Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1264/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư các dự án do ngành giao thông vận tải quản lý thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1264/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 27/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1264/QĐ-UBND

Huế, ngày 27 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN DO NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 2989/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phân công, phân cấp và ủy quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 753 /TTr-SKHĐT ngày 21 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư các dự án do ngành giao thông vận tải quản lý thực hiện với những nội dung sau:

1. Điều chỉnh chủ đầu tư các dự án như sau (có biểu chi tiết kèm theo).

2. Chủ đầu tư cũ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc, sổ sách kế toán và các hồ sơ tài liệu liên quan dự án cho chủ đầu tư mới để tiếp nhận thực hiện quản lý dự án theo nhiệm vụ được giao.

Thời gian hoàn thành bàn giao chậm nhất đến ngày 15 tháng 6 năm 2008.

Công tác bàn giao chuyển tiếp không được làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án và không gây thất thoát, lãng phí, sai phạm trong quá trình bàn giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế nội dung chủ đầu tư của các Quyết định phê duyệt dự án đã được ban hành trước đây.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và CV: TH, GT;
- Lưu VT, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

BIỂU ĐIỀU CHỈNH CHỦ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ THỰC HIỆN
(Kèm Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh)

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư (cũ)

Chủ đầu tư (mới)

1

Đường Bùi Thị Xuân

Ban QLDA các công trình giao thông

Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông

2

Cầu Thiềm

Ban QLDA các công trình giao thông

Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông

3

Đường vào khu du lịch nước khoáng Thanh Tân

Ban QLDA các công trình giao thông

Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông

4

Đường Cư Chánh Hồ Thủy Tiên

Ban QLDA các công trình giao thông

Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông

5

Khu dân cư Xóm Hành mở rộng

Ban QLDA các công trình giao thông

Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông

6

Đường Thủy Dương - Thuận An

Ban QLDA các công trình giao thông

Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông

7

Khu tái định cư Thuỷ Dương

Sở Giao thông vận tải

Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông

8

Khu tái định cư Thuỷ Vân

Sở Giao thông vận tải

Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông

9

Khu tái định cư Thuỷ Thanh

Sở Giao thông vận tải

Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông

10

Khu tái định cư Phú Mỹ

Sở Giao thông vận tải

Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông

11

Đường Trần Phú - Nguyễn Khoa Chiêm (Giai đoạn I)

Ban QLDA các công trình giao thông

Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông

12

Đường Dương Văn An

Sở Giao thông vận tải

Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông

13

Nút giao Quốc lộ 49A - Tam Thai

Sở Giao thông vận tải

Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1264/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư các dự án do ngành giao thông vận tải quản lý thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.327
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16