Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt dự án Đầu tư: Mua sắm thiết bị phòng học, phòng bộ môn một số trường học trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 1222/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 11/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1222/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 11 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ: MUA SẮM THIẾT BỊ PHÒNG HỌC, PHÒNG BỘ MÔN MỘT SỐ TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;

Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 11/2000/TT-BKH ngày 11/9/2000 và Thông tư số 04/2003/TT-BKH ngày 17/6/2003;

Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án mua sắm thiết bị phòng học, phòng bộ môn một số trường học trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 557/TTr-SKHĐT ngày 23/5/2014, theo Tờ trình số 673/TTr-SGDĐT ngày 22/4/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Đầu tư: Mua sắm thiết bị phòng học, phòng bộ môn một số trường học trên địa bàn tỉnh Bình Phước với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Mua sắm thiết bị phòng học, phòng bộ môn một số trường học trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH Phú Riềng Đỏ.

4. Mục tiêu đầu tư:

- Tạo cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học của một số trường học trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng các trường học trên địa bàn tỉnh, tiến tới trường đạt chuẩn quốc gia, đồng thời góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo.

- Việc đầu tư mua sắm thiết bị các khối phòng học, phòng học bộ môn cho các trường làm nền tảng trong việc tiếp cận và phát huy phương pháp dạy và học mới, giảm lý thuyết, tăng thực hành góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Mua sắm thiết bị bàn ghế 18 phòng học lý thuyết và thiết bị PCCC Trường THPT Bù Đăng:

- Mua sắm thiết bị phòng học bộ môn các Trường: THPT Đồng Phú, THPT Nguyễn Khuyến, THPT Thanh Hòa, THPT Trần Phú, THPT Thống Nhất, THPT Lê Quý Đôn, PT cấp 2, 3 Lộc Hiệp, PT cấp 2, 3 Đăk Ơ, PT cấp 2, 3 Đăng Hà.

6. Địa điểm đầu tư: Trong khuôn viên các Trường THPT: Bù Đăng; Đồng Phú, Thanh Hòa, Trần Phú, Thống Nhất, Lê Quý Đôn, Nguyễn Khuyến; các Trường PT cấp 2, 3: Lộc Hiệp, Đăk Ơ, Đăng Hà.

7. Tổng mức đầu tư: 11.252.229.452 đồng.

Trong đó:

- Chi phí thiết bị: 9.319.338.000 đồng.

- Chi phí khác: 534.990.752 đồng

- Chi phí dự phòng: 1.397.900.700 đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (nguồn thu từ xổ số kiến thiết).

9. Kế hoạch đấu thầu: Kèm theo Quyết định này.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2015 - 2016.

12. Một số vấn đề cần lưu ý: Dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư và đơn vị sử dụng là các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo mục tiêu, đầu tư có hiệu quả, khi triển khai lựa chọn danh mục, mua sắm trang thiết bị, chủ đầu tư phải mời đơn vị sử dụng tham gia ngay từ khâu lập hồ sơ mời thầu.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo là Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng với quy định của Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt dự án theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH, VX;
- Lưu: VT (Nghia: 06.6).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

DỰ ÁN: MUA SẮM THIẾT BỊ PHÒNG HỌC, PHÒNG BỘ MÔN MỘT SỐ TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 1222/QĐ-UBND, ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thc hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Mua sắm hàng hóa

 

Vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu từ xổ số kiến thiết)

 

 

 

 

 

1

Mua sắm thiết bị phòng học lý thuyết, phòng học bộ môn cho các trường học trên địa bàn tỉnh.

8.798.124.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 túi hồ sơ

Năm 2015

Trọn gói

90 ngày

2

Mua sắm lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy trường THPT Bù Đăng.

521.214.857

Chỉ định thầu

 

Năm 2015

Trọn gói

30 ngày

3

Bảo hiểm thiết bị

18.638.676

Chỉ định thầu

 

Năm 2015

Trọn gói

Theo thời gian cung cấp thiết bị

III

Dch v tư vấn

 

 

 

 

 

 

1

Lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị

26.746.500

Chỉ định thầu

 

Năm 2015

Trọn gói

30 ngày

2

Thẩm định giá thiết bị

46.596.690

Chỉ định thầu

 

Năm 2015

Trọn gói

30 ngày

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt dự án Đầu tư: Mua sắm thiết bị phòng học, phòng bộ môn một số trường học trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.477

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104