắt hải sản xa bờ tỉnh Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 52/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của UBND tỉnh Quảng Bình; cơ quan cho vay (Chi nhánh Quỹ HTPT Quảng Bình) và chủ đầu tư dự án.

4.Tổ chức được uỷ quyền bán đấu giá là Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Quảng Bình.

5. Việc uỷ quyền bán đấu giá được thực hiện thông qua Hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản theo quy định giữa các bên.

II. Quy định cụ thể:

1. Việc bán đấu giá đựơc công bố rộng rãi, không hạn chế tổ chức hoặc cá nhân mua ở cùng địa phương hay khác địa phương; không phân biệt đối tượng mua hay là tổ chức cá nhân.

2.Đối với tổ chức hoặc cá nhân (gọi tắt là đối tượng) mua trả tiền ngay một lần đủ giá trị con tàu (hoặc tài sản) theo kết quả đấu giá thì không quy định điều kiện của đối tượng mua.

3. Trường hợp đối tượng mua không có khả năng trả tiền ngay một lần đủ giá trị con tàu theo kết quả đấu giá thì vẫn phải trả ngay số tiền lần đầu tối thiểu bằng 50% giá trị đã trúng thầu; số còn lại phải nhận nợ với cơ quan cho vay (chi nhánh quỹ HTPT Quảng Bình) đúng quy định của cơ quan cho vay và phải có đủ các điều kiện sau đây:

3.1. Đối tượng mua phải thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước được quy định tại quyết định số 393/TTg ngày 9/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

Các đơn vị kinh tế có đăng ký hành nghề đánh cá xa bờ và thực hiện các dịch vụ đánh cá xa bờ, bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH, HTX, tổ hợp tác và hộ ngư dân.

3.2.Có phương án tổ chức sản xuất - kinh doanh, có khả năng, trình độ quản lý khai thác tàu có hiệu quả để hoàn trả nợ vay đúng hạn, được Sở Thủy sản thẩm tra, xác nhận.

3.3.Có văn bản của cơ quan (Chi nhánh Quỹ HTPT) đồng ý được mua lại tài sản sau khi kiểm tra toàn diện về phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay của đối tượng mua.

3.4. Phải có tài sản thế chấp tối thiểu bằng 30% số tiền nhận nợ vay và phải ký phụ lục hợp đồng tín dụng đối với cơ quan cho vay theo quy định. Trong thời gian chưa trả hết nợ , không được tự ý nhượng, bán hoặc đem cầm cố, thế chấp tài sản (tài sản vay vốn và tài sản thế chấp) với các tổ chức tín dụng khác trong và ngoài tỉnh.

4. Trường hợp sau khi hết hạn đăng ký bán đấu giá (do trung tâm bán đấu giá thực hiện) mà chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua thì được phép bán con tàu đó cho tổ chức hoặc cá nhân đã đăng ký.

5. Trường hợp chủ đầu tư tham gia bán đấu giá con tàu và là tổ chức hay cá nhân duy nhất đấu trúng thầu thì có thể mua lại con tàu với điều kiện phải chấp hành đầy đủ các quy định tại Quy chế này và các văn bản quy định pháp luật khác.

6. Trường hợp các chủ đầu tư cùng tham gia bán đấu giá một con tàu và có cùng giá trúng thầu thì ưu tiên cho chủ đầu tư trả tiền ngay một lần đủ giá trị con tàu, tiếp đến là tổ chức hay cá nhân mua có đủ điều kiện theo quy định tại điểm 3 mục II. Trường hợp tổ chức hoặc cá nhân mua có giá đấu thầu cao nhất nhưng không đủ điều kiện để mua lại con tàu theo quy định thì tổ chức hoặc cá nhân có giá bỏ thầu tiếp theo được xem xét mua lại con tàu đó với điều kiện giá bỏ thầu cao hoặc hoặc bằng giá khởi điểm.

7. Các trường hợp đấu giá thấp hơn so với giá khởi điểm, nếu hết thời gian đăng ký bán đấu giá thì ngừng việc bán đấu giá; Trung tâm bán đấu gia đề nghị Hội đồng định giá xác định lại giá khởi điểm để bán đấu giá các lần tiếp theo như quy định.

8. Các quy định khác như: Chi phí liên quan đến việc bán đấu giá, thanh toán tiền bán đấu gia của đối tượng mua thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và theo hợp đồng uỷ thác bán đấu giá giữa các bên.

III. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng phân loại chủ đầu tư, đánh giá, xử lý nợ các dự án đánh bắt cá xa bờ chịu trách nhiệm giúp UBND tỉnh giám sát, hướng dẫn việc tiến hành bán đấu giá để xử lý nợ vay theo đúng các quy định của Nhà nước và quy định tại Quy chế này.

2. Sở Thủy sản, Chi nhánh Quỹ HTPT Quảng Bình căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm phối hợp với các cấp, các ngành và đơn vị liên quan tổ chức xem xét, thẩm định điều kiện của tổ chức, cá nhân mua sắm tài sản trong trường hợp chưa trả đủ tiền đấu giá ngay một lần như quy định tại điểm 2 mục II của Quy chế này, để thông báo kịp thời cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản của Tỉnh trong thời gian quy định.

3. Trung tâm bán đấu giá thuộc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức bán đấu giá các tàu đánh bắt hải sản xa bờ thuộc diện cần chuyển đổi chủ đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996, Thông tư liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28/7/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Thuỷ sản - Ngân hàng Nhà nước và quy định tại Quy chế này.

Quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2004/QĐ-UB về Quy chế bán đấu giá chuyển đổi chủ đầu tư các dự án đánh bắt hải sản xa bờ do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


44

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97